Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.9.R2 Furdal


 
Mål

Det er målet at sikre et areal til fritidsformål, der på grund af støj stiller særlige afstandskrav. Der lægges også vægt på at beskytte grundvandet mod forurening.

Anvendelse

Den tidligere råstofgrav ved Dall Hede er velegnet til støjende fritidsformål som skydebane, motorcrossbane o.l. Det er hensigten, at butik, restaurant og kontorer kun må etableres og drives i tilknytning til de fritidsanvendelser, som etableres i området.
23-11-2009
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter
Restaurant
Kontorer
Fritidsformål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Byggelinie: Skov (300 m)
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning skal understrege landskabets former og skabe rum.
Parkering skal afskærmes med beplantning.
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den karakteristiske byggeskik på landet.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone