Kommuneplan forsiden

Grindsted

Mål og perspektiver

Grindsted er et velfungerende bysamfund med et historisk bymiljø, skole- og idrætsfaciliteter og med direkte adgang til naturområdet Hammer Bakker. Den relativ beskedne afstand til storbyen via motorvejen gør samtidig byen attraktiv for pendlere.


Grindsteds nuværende kvaliteter skal fastholdes i den fremtidige byudvikling.


En fortsat udvikling af attraktive boligmiljøer skal gå hånd i hånd med bevaringshensynet ifht. det oprindelige landsbymiljø.
Byudviklings- / Byomdannelsesområder

Byudvikling på kort sigt - dvs. inden for kommuneplanens 12-års tidshorisont frem til 2018 - ser således ud:

 • I kommunens boligprogram regnes med opførelse af 22 nye boliger i form af parcelhuse og tæt-lave boligformer (dobbelthuse, rækkehuse og lignende). Nybyggeri vil især ske i et nyt område mellem Kornelparken og Stokbrohedevej i byens nordlige del.
 • Erhvervsudvikling koncentreres langs hovedgaden Uggerhalnevej. Ud over butikker og servicefunktioner kan der også indrettes mange andre typer af miljøvenlige erhverv.


Byudvikling til boligformål på længere sigt vil ske i området mellem Kornelparken og Stokbrohedevej.

I Aalborg Kommune er der mulighed for at udlægge 2 - 3 frizoner til udvikling af alternative boformer. Hensigten er at teste fx økologiske bebyggelser og alternative byggematerialer samt afprøve nye vinkler på samspillet mellem boliger, landskab og natur eller en anderledes organisering af bofællesskaber, nærmiljøer mv. end vi traditionelt ser.

Det er muligt at udpege et område til bo-eksperimenter i tilknytning til Grindsted. Den konkrete frizoneafgrænsning og rammerne for eksperimenterne formuleres i forbindelse med lokalplanlægningen. Boligerne inden for frizonerne kommer oven i det antal, der er nævnt i boligprogrammet ovenfor.

 • Boligudbygningen skal ske mellem Kornelparken og Stokbrohedevej.
 • Langs hovedgaden Uggerhalnevej opretholdes mulighed for blandet anvendelse med både boliger, butikker, service mv. og miljøvenlige erhverv.
 • I tilknytning til Grindsted kan der udpeges et område til bo-eksperiment.
Rummelighed

I alt

Boliger

5,2 ha nord for Kornelparken.
0,9 ha syd for Kornelparken

Erhverv

Bymidten til service og butikker og mindre håndværk


Grindsted byudviklingspotentiale og begrænsninger
Byens struktur

Grindsted er opstået som landsby langs Uggerhalnevej på nordsiden af Hammer Bakker. Beliggenheden klods op ad de store skov- og naturområder er meget attraktiv og nærheden til Aalborg og andre større byer har også haft stor betydning for udbygningen.


Den oprindelige landsbystruktur ses især langs Uggerhalnevej i området mellem Hammervej og Gennem Bakkerne, hvor der stadig er flere gamle bygninger med vidt forskellig anvendelse. Inden for det seneste halve århundrede har Grindsted udviklet sig med parcelhusområder langs slugterne ved de skovklædte bakker. I den nordlige bydel er der opført både parcelhuse og tæt-lavt byggeri langs det lavtliggende vådområde, der har sit udspring inde i den gamle landsby ved Espelunden.


Selvom den fremtidige boligudbygningen skal ske mod nord, vil der fortsat være kort afstand til skolen, fritidsaktiviteterne,
institutioner og butikker samt til Hammer Bakker. Alle disse mål kan nås via stisystemet og ad rolige veje.


Vådområdet mellem de nyere boligområder

Boligområdet ved Kornelparken virker markant adskilt fra det oprindelige landsbymiljø. Med en bevidst opmærksomhed på at værne om landsbymiljøet ved Espelunden og Hammervej synes Grindsted godt at kunne bære en fortsat boligudvikling nord for Kornelparken uden at skulle miste sin charme.

 • I den gamle bydel skal de historiske træk søges bevares, herunder også traditionen for sammenblandingen af boliger og erhverv.
 • Opmærksomhed på sikring af landsbymiljøet i forbindelse med byudviklingen mod nord.

Byens randbeliggenhed i landskabet og nærheden til Hammer Bakker. 
Bebyggelsens karakter

I den gamle landsby er der et fint samspil mellem bakkerne, det slyngede vejforløb, beplantningen og bebyggelsen. De markante bygninger - skolen, mejeriet og de gamle gårde - skal så vidt muligt bevares, også hvis de overgår til andre formål.


