Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.10.G1 Kridtgraven


 
Mål

Målet er at skabe rammer for udvinding af råstoffer, i form af kridt, i undergrunden.

Efter tilendebragt råstofindvinding er målet at området udvikles til et naturområde med mulighed for at dyrke rekreative interesser.

Anvendelse

Området er domineret af indvinding af kridt fra den åbne råstofgrav. Inden for den del af råstofområdet, der endnu ikke udnyttes i råstofgravningen er arealet i landbrugsmæssig omdrift. Efter endt råstofgravning foretages en efterbehandling og herefter overgår anvendelsen til naturbeskyttelse. Gravning og efterbehandling fortages efter en tinglyst indvindingsplan.

Byggemuligheder

Virksomheder i eksisterende byggeri kan foretage mindre udvidelser, men da området på sigt skal udvikles til naturområde kan der ikke etableres nyt byggeri i større omfang.

Miljø

Indvindingsaktiviteterne og den afledte miljøbelastning bevæger sig tættere på boligområderne ved Øster Sundby, efterhånden som kridtet udgraves. Der skal tages særlige forholdsregler for at mindske miljøbelastningen af områderne omkring kridtgraven.

Arkitektur - Byrum og landskab

Råstofgravningen efterlader et hul i landskabet, hvor en stor del af hullet er vandfyldt. Efterbehandlingen af råstofgraven skal ske under hensyntagen til, at området i fremtiden kan omdannes til et naturområde med mulighed for at understøtte rekreative interesser. De store terrænforskelle, naturlige som menneskeskabte giver mulighed for et godt kig over landskabet og skal bevares, så de kan udnyttes i den fremtidige anvendelse af området.

27-10-2008
Anvendelse
Landbrug
Naturområder
Råstofgravning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Byggeri og anlæg kun i tilknytning områdets nuværende anvendelse
Erhvervsmæssig nødvendigt byggeri kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Byggeri og anlæg i tilknytning til råstofgravningen kan opføres i nødvendig højde.
Beskyttelseslinier:
å og sø (150 m)
Nørre Tranders Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 6-7, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning af de dele af råstofgraven, der er færdigudgravede, skal ske under hensyntagen til fremtidige rekreative interesser, samt under hensyntagen til at bevare udsigtsmuligheder over kridtgraven.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
By- og landzone