Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.I1 Bouet


 
Mål

Området skal fortsat anvendes til erhvervsformål i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne. Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og en naturskøn beliggenhed ved fjorden. Målet er sikre disse kvaliteter.


I Bouet er der plads til større erhvervsenheder.

Området har en ideel placering ved motorvejsnettet og fjorden.
Anvendelse

Butikker med særlig pladskrævende varegrupper må kun placeres indenfor det skraverede område på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Hensigten med byggelinjen langs Kystvejen er at sikre en vis afstand til de rekreative arealer langs fjorden.

Arkitektur - Byrum og landskab

Beplantning langs områdets grænser har til formål at sikre både fysisk og visuel afskærmning mod de omkringliggende områder. En tæt afskærmning er særlig vigtig mod de rekreative arealer, mens beplantning langs motorvejen kan have en transparent karakter.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 15.000 m² pr. butik i afgrænset område - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal
Højde: Max. 12 m
Byggelinie: Bebyggelse min. 10 m fra Kystvejen.
Grundstørrelse: Min. 2.500 m²
Miljø
Miljøklasse 4-6, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses/udformes med respekt for udsigtskvaliteter og beliggenheden ved fjorden.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte langs motorvejen, Bøgildsmindevej samt områdets nordlige og sydlige grænse.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Kystvejen.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Bygasopvarmning
Zoneforhold
Byzone