Langs den sydøstlige del af Uggerhalnevej ligger den gamle bebyggelse mere spredt. Her er det parcelhuskvartererne
der dominerer og giver præg af havebykarakter.


Langs vådområdets nordlige forløb danner rækkehusbyggeriet i Kornelparken en meget markant afgrænsning.

 

 • De historiske bygninger og karaktertræk skal søges bevaret
 • Langs Uggerhalnevej skal ny bebyggelse afpasses efter den oprindelige byggestil i området uden at der bliver tale om egentlige plagiater.

Karakteristisk bebyggelse og beplantning i Grindsted
Landskabet / De grønne områder

Landskabet omkring Grindsted
Hammer Bakker er det vigtigste rekreative område, som opfylder mange forskellige behov for beboernes friluftsaktiviteter.
Landskabet mod nordøst med de spredte gårde er en anden form for rekreativ ressource.


Grønne områder og rekreative forbindelser
Det grønne område, der strækker sig fra den tidligere landsbyforte ved Espelunden og østpå, er en vigtig grøn kile, hvor byen bindes sammen med stier på kryds og tværs. Området har et varieret naturindhold med vådområder
og spredt beplantning. Kilen kan med fordel bearbejdes, så den i højere grad indbyder til rekreative udfoldelsesmuligheder og som samlingspunkt i landsbymiljøet.
I det fremtidige byområde mellem Kornelparken og Stokbrohedevej er det et mål i sig selv at gøre kvarteret attraktiv
ved at etablere rekreative kiler og skabe en beplantningsmæssig afrunding af byen mod det åbne land.

Idrætsbanerne i tilknytning til skolen og hallen ligger flot op mod bakkerne. De vurderes at være velfungerende og passende i udstrækning sammenholdt med antallet af potentielle brugere.

 • Den centrale grønne kile langs Kornelparken bør i højere grad indrettes til rekreative udforldelsesmuligheder.
 • I byudvikling skal sikres attraktive nærrekreative arealer og en beplantningsmæssig afrunding af byen mod det åbne land.

Smalle hulveje fra byen føre ind i bakkerne
Trafikken

Trafikstrukturen baseres først og fremmest på fredelig sameksistens mellem biler, cyklende og gående.


I Grindsted er der et veludbygget stinet. I takt med byudviklingen skal det udbygges, så der opretholdes sikker adgang fra boligområderne til de vigtige byfunktioner og naturområderne.

 • Det skal være sikkert at færdes som fodgænger og cyklist i Grindsted.
 • Stinettet skal udbygges i takt med byudviklingen.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

I Grindsted er der skole med børnehaveklasse til og med 6. klassetrin samt DUS-ordning, børnehave og ungdomsklub. Efter 6. klasse fortsætter børnene på Vodskov Skole. Der forventes ikke pladsproblemer på skolen eller børneinstitutionerne.

Fritids- og idrætsfaciliteterne er veludbyggede og omfatter både boldspilhal og arealer til udendørs aktiviteter.

På Uggerhalnevej er der et mindre supermarked og der er i øvrigt mulighed for at etablere butikker, servicefunktioner eller andre former for kundeorienterede formål og småerhverv langs denne vej.


Grindsted Skole
 • Der er muligheder for bl.a. handel og service langs Uggerhalnevej.
Indsatsmuligheder
 • Boligudbygningen skal ske mellem Kornelparken og Stokbrohedevej, hvor der skal sikres attraktive nærrekreative
  arealer og en beplantningsmæssig afrunding af byen mod det åbne land.
 • I tilknytning til Grindsted kan der udpeges et område til bo-eksperiment.
 • I den gamle bydel skal de historiske bygninger og træk søges bevares, herunder også traditionen for sammenblandingen
  af boliger og erhverv langs Uggerhalnevej. Ny bebyggelse skal afpasses efter den oprindelige byggestil i området uden at der bliver tale om egentlige plagiater.
 • Den centrale grønne kile langs Kornelparken bør i højere grad indrettes til rekreative udforldelsesmuligheder.
 • Det skal være sikkert at færdes som fodgænger og cyklist i Grindsted. Byudviklingen skal tilrettelægges på en måde som tilgodeser en fortsat udbygning af stisystemet med let adgang til de vigtigste gøremål og naturområderne omkring Grindsted.
 
27-11-2006