Kommuneplan forsiden

7.1.4 Særlig pladskrævende varer

  • Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, kan placeres indenfor områderne på ovenstående kort.
  • Den maksimale butiksstørrelse for butikker med særlig pladskrævende varer er fastsat til 20.000 m² med mindre, der står andet i kommuneplanrammen for det enkelte område.
Bemærkninger til retningslinien

Butikker med pladskrævende varegrupper skal placeres, hvor der er god trafikal tilgængelighed. De skal primært etableres inden for de til formålet afgrænsede områder langs indfaldsvejene i City Syd, Håndværkerkvarteret og langs Hjørringvej samt i byerne Nibe, Svenstrup, Klarup, Mou, Kongerslev, Hals, Gandrup, Vodskov og Vadum.

Planloven indeholder ingen størrelsesgrænse for udvalgsvarebutikker. Det er op til kommunerne at fastsætte en maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i de enkelte områder udlagt til detailhandel. Butiksstørrelserne for butikker med særligt pladskrævende varer fremgår af den enkelte kommuneplanramme.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens § 5t).

Særlig pladskrævende varer:

Det drejer sig om butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, fx:

  • motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne og trailere
  • planter og havebrugsvarer
  • tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer
  • møbler
  • ammunition og eksplosiver.
10-12-2018
Se også