Redegørelse for tillæg 5.020 - Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport

Vodskov Byudviklingsplan _650 (3)

Vodskov er en tidligere stationsby og bosætningssatelit til Aalborg med kulturhistorisk institutionsmiljø og nabo til Hammer Bakker.

Fold ind/ud Baggrund og formål

Byudviklingsplanen skal definere en klar identitet, struktur og sammenhængskraft for Vodskov og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny byudviklingsplan for Vodskov. I kommuneplanens Hovedstruktur - Fysisk Vision 2025 for Aalborg Komune, er Vodskov udpeget som oplandsby med særlige byvækstpotentialer.

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til kommuneplantillæg 5.020 for en byudviklingsplan for Vodskov.

I Aalborg Kommune, og særligt i Aalborg, men også i flere oplandsbyer, har der været en god vækst de seneste år. Der tegner sig et billede af en egentlig nærzone, til Aalborg hvor de større byer rummer særlige vækstpotentialer. Potentialerne ligger i særlig grad indenfor øget bosætning med de nødvendige funktioner, der følger med, i form af øget offentlig og privat service, flere butikker, lokale erhverv m.v.

Vodskov har, i kraft af sin beliggenhed tæt på Aalborg et særligt potentiale for byvækst. Vodskov har en god infrastruktur med let adgang til omverdenen pga. af beliggenheden ved motorvejen, varieret serviceudbud, tilstrækkelig befolkningsunderlag med ca. 4.400 indbyggere samt nærheden til Hammer Bakker med let adgang til store natur- og landskabskvaliteter herunder muligheder for rekreation og et aktivt friluftsliv.

Den nye byudviklingsplan skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Vodskov.

Baggrunden for at arbejdet med byudviklingsplanen for Vodskov er højt prioriteret, er den udvikling der er sket i Vodskov de seneste år. Samtidig har der været et lokalt ønske om, at se på byen i en sammenhæng og skabe muligheder for en fortsat udvikling af byen.

I den foregående 12-års periode er der bygget ca. 130 nye boliger fra 2005 til 2016, og fra 2013 er antallet af boliger steget med ca. 60 svarede til ca. 140 boliger i en 12-års periode. Dette svarer til ca. 280 nye borgere.

Derudover er det givet byggetilladelse til yderligere ca. 60 boliger, som forventes at blive bygget ultimo 2017/primo 2018. Ialt 200 boliger. Det bedste bud for Vodskov, og den interesse der er i øjeblikket for Vodskov, er således, at der forudsættes en tilsvarede udvikling i den kommende 12-årsperiode.

Befolkningsprognosen for Aalborg Kommune angiver, at der fra 2016 til 2028 vil ske en stigning i antallet af borgere i Vodskov på godt 700 personer.

Dette, sammen med den afsmittende effekt fra urbaniseringen i Aalborg Kommune, nærheden til Aalborg, det tilstrækkelige befolkninggrundlag i og omkring Vodskov, og Vodskov som oplandsby med særligt vækstpotentiale, vurderes at betyde, som det bedste estimat, at der som minimum skal være en samlet rummelighed på ca. 290 boenheder i Vodskov til den kommende 12 årige planperiode. Dette svarer til yderligere ca. 580 borgere i Vodskov.

I arbejdet med byudviklingsplanen er følgende besluttet som værende de grundlæggende præmisser for indholdet i planen:

 • Fra 2013 er antallet af boliger i Vodskov steget med ca. 60 svarede til ca. 140 boliger i den kommende 12-års periode.
 • Ultimo 2017/primo 2018 bygges yderligere ca. 60 boliger.
 • Den eksisterende rummelighed i Vodskov er ca. 200 boliger, afhængig af hvilke typer boliger der bygges.
 • Der er estimeret et behov for ca. 290 boliger til de kommende 12 år svarende til ca. 580 borgere.
 • De nye boliger i Vodskov skal findes via omdannelse/fortætning, men også via nyudlæg.
 • Der er i øjeblikket stor aktivitet i forhold til byggeri og lokalplanlægning af eksisterende boligområder i Vodskov.
 • Vodskov er en oplandsby med særlig byvækstpotentiale.
 • Vodskov er påvirket af nærheden til Aalborg og urbanisering.
 • Vodskov by er begrænset af motorvejen mod øst, Hammer Bakker mod nord og flystøj mod sydvest.

Den lokale debat

I forbindelse med en fordebat om byudviklingsplanen for Vodskov blev der via e-boks til byens borgere udsendt et debatoplæg i høring i perioden 23. november til 21. december 2016. I fordebatten var der et borgermøde 30. november 2016 i Vodskov Kultur- & Idræftscenter med et stort fremmøde.

På borgermødet blev der afholdt workshops over 4 emner: Byudvikling, bosætning og fremtidens boformer, Mobilitet, forbindelser og rekreative stier, Center og erhvervsområde samt Centrale mødesteder, byfunktioner og grønne interesser. De 4 emner har været fokusområder i hele fordebatten.

De mange input fra workshopsene er indgået i det videre arbejde med konkrete projekter for byen og byudviklingsplanen i form af dette kommuneplantillæg for Vodskov.

I forbindelse med offentlighedsfasen modtog Aalborg Kommune 34 skriftlige henvendelser/bemærkninger. Bemærkningerne er kategoriseret i de samme 4 grupper som ovenfor og behandlet af By- og Landskabsudvalget 23. marts 2017 med henblik på en vurdering. Opsamling på fordebat.

Henvendelser som ikke vedrører dette kommuneplantillæg (byudviklingsplanen) er videresendt til de rette forvaltninger i Aalborg Kommune.

Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018 bl.a. med udsendelse til alle borgere i Vodskov via e-boks. Den 15. januar 2018 blev der afholdt borgermøde i Vodskov Kultur- & Idrætscenter med stor fremmmøde. Kommunen modtog 16 indsigelser/bemærkninger til forslaget i høringsperioden. Nogle af bemærkningerne gav anledning til en suppplerende høring, som var i perioden 7. maj til 4. juni 2018. Her modtog kommunen 3 indsigelser/bemærkninger. Alle henvnedelser er behandlet politisk i forbindelse med godkendelsen af kommuneplantillægget.

Byudviklingsprojekt

Aalborg Byråd har afsat 28. mio kr. fordelt over 4 år (2017-2020) til konkrete projekter i de 11 oplandsbyer.

Midlerne skal overordnet set benyttes til projekter, der kan understøtte den udvikling, som der lægges op til i byudviklingsplanerne for hver enkelt by, samt hvad borgerne mener, der kan "løfte" byen. Det kan fx være forbedring af centrale mødesteder og byrum. I den forbindelse har Vodskov Samråd spillet en central rolle.

For Vodskovs vedkommende har det udmyntet sig i en planlagt forskønnelse af hovedgaden med torvedannelser, anden belægning på udvalgte steder, hastighedsdæmpning af trafikken samt renovering af det grønne areal på matr. nr.  4f Vodskov By, Hammer, så det kommer til at fremstå mere attraktivt, brugervenligt og som en god velkomst  til byen. Projekterne forventes gennemført i 2018.

I forbindelse med  fordebatten, har Vodskov Samråd samtidig, opfordret Aalborg Kommune til at indgå i et samarbejde om at gøre Vodskov til en "Modelby for cyklisme" til inspiration for andre vækstbyer og kommunen som helhed. Der er i øjeblikket ikke afsat økonomi til projektet

 
Fold ind/ud Forudsætninger

Den fremtidige planlægning i Vodskov er udfordret af mange væsentlige interesser samt en række demografiske tendenser. Der er procentvis færre i aldergruppen 17-24 år end i Aalborg Kommune som helhed, og relativt flere i aldersgruppen 67-85+ end i Aalborg Kommune som helhed. Boligerne er primært beboet af par og familier.

Bindinger - kommuneplanen i dag

Kommuneplanrammer Støjkonsekvenszone - fly

Kommunepalnrammer Uden Label _300 Pixel

Kommuneplanen udlægger i dag områder til boliger (orange), centerområde (lilla), offentlige formål (gul), blandede boliger og erhverv (lys rød), rekreative områder (grøn) og erhvervsområde (blå).

Støjkonsekvenszone For Fly _300 Pixel

Der er en støjkonsekvenszone omkring Aalborg Lufthavn. Inden for zonen med 55 dB (grøn stiplet linje), kan der ikke etableres boliger. Den blev revideret og dermed indskrænket i maj 2013 i forbindelse med en VVM-redegørelse og en revideret miljøgodkendelse. Støjberegningerne er lavet ud fra nye flytyper og med en fremskrivning frem til 2020.

 

Drikkevandsinteresser Kystnærhedszonen

Grundvand 24_300 Pixel (3)

I Danmark er der bred politisk enighed om, at den danske drikkevandsforsyning skal baseres på uforurenet grundvand. Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er kerneområderne i den målrettede grundvandsbeskyttelse. Det betyder, at kommunerne i deres fysiske planlægning skal tage hensyn til grundvandsressourcerne samt indvindingsoplandene til almene vandværker. Nord for Tingvej ligger et område med særlige drikkevandsinteresser (mørk blå), og syd for Tingvej er placeret 3 kildepladszoner (lilla) tilhørende områdernes almene vandværker. I den centrale del af Vodskov er et tætbyvandværk - Drøvten Vandværk.

Kyst 24_300 Pixel

Det åbne danske kystlandskab er en truet og begrænset ressource, som er enestående i Europa. Det er en national planlægningsopgave at bevare de åbne danske kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur- og landskabsværdierne har høj prioritet. Det er et statsligt mål, at udviklingen inden for kystnærhedszonen, som er 3 km, sker ved, at udviklingen drejes væk fra kysten og indpasses, hvor det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet samt øget behovet for kystbeskyttelse.

Vodskov ligger langt fra kysten og er ikke speciel synlig her fra.

 

Fredninger

Natur Og Fredninger 28_300 Pixel

I Hammer Bakker findes en del store fredninger (rød) og fredede fortidsminder. De er beskyttet i henhold til lovgivningen.

Området umiddelbart nord for Vodskov (eksklusiv institutionsområdet) er fredet ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015. Fredningsnes hovedformål er at sikre, at der er en entydig og klar grænse imellem bebyggelse og landskab/natur, at udbrede forekomsten af områdets lysåbne naturområder og bevare en mosaik imellem skov og krat samt heder og overdrev, med diffuse overgange imellem hinanden, og at sikre at den offentlige adgang i området bevares uanset ejerforhold.

Derudover er der i og omkring Vodskov nogle arealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 (lys grøn)

Natura 2000

Natura 2000_28_300 Pixel

I Hammer Bakker ligger EU-habitatsområde nr. 218 Hammer Bakker, Østlig del (blå streg).

Natura 2000 er betegnelsen for et net af naturområder i EU. I disse områder skal der sikres en gunstig bevaringsstatus for områdets naturtyper og dyre- og plantearter. Det betyder, at de skal beskyttes mod aktiviteter, der kan påvirke dem.

Derudover er Hammer Bakker udpeget som særligt værdifuldt naturområde i kommuneplanen (grøn).

 

 

Risikokort

Risikokort 24_300 Pixel

Byudvikling og byomdannelse skal forholde sig til klimaforandringer. I områder med høj risiko for oversvømmelser på 5% (rød markering) eller derover, er det vigtigt at forholde sig til problematikken, når der planlægges for nye arealanvendelser og aktiviteter, så oversvømmelser undgåes. 

Klimakort

Klimakote 25_24_300 Pixel

Klimaet ændrer sig og en væsentlig konsekvens er et vådere miljø. Det vil sige øget nedbør, mere vand i vandløbene, stigende havvandstand og stigende grundvandsspejl. Ændringerne vil ske over en meget lang tidshorisont. Indretning af vores byer og landskaber vil dog allerede nu med fordel kunne tage udgangspunkt i vores forventninger til fremtidens klima. I dag er det den øgede nedbørsmængde, der er den største udfordring. Den øgede nedbørsmængde og de mere ekstreme regnskyl vil for størstedelens vedkommende påvirke vandløbene og i perioder oversvømme lavtliggende arealer. Vodskov er ikke direkte påvirket af stigende havvandstand i Limfjorden (blå klimakote 2,5).  

 

 

Jordbrug

Landbrug 24_300 Pixel

Det er statens mål, at nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bevares, således at erhvervet konkret kan forholde sig til fremtidige udviklingsmuligheder, og at forbruget af landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt. Særlige værdifulde landbrugsområder (mørk brun).

Kulturmiljøer

Kulturmiljoer 24_300 Pixel

Institutionsområdet i Hammer Bakker er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø (brun)og ligger flot placeret i et fredet, kuperet og skovklædt område, der er den sydligste del af en stor moræne bakkeø.

 

Borgerne

Den demografiske sammensætning i Vodskov er:

 • At der procentvis er samme antal børn i alderen 0-5 år som i resten af Aalborg Kommune som helhed.
 • At der procetvis er flere unge i alderen 6-16 år i Vodskov end i Aalborg Kommune som helhed.
 • At der procentvis er færre i aldersgruppen 17-24 år i Vodskov end i Aalborg Kommune som helhed.
 • At der procentvis er færre i aldersgruppen 25-49 år i Vodskov end i Aalborg Kommune som helhed.
 • At der procentvis er flere i aldersgruppen 50-66 år i Vodskov end i Aalborg Kommune som helhed.
 • At der er relativt flere i aldersgruppen 67-85+ i Vodskov end i Aalborg Kommune som helhed.Aldersfordeling 31_12_2015_500 Pixel (1)

I forhold til befolkningen i Vodskov, så er husstandsindkomsten højere end gennemsnittet for Aalborg Kommune. Uddannelseslængden er højere i Vodskov end gennemsnittet for Aalborg Kommune, og der er flere børn i familierne end gennemsnittet for Aalborg Kommune.

Befolkningsprognose 31_12_2015_500 Pixel

Siden 1. januar 2013 er befolkningen i Vodskov vokset med ca. 60 personer. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en stigning i antallet af borgere i Vodskov på 15% over de næste 12 år. Det svarer til ca. 725 personer.  Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i de muligheder for boligudbygning, der findes i byen i dag.

Boliger _500 Pixel Byggeri _signatur

Boligerne i Vodskov består af parcelhuse (ca. 52%) og række-/kæde- og dobbelthuse (ca. 35%). På nedenstående kort ses, i hvilken takt udbygningen af Vodskov er sket.

Opførelsesår _600 Pixel (1) Opførelsesår Signaturforklaring _300 Pixel (1)

 

Centrale byfunktioner og byliv

Vodskov skal kunne tilbyde borgere gode og sunde botilbud samt mangfoldighed og kvalitet i byens funktioner. Byen skal danne ranmmen for det gode hverdagsliv. 

Dagligvarebutikker kan være særlige drivere for skabelsen af byliv på grund af deres store kundestrømme. Derfor skal der være særlig opmærksomhed på placeringen af dagligvarebutikker, så de er med til at skabe attraktive byområder og mødesteder.

Hovedparten af Vodskovs butikker og servicetilbud findes langs Vodskovvej på strækningen mellem Følfodvej og Peter Jensen Vej.

Byens offentlige service samt sports- og kultur og fritidssfunktioner er koncentreret omkring området ved skolen og hallen samt fodbold- og tennisklubben ved Vodskovvej.

Ifølge retningslinierne i kommuneplanen vedr. butikker er der afgrænset en bymidte i Vodskov som vist på kort med rød.

Kun indenfor den afgrænsede bymidte (rød) må der etableres dagligvarebutikker på max. 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker på max. 2.000 m2. Det samlede bruttoetageareal til butikker indenfor bymidten må max. udgøre 11.000 m2, jf. retningslinje 7.1.4.

Detailhandel Rev Med Veje Sort _601 Pixel

I Vodskov er der udpeget et område til særligt pladskrævende varer (blå). Afgræningen er før vedtagelsen af forslag til kommuneplantillæg. Indenfor disse områder kan der placeres butikker der udelukkende forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt evt. møbler. Butikkerne må max. være 20.000 m2, jf. retningslinje 7.1.4.

Detailhandelsanalyse

Befolkningsgrundlag
I Vodskov bor der i øjeblikket ca. 4.400 borgere. Den forventede nye boligmasse på ca. 290 boliger i den kommende 12 års periode forventes at udløse ca. 580 borgere.

Nuværende detailhandelsvareforsyning
Oplysninger vedrørende omsætningen i dagligvarebutikkerne i Vodskov er baseret på tal fra "Supermarkedshåndbogen 2017" fra Retail Institute Scandinavian A/S. Dagligvarebutikkerne i Vodskov har en årlig omsætning på 165-195 mio. kr.

Rema 1000 40-50 mio. kr.
Coop - Superbrugsen 70-80 mio. kr.
Fakta 20-25 mio. kr.
Netto 35-40 mio. kr.
Omsætning i alt 165-195 kr.

 

Forbrugspotentiale
Udtræk fra Danmarks Forbrugsundersøgelse indikerer, at det gennemsnitlige forbrug til dagligvarer i Vodskovområdet er ca. 24.500 kr. pr. person pr. år. Det samlede forbrugspotentiale for dagligvarer i området er derfor ca. 108 mio. kr.  og ca. 122 mio. kr. i de kommende 12 år.

Der er således ikke yderligere potentiale til at udpege et område til dagligvarebutikker i den øvrige del af Vodskov i og med, at det kan rummes indenfor det eksisterende potentiale. Dette også selvom der er et opland til Vodskov, som kan generere et forbrugspotentiale.

DSC01689_250 Pixel DSC01725_250 Pixel

Offentlig service

Kultur og offentlig service er i høj grad medvirkende til at skabe byliv og give identitet til et område.

Offentlig/privat service samt idræts- og fritidstilbud er vigtige funktioner i en by og udgør samtidig mødesteder i byen.

Vodskov Kirke og institutionen Hammer Bakker den tidligere Åndssvageinstitution skal sikres og bevares som markante kulturinstitutioner i Vodskov området. Derudover arbejdes der i øjeblikket på et nyt behandlingscenter i institutionsområdet i Hammer Bakker.

Store dele af Vodskov Skole ligger centralt placeret i Vodskov sammen med Vodskov Kultur- og Idrætscenter, hvor mange har deres daglige gang. Vodskov Skole har kapacitet til en udbygning af Vodskov by i årerne fremover.

I øjeblikket arbejdes der på udvidelse af en eksisterende børnehave. Dermed er behovet for børnehavepladser sikret i nærmeste fremtid. I forhold til en yderligere udbygning af Vodskov kan der imidlertidig vise sig et behov for en ny institution.

I forhold til plejehjem er der ikke behov for yderligere kapacitet, og dermed ikke planer om yderligere udbygning i Vodskov.

Erhverv

Erhvervsområdet i Vodskov skal have rummelighed til at kunne opsuge den løbende efterspørgsel for lokal erhvervsudvikling.

I erhvervsområdet (blå) mellem Vodskovvej og motorvejen er der en rummelighed på ca. 10 ha til nye erhverv i rammeområde 5.2.H1 Følfodvej m.m. Denne rummelighed vurderes at være tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen i den kommende planperiode på 12 år. Arealerne er ejede af private.

Erhverv Efter Dødt Kort _300 Pixel (1)

Kollektiv trafik

En god offentlig transport til og fra Vodskov skal fastholdes. Den største del af pendlingen går fra Vodskov til Aalborg-området. Der er mange studerende og øvrige borgere fra Vodskov, der pendler til arbejdspladser i Aalborg-området.

Vodskov By betjenes af buslinje der kører 4 gange i timen i dagtimerne på hverdage ad Vodskovvej - Vodskov Kirkevej - Langbrokrovej - Akelejevej - Tingbakken - Tingvej - Vodskovvej. Aften og week-end køres kun hver ½ time og kun til Vodskov Kirke. Enkelte afgange vender ved Liselund og regionale linjer kører direkte ad Vodskovvej.

Vodskov By er svær at betjene med kollektiv trafik på grund af byens cirkulære struktur. Det er tilstræbt at ingen har over 500 meter til nærmeste stoppested, men med en boligudbygning i den vestlige del af byen kan dette ikke overholdes. Stoppesteder er placeret langs ruter med en afstand på mellem 300 og 500 meter så vidt muligt ved stiforbindelser.

Vodskov _2015_kollektiv Trafik _300 Pixel

De grønne kvaliteter

Vodskov ligger placeret på et spændende område på kanten af Hammer Bakker og dermed store naturområder og samtidig tæt på Nørresundby/Aalborg

Mod nord ligger Hammer Bakker som har store natur- og landskabskvaliteter og der giver mulighed for rekreation og et attraktivt friluftsliv. Hammer Bakker rummer store skovarealer samt mange forskellige beskyttede naturtyper og kulturspor.

Limfjorden ligger inden for en afstand af 3 km, og det er oplagt at sikre gode rekreative forbindelser til fjorden,

Terrænnet syd for Vodskov præges af lavtliggende arealer med en kombination af dyrkede marker og engarealer beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven §3. Fladen har et svagt fald omkring kote 4. Lidt nordligere kan den gamle kystlinje anes med en svag stigning mod kote 9-10.

Der er fra syd fine kig ind over Aalborg samt tekniske anlæg ved Rærup.

Grønne Kiler  
Kiler 24_300 Pixel DSC01789_250 Pixel

Internt bindes Vodskov i nogen udstrækning sammen af stier, som er med til at skabe adgang til et net af grønne områder og idrætsanlæg. Det er vigtigt, at grønne forbindelser og -områder videreføres og forstærkes i nye byområder.

Med Vodskovs placering syd for Hammer Bakker er byen omgivet af et net af grønne kiler, hvor sammenhængen og tilgængeligheden for dyre- og plantelivet, samt friluftslivet, understøttes og forbedres.

Vodskov -Grøn Struktur Revideret Nov _600 Pixel
Den grønne struktur i Vodskov ligger hovedsageligt som en ring omkring byen. Hammer Bakker er det mest dominerende område og udgør en grøn ryg for byen. De flade, våde enge ligger foran byen. Den syd-vestlige del har en større variation mellem grønt og bebygget. Boldbaner og naturområder ligger syd for bebyggelsen mod engene og Gøgeurten skaber en grøn forbindelse med Hammer Bakker mod nord. Det kommende boligområde mod vest, indpasser sig omkring en lavning med natur, der hænger sammen med det åbne land.

 

Mobilitet

Der skal sikres god tilgængelighed mellem bolig, arbejdspladser, uddannelse, indkøb og fritidsfaciliteter. Såvel placering som infrastruktur skal så vidt muligt understøtte brug af bæredygtige mobilitetsformer som cykel, gang og bus. Cyklen skal være det foretrukne transportmiddel til de interne ture i Vodskov

Den overordnede trafikstruktur (rød markering) i Vodskov er bygget op omkring Vodskovvej, Vodskov Kirkevej, Langbrokrovej og Tingbakken. Disse veje fungerer som fordelingsveje for byens lokalveje og mere lukkede vejsystemer. Vejstrukturen vurderes at være vigtig for byidentiteten i Vodskov og bør derfor bevares.

 Overordnede Veje Ny Bente (4)
Overordnet vejnet (rød linje) og planlagt vej vest om Vodskov (stiplet rød linje).

På sigt vil en omfartsvej vest om byen få stor betydning for byens miljø og trafikafvikling. Den vil aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej og store dele af byen for gennemkørende trafik.

Nyt Sti Kort _500 Pixel
På kortet er vist overordnede cykelstier (rød), de overordnede rekreative stier (orange) samt rute-stier (prikket grøn), jf kommuneplanens retningslinjer 11.2.6 "Rekreative stier" og 13.2 "Cykelstier".

Vodskov er kendetegnet ved relativ få selvstændige stier. Mange steder cykler man i stedet ad mindre veje sammen med øvrig trafik.

Mod nord er der adgang til Hammer Bakker via rekreative stier (grusveje) og i 2016 blev der etableret en dobbeltrettet cykelsti mellem Vodskov, Uggerhalne og Grindsted. Mod syd er der adgang til et sammenhængende cykelstiforløb helt ind til det centrale Aalborg. Stiforbindelsen blev færdiggjort i 2016 og indgår i kommunens prioriterede cyklerpendlernet. Hærvejsruten (national cykelrute) har sit forløb vest om Vodskov.

I kommunens cykelhandlingsplan 2013 indgår etablering af cykelsti mellem Vestbjerg og Vodskov. Forbindelsen reserveres nu i kommunens retningslinjer. En realisering er i øjeblikket ikke budgetlagt.

Overordnede bindinger

REVUS - regionale udviklingsplan
I den regionale udviklingsplan for Nordjylland - "Mulighedernes Nordjylland - Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015 -2018" fremgår, at de nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation og byliv. Byerne har forskellige styrkepositioner inden for bosætning, erhverv, natur og kultur, og derfor skal der satses på forskellige udviklingsstrategier alt efter den enkelte bys styrker. Så at udpege Vodskov til en oplandsby der supplerer og understøtter Aalborg, som Norddanmarks Vækstdynamo, følger i tråd med hinanden.

