Kommuneplan forsiden

7.4.O1 Kirken og skolen

Mål

Målet er, at fastholde Ellidshøj Kirke som et kulturhistorisk vartegn for byen og sikre gode rammer undervisning, børnepasning samt kulturelle og sociale aktiviteter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det åbne grønne område foran kirken er et centralt punkt i byen. Både som rekreativt område og som et visuelt hvilested for øjet med indblik til byens vartegn.

Der er behov for at sætte fokus på trafiksikkerheden
i forbindelse med Ellidshøj Skole.

Sognegården er et godt eksempel på hvordan ny arkitektur kan tilføjes på en respektfuld måde.
13-09-2004
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m, gælder ikke kirken.
Området mellem kirken og Ellidshøjvej kan ikke bebygges.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Kig til kirken fra Ellidshøjvej og Hobrovej skal sikres.
Provst Exner-fredning
Bebyggelsens udtryk skal underordne sig kirken.
Markant beplantning skal bevares.
Afskærmende beplantningsbælte mod Hobrovej.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Trafiksikkerheden omkring skolen skal sikres.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone