Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.N5 Hasseris Ådal


 
Mål

At værne om grundvandsressourcen og områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter samtidig med, at der er mulighed for ekstensiv landbrugsdrift.

Anvendelse

Det prioriteres højt, at den erhvervsmæssige udnyttelse af området kan forenes med landskabelige hensyn, naturbeskyttelseshensyn og beskyttelse af grundvandsressourcen.


Området kan udnyttes til ekstensiv landbrugsdrift.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter et landskabeligt sammenhængende forløb omkring Hasseris Å. Hele området er præget af åens smukke bugtede forløb - mod syd som en dalslugt i det bakkede landskab, og mod nord som en del af et noget fladere og lavereliggende område. Ålandskabet rummer bevaringsværdige gravhøje.


Åens bugtede forløb giver bakkelandskabet variation
08-05-2017
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Byggelinie: Min. 300 m til skov
Beskyttelseslinie: å (150 m) og fortidsminder (100 m)
Miljø
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur (§ 3)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Ålandskabet skal friholdes for skov.
Mindre træplantninger kan medvirke til at understrege de varierede landskabsformer.
Kulturspor i landskabet skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Banetracéet Godthåb-Nibe reserveres som sti
Teknisk forsyning
Betinget naturgaspligt langs Nibevej
Zoneforhold
Landzone