Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.B1 Nysøparken m.m.


 
Mål

Området skal fortsat være et velfungerende boligområde. I den fremtidige planlægning gives der mulighed for at indpasse serviceerhverv og andre funktioner, der naturligt passer ind i et boligområde. Målet er at gøre bymiljøet mere levende.


Parcelhusbebyggelse i Selsøparken.
Miljø

Området er belastet med støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Anvendelse
Boliger
(åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejl. grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
 
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone