Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.2.B4 Ved Tostrupvej 24


 
Mål

Området bevares som boligområde med uændret anvendelse og bebyggelse, så det fortsat afspejler de historiske relationer forbundet med Hammerværket.


Bebyggelsen er en del af det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Hammerværket.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en del af det kulturhistoriske miljø ved Hammerværket. Det skal sikres, at de historiske bygninger ikke gennemgår væsentlige bygningsmæssige ændringer, og at kulturhistoriske spor i øvrigt bevares.

14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 7 m
Området må ikke yderligere udstykkes.
Ingen ny bebyggelse. Kun mindre tilbygninger eller udhuse i forbindelse med eksisterende boliger.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Kulturmiljøet omkring Hammerværket skal beskyttes.
Området skal fremstå grønt, og markant træbeplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Tostrupvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt