Kommuneplan forsiden

3.7.R2 Stadion

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for idræt og andre friluftsaktiviteter af betydning for det lokale byliv.

Anvendelse
 
Der ønskes fortsat mulighed for forskellige aktiviteter på Stadion.
30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Beskyttelseslinie: Dall Kirke (se regionplan)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grøn karakter
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone