Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.10.N5 Indkildedalen


 
Mål

Målet for området er at bevare det flade ådalslandskab.

Anvendelse

I området med ekstensiv landbrugsdrift ønskes flersidig arealanvendelse, hvor landbrugsdrift sker under hensyn til natur- og grundvandsbeskyttelse samt beskyttelse af vandløb.

Området kan ses i afsnit om landdistrikt.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Miljø

En mindre del af området omfatter indvindingsopland for drikkevandsboring, hvorfor grundvandsbeskyttelseshensynet bør iagttages med skærpet opmærksomhed.

Arkitektur - Byrum og landskab

Trafik - Veje og stier

Arealreservationen til den planlagte Egnsplanvej udgør områdets sydlige afgrænsning.

Zoneforhold

Mindre byzoneareal overføres til landzone.

19-10-2015
Anvendelse
Naturbeskyttelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Beskyttelseslinie: Sønder Tranders Kirke (300 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent landskab med læhegn o.l.
Kulturspor skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vej skal sikres, se illustrationsplan.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone