Tilbage
K O M M U N E P L A N

3.7.R2 Stadion


 
Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for idræt og andre friluftsaktiviteter af betydning for det lokale byliv.

Anvendelse
 
Der ønskes fortsat mulighed for forskellige aktiviteter på Stadion.
30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Beskyttelseslinie: Dall Kirke (se regionplan)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grøn karakter
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone