Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.2.C1 Godthåb Center


 
Mål

Området ligger langs Ridemandsmøllevej i den centrale del af Godthåb. Området ønskes udviklet som et centralt beliggende centerområde forbeholdt større centerfunktioner for byen.

Miljø

Der er en autolakerer beliggende på Ridemandsmøllevej 60. Der kan ikke planlægges for nye boliger mindre end 100 meter fra virksomheden grundet aktiviteterne med autolakering.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen skal have en størrelse og udformning, der harmonerer med omkringliggende bygninger. Det vil fx sige, at den skal placeres med facade til Ridemandsmøllevej, og at bygninger som hovedregel skal opføres i teglsten med sadeltag.

Området skal som helhed fremstå grønt med konsekvent anvendelse af levende hegn og indretning af udearealer på de enkelte ejendomme som opholdsarealer. Punktmæssige markante grønne indslag eller trærækker kan medvirke til at forstærke identitet og rumlig oplevelse i området.

I Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser kan der hentes inspiration og vejledning til at anvende byrum og gader således, at der skabes et attraktivt centerområde.

Godthaab 62C1 Lyngbjerggaardskolen
Den private Lyngbjerggårdskole på Ridemandsmøllevej
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med planlægning for arealanvendelse, der medfører en væsentlig trafikforøgelse skal det vurderes, om der er behov for tiltag, der forbedre forholdene for bløde trafikanter på Ridemandsmøllevej.

14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker
Hotel/Restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.
Bruttoetageareal: Max. 3.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik.
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Højde: 8,5 m
Etager : Max. 2
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen skal i udtryk og placering medvirke til at skabe et bymæssigt gaderum langs Ridemandsmøllevej
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omkringliggende bygninger
Facader placeres mod Ridemandsmøllevej.
Bygninger som hovedregel i teglsten med sadeltag
Området skal fremstå grønt, bl.a. med flere træer langs Ridemandsmøllevej og parkeringspladser.
Udearealer skal indrettes grønne og opholdsvenlige
Afskærmende beplantning mod Runesvinget
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning
Udendørs oplag kun inden for tæt hegnede gårdarealer
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ské fra Ridemandsmøllevej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt