Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.A4 Kobakke m.m.


 
Mål

Målet er at beskytte grundvandet og områdets landskabelige kvaliteter, samtidig med at der kan udøves ekstensiv landbrugsdrift i området.

En kommende planlægning for området skal klarlægge muligheden for indpasning af flere boliger på en sådan måde, at landskabets særlige karakter som et åbent bakkelandskab med småbiotoper og spredt bebyggelse fastholdes. Fx et mindre antal høj/lavteknologiske økologiske boliger eller lignende.

Anvendelse

Området skal også i fremtiden drives landbrugsmæssigt, men af hensyn til grundvandet er det vigtigt, at landbrugsdriften er ekstensiv.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Det bølgende landskab op mod skoven skal anvendes til ekstensiv landbrugsdrift.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området ønskes friholdt for skov, idet det frie udsyn fra Runesvinget/Guldbækvej over det bølgende landskab mod skoven på bakketoppen og ned mod Guldbækken rummer særlige kvaliteter.

I området er der bevaringsværdige gravhøje.

Bevaringsværdige enkeltbygninger skal som hovedregel bevares, og ombygninger skal foretages med respekt for det oprindelige udtryk.

Zoneforhold

På baggrund af en kommende analyse og fornyet planlægning for området vurderes det, om byzonearealerne syd for Runesvinget skal tages ud af planen.

12-01-2004
Anvendelse
Grundvandsbeskyttelse
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmulighed for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Beskyttelseslinier: Mølledammen og Guldbækken (150 m) og fortidsminder (100 m)
Miljø
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Der kan ikke plantes skov.
Evt. oplag skal dog afskærmes med beplantning.
Kulturspor i landskabet skal bevares.

Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Zoneforhold
Byzone og landzone