Kommuneplan forsiden

7.1.6 Mindre butikker til salg af egne produkter

  • Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler kan placeres udenfor de afgrænsede områder til butiksformål.
  • Den maksimale butiksstørrelse for mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler er fastsat til 250 m².
  • Bebyggelsens udformning og placering skal tilpasses den omgivende arkitektur.
  • Støj, parkering og adgangsforhold skal afklares.
Bemærkninger til retningslinien

Det er en forudsætning, at der er tale om mindre butiksarealer i tilknytning til produktionslokalerne, samt at der kun er tale om forhandling af virksomhedens egne produkter fra stedet.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens §5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens §5t, stk. 2).

23-11-2009
Se også