Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.3.B7 Solhøjsvej m.m.


 
Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende miljø af attraktive familieboliger som udnytter den attraktive landskabelige beliggenhed.

Anvendelse

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab

 
 
 

Herover Terræntilpasning ved Solhøjsvej
Til venstre: Åbne forhaver ved Lykkegårdsvej

 
22-08-2011
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav.
Max. 35 for tæt-lav.
Max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 1½.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for Støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Beskyttet dige (§4).
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til udsigtslinier se illustrationsplan.
Grøn struktur må ikke bebygges, se illustrationsplan.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.