Råstofplan
Af den regionale råstofplan 2016 fremgår, at der ikke er udlagt råstofområder i umiddelbar nærhed af Vodskov.

 
Fold ind/ud Ændringer i forhold til gældende planlægning

Kommuneplanen er det overordnede planniveau i kommunen. Når kommuneplanen er godkendt, skal der for nogle områder udarbejdes en mere detaljeret lokalplanlægning og efterfølgende meddeles de nødvendige tilladelser og dispensationer.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Restrummelighed

Vodskov er en oplandsby med særligt vækstpotentiale, hvor der før planforslagets vedtagelse, var en eksisterende restrummelighed i planperioden 2017-2028 til ca. 200 boliger. Dette kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov, vil muliggøre opførelse af yderligere ca. 90 nye boliger, afhængig af boligtype, hvoraf de ca. 30 boliger er nyudlæg af ca. 4,4 ha (rammeområde 5.2.B1 Gøgeurtvej m.m.) og ca. 30 boliger er en udvidelse af rammeområde 5.2.B11 Højrimmen, der fremgår af kommuneplanens bilag M. De resterende ca. 30 boliger er omddannelse af et et tidligere millitært areal centralt i Vodskov. Derudover udlægges boligrammen 5.2.B13 Vodskov sydvest, med mulighed for ca. 60 boliger, mod at boligrammen 5.2.B6 Englodden med mulighed for 40-60 boliger udgår som boligområde.

I Vodskov er der givet en byggetilladelse til at bygge 40 boliger i rammeområde 5.2.B9, Attrupgårdvej, og byggeriet er så småt gået i gang. I Rammeområde 5.2.D1, Tinghaven, Kikkenborg, Tusborg m.m. er der givet byggetilladelse til byggeri af de resterende 18 boliger. Disse områder forventes således at være bebygget ultimo 2017/primo 2018.

Nye boligområder

I Vodskov udlægges/udvides 4 nye boligområder:

 • Et syd for Langbrokrovej overfor Gøgeurtvej. (1)
 • Området ved Drøvten, det tidligere militære areal, overgår fra teknisk område til boligområde som en fortætning af byen. (2)
 • Et område i den sydvestlige del af Vodskov 5.2.B13 Vodskov sydvest. (3)
 • Rammeområde 5.2.B11 Højrimmen udvides mod syd. (4a)

Eksisterende rummelighed til boliger:

 • Udlagt område 5.2.B11, Højrimmen vest for Langbrokrovej til nye boliger (lokalplan er under udarbejdelse). (4)
 • Udlagt område 5.2.B9, Attrupgårdvej i Vodskov nord. Byggetilladelse er givet, og byggeriet er påbegyndt. (5)
 • Udlagt område 5.2.B10, Vodskov Enge mellem Vodskovvej og motorvejen. Lokalplan er udarbejdet for en del af området, og støjvold er ved at blive etableret. (6)
 • Udlagt område 5.2.B6, Englodden mellem Vodskovvej og motorvejen som udgår. (7)
 • Udlagt område 5.2.D1, Tinghaven, Kikkenborg, Tusborg m.m. Der er givet byggetilladelse. (8)
 • Udlagt område 5.2.B1, Gøgeurtvej - fortætning. (9)

Vodskov Byudviklingsplan _Bente _skåret _650 Pixel (1)

1) Området syd for Langbrokrovej 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m., ligger pt. i kanten af Vodskov. Området er velegnet til parcelhusbebyggelse, som kan indpasses som en naturlig udbygning og udvikling af Vodskov. Området har tidligere været udlagt til rekreativt område, da det ikke har været muligt at udnytte det til boligudbygning på grund af støjkonsekvenszone til Aalborg Lufthavn. Denne er nu ved ny miljøgodkendelse og VVM-redegørelse fra maj 2013 blevet mindre i fht. nye flytyper. Området skal vejbetjenes fra Langbrokrovej. Der skal sikres velfungerende stiforbindelser på tværs af de grønne områder, så området bindes sammen med den øvrige del af Vodskov, herunder centerområde, skole, aktivitetsområder og det åbne land. Området ligger fint afgrænset på det højere liggende areal. Området vil give en rummelighed til ca. 30 boliger. Den sydligste del af området er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, og vil ikke kunne udnyttes til boligudbygning.

2) Området er centralt beliggende i Vodskov ved Drøvten og skal omdannes til tæt-lav/etage-bebyggelse 5.2.B12, Drøvten. Omdannelsen fra militært areal til boligområde giver en rummelighed på ca. 30 tæt-lave/etage-boliger og/eller 5-10 parcelhuse.

3) Området i den sydlige del af Vodskov 5.2.B13 Vodskov sydvest ligger i kanten af Vodskov. Området vil danne afrundingen af Vodskov mod syd. Området ligger sydvest for Tinghaven, syd for kommunens fredskovsareal på det lidt fladere areal. I den kommende lokalplanlægning skal der sikres en naturlig overgang til det åbne land og det omkringliggende landskab. Inden for området skal der desuden sikres plads til regnvandshåndteringen og de klimatiske forhold skal vurderes nærmere. Området er ca. 7 ha og vil kunne give en rummelighed til ca. 60 boliger, afhængig af boligtyper. Området er ren landbrugsland, der ligger i et fladt landskab, der er opstået som marint forland/hævet havbund opbygget siden stenalderen. Området er uden visuel kontakt til kysten.

4) Der er igangsat et arbejde med at udfærdige en lokalplan for området 5.2.B11, Højrimmen, som giver mulighed for at bygge boliger. Området (4a) udvides med ca. 2,5 ha inden for støjkonsekvenszonen om Aalborg Lufthavn. I området kan der ikke planlægges til støjfølsomme formål og dermed ikke til boligformål. Men arealet kan anvendes til fx LAR-løsninger. Dele af områdets nordlige del har status som beskyttet sø, mose og fersk eng efter naturbeskyttelseslovens §3, og vil ikke kunne udnyttes til boligudbygning.

5) Der er udlagt et område, og lavet lokalplan for et område, til ca. 40 boliger i den nordlige del af Vodskov -  5.2.B9, Attrupgårdvej. Byggetilladelse er givet, og byggeriet er påbegyndt.

6) Der er udlagt et område til ca. 55 boliger mellem Vodskovvej og motorvejen rammeområde 5.2.B10, Vodskov Enge. Der er udarbejdet en lokaplan for en del af området til ca. 20 boliger, og støjvold er ved at blive etableret. En mindre del af området har status som beskyttet overdrev og sø efter naturbeskyttelseslovens §3, og vil ikke kunne udnyttes til boligudbygning. Det forventes, at boligerne er bygget indenfor en meget kort årrække.

7) Der er udlagt et boligområde rammeområde 5.2.B6, Englodden på 7,8 ha med en rummelighed til ca. 40 - 60 boliger afhængig af, om det er en åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Området udgår af kommuneplanen efter supplerende høring.

8) I rammeområde 5.2.D1 Tinghaven, Kikkenborg, Tusborg mv. er der en eksisterende rummelighed til ca. 18 boliger, hvor der er givet byggetilladelse. Boligerne forventes færdigbygget primo 2018.

9) I rammeområde 5.2.B1 Gøgeurtvej er en eksisterende rummelighed til ca. 20 boliger, som er en fortætning af et eksisterende område (landbrugsejendom).

Vodskov ligger på grænsen af kystnærhedszonen. Byudviklingen i Vodskov er begrænset af Hammer Bakker som et særligt værdifuldt natur- og kulturmiljø mod nord, støj fra trafik fra motorvejen mod øst og støj fra lufthavnen mod syd-vest. Efter udlæg af de omtalte arealer, har Vodskov således kun mulighed for at udvikle sig mod vest og evt. yderligere udlæg mellem motorvejen og Vodskovvej.

Ud fra ovenstående er der således en eksisterende rummelighed på ca. 200 boliger og med nyudlæg af 14 ha (4,4 ha + 2,5 ha + 7,1 ha) og udtagning af 7,8 ha ialt 6,2 ha samt omdannelse, bliver rummeligheden i Vodskov ca. 290 boliger.

Byudviklingsplanen har således udløst en række ændringer i Aalborg Kommunes kommuneplan. De gennemgås nedenfor:

Ny bybeskrivelse:

 • Den nye byudviklingsplan for Vodskov erstatter den tidligere bybeskrivelse for Vodskov i kommuneplanen.
 • Endvidere er illustrationsplanen som er tilknyttet kommuneplanen rettet til i forhold til ændringerne, som er beskrevet nedenfor i forhold til stier m.m.

Ændringer i kommuneplanrammer:

 • Byafgrænsningen for Vodskov er udvidet med det nyudlagte boligområde syd for Langbrokrovej (rammeområde 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m.), det nyudlagte boligområde i den sydlige del af Vodskov (rammeområde 5.2.B13 Englodden), udvidelse af kommuneplanramme 5.2.B11, Højrimmen, kommuneplanramme 5.2.R3 Idrætsanlæg m.m. samt indskrænket som følge af at en boligramme mellem Vodskovvej og motorvejen udgår (rammeområde 5.2.B6 Englodden). 
 • Kommuneplanramme 5.2.B1 Gøgeurtvej er udvidet med det nye boligområde syd for Langbrokrovej.
 • Kommuneplanrammer 5.2.B5 Langs Banen er udvidet.
 • Boligrammen 5.2.B9, Attrupgårdvej er anvendelseskategorien ændret fra "Boliger (åben-lav/tæt-lav)" til "Boliger (åben-lav/tæt-lav/etageboliger)".
 • Boligrammen 5.2.B11, Højrimmen er ændret fra "Boliger (åben-lav/tæt-lav)" til "Boliger (åben-lav/tæt-lav/etageboliger)", og udvidet mod syd.
 • Kommuneplanramme 5.2.T2 Drøvten ændrer status til 5.2.B12 Drøvten.
 • Ny boligramme 5.2.B13 Vodskov sydvest udlægges.
 • Boligrammen 5.2.B6 Englodden udgår.
 • Kommuneplanramme 5.2.T1 Halsvejs forlængelse udgår.

Kommuneplanramme 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m.

5_2_B1_før _rev _350 Pixel 2
Før
5_2_B1_efter _rev _350 Pixel 2 (2)
Efter
 • Kommuneplanramme 5.2.R4, Naturområde (grøn) ved Halsvej er indskrænket som følge af, at kommuneplanramme 5.2.B1, Gøgeurtvej er udvidet, jf kort ovenfor.

Kommuneplanramme 5.2.B6 Englodden

Ramme 5_2_B6 Før (4)
Før 
Ramme 5_2_B6 Efter (5)
Efter 
 • Kommuneplanramme 5.2.B6 Englodden (orange) på 7,8 ha udgår som følge af en indsigelse og supplerende høring. 

Kommuneplanramme 5.2.B11, Højrimmen

Ramme 5_2_B11_før
Før
Ramme 5_2_B11_efter
Efter
 • Kommuneplanramme 5.2.B11 Højrimmen (orange) er udvidet med et areal (ca. 2,5 ha) indenfor støjkonsekvenszonen omkring Aalborg Lufthavn.

Arealet kan ikke anvendes til støjfølsomme formål, men fx til LAR løsninger (Lokal anvendelse af regnvand), jf. kort ovenfor.

Kommuneplanramme 5.2.B12, Drøvten

Kommuneplanramme B2_B12_før _350 Pixel
Før
Kommuneplanramm B_2_B12 Efter _350 Pixel
Efter
 • Kommuneplanramme 5.2.T2, Drøvten (Teknisk anlæg) (grå) er ændret til 5.2.B12, Drøvten (Boligramme), jf. kort ovenfor.

Kommuneplanramme 5.2.B13, Vodskov sydvest

Ramme 5_2_B13 Før
Før
Ramme 5_2_B13 Efter (1)
Efter
 • Kommuneplanramme 5.2.B13 Vodskov sydvest (orange) er som følge af indsigelser og supplerende høring udlagt som et boligområde på ca. 7,1 ha. Området var i det første forslag til kommuneplantillæg for Vodskov udlagt som perspektivormåde til boliger i retningslinje "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål".

Kommuneplanramme 5.2.B5, Langs Banen

Kommuneplanramme 5_2_B5_før 
Før
Kommuneplanramme 5_2_B5_efter _350 Pixel
Efter
 • Kommuneplanramme 5.2.B5, Langs Banen (orange) er udvidet med 8 eksisterende boliger fra kommuneplanramme 5.2.H1, Følfodvej m.m., jf. kort ovenfor.

Overførsel af de 8 boliger vurderes ikke at betyde noget for erhvervsområdet, da de på nuværende tidspunkt har skullet overholde støjgrænser i forhold til nuværende anvendelse, som er boliger i dag.

Kommuneplanramme 5.2.C1, Bymidten

Kommuneplanramme 5_2_B5_før _350 Pixel (1)
Før
Kommuneplanramme 5_2_B5_efter _350 Pixel
Efter
 • Kommuneplanrammen 5.2.C1, Bymidten (lilla) er justeret med ca. 1.000 m2 fra 5.2.B5, Langs Banen, jf. kort ovenfor.

Der er tale om en mindre justering af afgrænsingen af centerområdet, så den følger bymidteafgrænsningen.

 

Kommuneplanramme 5.2.T1, Halsvejs forlængelse

Ramme 5_2_T1_før _300_beskåret
Før
Ramme 5_2_T1_efter _300_beskåret (2)
Efter
 • Kommuneplanramme 5.2.T1, Halsvejs forlængelse udgår (grå). Kommuneplanrammerne op til vejen justeres. Derudover er kommuneplanramme 5.2.R3 udvidet med kommunens egne arealer, som for hovedpartens vedkommende er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, jf. kort ovenfor.

Jf. desuden beskrivelsen til retningslinjen 13.1 "Veje" nedenfor.

Derudover er der foretaget mindre og redaktionelle ændringer i de øvrige kommuneplanrammer.

Ændringer af retningslinjer:

Retningslinje 7.1.4 Særlige pladskrævende varer

Pladskrævende Varergrupper _før _300 Ixel (1)
Før - Særlige plandskrævende varer.
Pladskrævende Varergrupper _efter _300 (1)
Efter - Særlige pladskrævende varer.
 • Retningslinje 7.1.4 "Særlige pladskrævende varer" (blå) er justeret, da 8 boliger langs Smørblomstvej flyttes fra erhvervsområde 5.2.H1 Følfodvej m.m. til boligområde 5.2.B5, Langs Banen.

Retningslinje 11.1.2 Grøn-blå struktur

Kiler Før
Før - Grøn-blå struktur.
Kiler Efter (1)
Efter - Grøn-blå struktur.
 • Retningslinje 11.1.2 "Grøn-blå struktur" (grøn) er justeret så den følger den eksisterende kommuneplanramme 5.2.B11, Højrimmen. I forhold til udvidelsen af kommuneplanrammen mod syd, jf. ovenfor, er den Grøn-blå struktur fastholdt, da det harmonerer med, at arealet ikke kan bebygges.

 

Retningslinje 11.2.2 Særlige værdifulde landbrugsområder

Landbrugsområde Før _350 Pixel
Før - Særlige værdifulde landbrugsområder.
Landbrugsområde Efter _350 Pixel (1)
Efter - Særlige værdifulde landbrugsområder.
 •  Retningslinje 11.2.2. "Særlige værdifulde landbrugsområder" (mørk brun) er justeret som følge af, at kommuneplanramme 5.2.B1, Gøgeurtvej udvides.

Der er tale om en mindre justering, da hovedparten af boligområdet var udpeget som rekreativt område i kommuneplanen. Umiddelbart vest for Vodskov ligger en landbrugsejendom med et mindre dyrehold. Lidt længere mod vest er en større minkfarm og en større svinefarm. Det har således ikke den store betydning for driften af de enkelte landbrug i området.

Retningslinje 11.2.2 Særlige værdifulde landbrugsområder

Særlig Landbrug Før 5_2_B13
Før - Særlige værdifulde landbrugsområder.
Særlig Landbrug Efter 5_2_B13
Efter - Særlige værdifulde landbrugsområder.
 • Retningslinje 11.2.2 "Særlige værdifulde landbrugsområder" (mørk brun) er ændret som følge af at der er udlagt en ny kommuneplanramme 5.2.B13 Vodskov sydvest efter indsigelser og supplerende høring.

Umiddelbart vest for Vodskov ligger en landbrugsejendom med et mindre dyrehold. Lidt længere mod vest en større minkfarm og en større svinefarm. Det har således ikke den store betydning for driften af de enkelte landbrug i området.

Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder

Øvrigt Landområde Før B1_350 Pixel
Før - Øvrige landområder.
Øvrigt Landområde Efter B1_350 Pixeol (1)
Efter - Øvrige landområder.
 • Retningslinje 11.2.3 "Øvrige landområder" (lys brun) er justeret som følge af, at boligrammen 5.2.B1, Gøgeurtvej udvides.
Øvrigt Landormåde Før 5_2_B11_350 Pixel
Før - Øvrige landområder.
Øvrigt Landområde Efter 5_2_B11_350 Pixel
Efter - Øvrige landområder.
 • Retningslinje 11.2.3 "Øvrige landområder" (lys brun) er justeret som følge, af at boligrammen 5.2.B11, Højrimmen udvides.
Øvrigt Landområde Før T1_350 Pixel (1)
Før - Øvrige landområde.
Øvrigt Landormåde Efter T1_350 Pixel (2)
Efter - Øvrige landområde.

Som følge af at vejreservationen vest om Vodskov tilføjes, fjernes den tidligere reservation af Halsvejs forlængelse Rammeområde nr. 5.2.T1 Halsvejsforlængelse og retningslinje 11.2.3. "Øvrige landområder" udvides tilsvarende (lys brun).

Øvrig Landområde Før 5_2_B6
Før - Øvrige landområder.
Øvrig Landområde Efter 5_2_B6 (1)
Efter - Øvrige landområder.
 • Som følge af at kommuneplanrammen 5.2.B6, Englodden udgår efter indsigelser og supplerende høring udvides området øvrige landområder tilsvarende.

Retningslinje 11.2.6 Rekreative stier 

Overordent Rekreativ Sti _før _350 Pixel (1)
Før - Rekreative stier.
Overordnet Rekreativ Sti _efter _350 Pixel
Efter - Rekreative stier.
 • I retningslinje11.2.6 "Rekreative stier"  (grøn streg) er stien Gennem Bakkerne tilføjet.

