Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.B2 Skovvej m.m.


 
Mål

Området skal fortsat anvendes til boliger, men med mulighed for at indpasse erhverv og service, som naturligt passer ind. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre eksisterende bebyggelsesstrukturer og bygningsudtryk samt grønne kvaliteter.


Randbebyggelse langs Skovvej
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
183264
183280
183299
183302
569464
183353
183361
183396
183426
183566
183590
276564
276572
276580
276599
276602
276629
276645
276661
584951
276688
276696
276718
276726
579613
276742
276769
276777
276785
Lindholmsvej 4
Lindholmsvej 8
Lindholmsvej 10
Lindholmsvej 12
Lindholmsvej 12A
Lindholmsvej 18A
Lindholmsvej 20
Lindholmsvej 22
Lindholmsvej 24
Lindholmsvej 40
Lindholmsvej 50
Skovvej 1
Skovvej 1A
Skovvej 2
Skovvej 2A
Skovvej 3
Skovvej 5
Skovvej 7
Skovvej 9
Skovvej 10
Skovvej 11
Skovvej 15
Skovvej 17
Skovvej 19
Skovvej 20
Skovvej 21
Skovvej 25
Skovvej 27
Skovvej 29
79 %
50 %
58 %
82 %
0 %
52 %
58 %
47 %
85 %
67 %
96 %
210 %
220 %
29 %
41 %
139 %
128 %
112 %
89 %
147 %
79 %
82 %
85 %
97 %
119 %
88 %
104 %
116 %
106%

 

For ovenstående ejendomme gælder særlige bebyggelsesprocenter.
Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen er en blanding af 1½-etagers fritliggende huse tæt på gadelinie, randbebyggelse i 2½ etage, og boligblokke, der ligger som selvstændige strukturer. Området rummer også en række bevaringsværdige bygninger. Hensigten er at sikre at placering og udformning af ny bebyggelse sker under hensyntagen til bevaringsværdige karaktertræk.

Bestemmelsen om markant beplantning har til hensigt at sikre områdets grønne kvaliteter fremover. Indkørslen til Skovgården er særlig flot markeret med en rumskabende gruppe af høje træer.


Ideskitse, der viser en mulig udformning af området, fx med opstramninger langs Skovvej og på hjørnet til Lindholmsvej

Funkisbebyggelsen "Skovgården" markerer sig særligt flot.

Forhuset til "Elmely" fra 1906, er et eksempel på en bevaringsværdig bygning - der dog på ufølsom vis er sammenbygget med en nyere bygning mod Skovvej.

Den smukke, intime park ved Skovvej er også et væsentligt grønt element i området.
12-09-2005
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 for åben-lav og tæt-lav boliger. Max. 70 for etagebebyggelse.
Etager: Max. 1½, dog 3½ for etagebebyggelse.
Højde: Max. 8,5 m, dog 14,5 m for etagebebyggelse.
Byggelinie: Facade max. 5 m. fra gadelinie langs Lindholmsvej og Skovvej.
Rækkefølge
Langs Skovvej og Lindholmsvej skal randbebyggelse etableres før bagbebyggelse.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur de indgår i.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone