Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.4.O1 Kirken og skolen


 
Mål

Målet er, at fastholde Ellidshøj Kirke som et kulturhistorisk vartegn for byen og sikre gode rammer undervisning, børnepasning samt kulturelle og sociale aktiviteter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det åbne grønne område foran kirken er et centralt punkt i byen. Både som rekreativt område og som et visuelt hvilested for øjet med indblik til byens vartegn.

Der er behov for at sætte fokus på trafiksikkerheden
i forbindelse med Ellidshøj Skole.

Sognegården er et godt eksempel på hvordan ny arkitektur kan tilføjes på en respektfuld måde.
13-09-2004
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m, gælder ikke kirken.
Området mellem kirken og Ellidshøjvej kan ikke bebygges.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Kig til kirken fra Ellidshøjvej og Hobrovej skal sikres.
Provst Exner-fredning
Bebyggelsens udtryk skal underordne sig kirken.
Markant beplantning skal bevares.
Afskærmende beplantningsbælte mod Hobrovej.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Trafiksikkerheden omkring skolen skal sikres.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone