Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.9.A2 Nøtten


 
Mål

Målet er, at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde og sikre muligheden for at udnytte råstofressourcen samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening. Området udgør samtidig en landskabelige overgang mellem skov-/bakkelandskabet og Østerådalen. Det er målet, at landskabets åbne karakter og samspillet med bevaringsværdige landsbymiljøer skal fastholdes.


Der er mange landskabelige kvaliteter i overgangen mellem ådalen og bakkerne.
Anvendelse

Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift og råstofindvinding.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den "strandede hvide hval" ved Mjels er et billede på, at et kulturlandskab under forandring også rummer oplevelsesmæssige kvaliteter. Efter endt råstofgravning lægges, der vægt på, at området efterbehandles på en måde, som tilfører landskabet nye kvaliteter.

Området har en åben karakter med et skrånende/bølgende terræn ned mod Østerådalen. Visuelt har det en tæt forbindelse til bevaringsværdige landsbymiljøer i Volsted, Mjels og Nøtten. Det er blandt andet hensigten at sikre kulturmiljøet omkring Volsted ved at undgå spredt bebyggelse omkring den velbevarede fortestruktur.

Ved nybyggeri lægges der vægt på, at den eksisterende byggestil i området respekteres, fx ved at nye boliger udformes som længehuse. Ydervægge udføres typisk som blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader.


Lade- og staldbygninger af kløvede marksten er også typiske i Sydøstområdet.
13-09-2004
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Råstofgravning
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Råstofgrave skal efterbehandles til landbrug og natur.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Beskyttelseslinier: Å (150 m) og fortidsminde (100 m)
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Beskyttet natur (§3)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent bakkelandskab med læhegn o.l.
Kulturspor skal sikres.
Kulturmiljøet omkring Volsted skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den egnskarakteristiske byggeskik.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Reservation til højspændingstracé
Zoneforhold
Landzone