Retningslinje 11.3.8 Økologiske forbindelser

Økologiske Forbindelser Før _ny _300 Pixel
Før - økologiske forbindelser.
Okologiske Forbindelser _efter _ny 1_300 Pixel (1)
Efter - økologiske forbindelser.
 • Retningslinje 11.3.8 "Økologiske forbindelser" (grøn) er justeret, så den følger eksisterende kommuenplanramme 5.2.B11, Højrimmen mod vest.

Retningslinje 13.1 Veje 

Vej _før _300_beskåret
Før - Veje.
Ny Vej _efter _300_beskåret
Efter - Veje.
 • I Retningslinje 13.1 "Veje" tilføjes en planlagt omfartsvej (stiplet blå linje) vest om Vodskov på kortet. 

Baggrunden for ændringen er, at en linjeføring vest om Vodskov vil være med til at danne en naturlig ramme om Vodskov By.

Vejen vil aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej for gennemkørende trafik. Gennemkørende trafik vil kunne ledes uden om store dele af byen, og hverken eksisterende eller kommende boligområder (bortset fra området i den nordvsetlige nede), vil blive aflastet af trafik uden ærinde i byen.   

Retningslinje 13.2 Cykelstier

Planlagt Cykelsti Efter _400 Pixel
Efter - Cykelstier.

 

 • I Retningslinje 13.2 "Cykelstier" (rød streg) er der reserveret et areal til etablering af cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg på kortet.

Cykelstien er med i Aalborg Kommunes cykelhandlingsplan, og anlægget er estimeret til 12,8 mio. kr. Stien er i øjeblikket ikke på kommunens budget.

Øvrige overordnede stier i og omkring Vodskov, vil blive vurderet i forbindelse med en større revision af alle kommuneplanens retningslinjer for kommunen som en helhed i løbet af 2018.

Retningslinjer for kystnærhedszonen

Kystnærhedszone A_før _350 Pixel (3)
Før - Kystnærhedszone A.
Kystnærhedszone A_efter _350 Pixel (3)
Efter - Kystnærhedszone A (5.2.B1 Gøgeurtvej m.m.).
Kyst A Før 5_2_B13
Før - Kystnærhedszone A.
Kyst A Efter 5_2_B13
Efter - Kystnærhedszone A (5.2.B13 Vodskov sydvest).
Kystzone B_før _350 Pixel (2)
Før - Kystnærhedszone B.
Kystzone B_efter _350 Pixel (2)
Efter - Kystnærhedszone B (5.2.B1 Gøgeurtvej m.m.)
Kyst B Før 5_2_B13
Før - Kystnærhedszone B.
Kyst B Efter 5_2_B13 (1)
Efter - Kystnærhedszone B (5.2.B13 Vodskov sydvest).
 • I retningslinje 11.4.1 "Område A, det nære kystlandskab" (gult område) ændrer en del af området status til B-område planlagt kystlandskab, som følge af, at der udlægges et nyt boligområde (ca. 1,5 ha) syd for Langbrokrovej i kommuneplanramme 5.2.B1, Gøgeurtvej og et nyt boligområde 5.2.B13 Vodskov sydvest.  De samme områder tilføjes i stedet til retningslinje 11.4.2 "Område B, Planlagt kystlandskab (gråt område).
 Kystnærhedszone C_før _350 Pixel (1)
Før - Kystlandskab C.
Kystnærehdszone C_efter _350 Pixel (1)
Efter - Kystlandskab C (5.2.B11, Højrimmen).
Kyst C Før 5_2_B6
Før - Kystlandskab C.
Kyst C Efter 5_2_B6
Efter - Kystlandskab C (5.2.B6, Englodden).
 • Retningslinje 11.4.3 "Område C Kystlandskab" (lys brun) er justeret/udvidet som følge af, at boligrammen 5.2.B11, Højrimmen udvides og som følge af at kommuneplanramme 5.2.B6, Englodden udgår af kommuneplanen som en boligramme.

Ifølge planlovens §5b stk 1 må der kun inddrages nye arealer i kystnærhedszonen til byzonen, og planlægges for anlæg i landzonen, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for at bringe arealet syd for Langbrokrovej i rammeområde 5.2.B1 Gøgeurtvej m.m. i spil til byformål, og 5.2.B13 Vodskov sydvest i form af boliger, skal findes i helhedsplanen for Vodskovs fremtidige udvikling (Byudviklingsplanen).

Det meste af Vodskov by ligger inden for og på grænsen af kystnærhedszonen. Vodskov ligger langt fra kysten, og er ikke speciel synlig her fra/uden visuel kontakt med kysten. Byudviklingen i Vodskov er begrænset af Hammer Bakker, hvor der er nogle vigtige natur og rekreative interesser, samt grundvandsinteresser. Vodskov er begrænset af støj fra trafik fra motorvejen, og mod sydvest af støj fra lufthavnen. Der er således ikke så mange flere udvidelsesmuligheder for Vodskov by.

Arealet (5.2.B1 Gøgeurtvej m.m) er et mindre areal som udnyttes som afgræsning af byen. En del af området som inddrages til boligbyggeri, var tidligere udpeget som et rekreativt område i kommuneplanen. Den sydligste del af arealet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 som engareal, og vil ikke kunne bebygges. Arealet 5.2.B13 Vodskov sydvest erstatter arealmæssigt (dog i midre udstrækning) 5.2.B6 Englodden som udgår som boligområde i kommuneplanen. Arealet der udgår (5.2.B6), efter en supplerende høring, er ca. 7,8 ha og det nye areal der inddrages (5.2.B13) er ca. 7, 1 ha. Området er ren landbrugsland, der ligger i et fladt landskab, der er opstået som marint forland/hævet havbund opbygget siden stenalderen. Området er uden visuel kontakt med kysten.

Udviklingsområder omkring Aalborg og de større oplandsbyer
I henvendelse til Erhvervsministeriet har Aalborg kommune ansøgt om muligheden for at udpege en række udviklingsområder indenfor kystnærhedszonene. Disse områder er udlagt for at sikre udviklingsmulighed for Aalborg og de større oplandsbyer med særlige vækstpotentialer. Områderne vil efter behov løbende kunne overføres til byzone via lokalplanlægning. Vodskov er et af disse områder.

 
Fold ind/ud Miljørapport

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny Byudviklingsplan for Vodskov. I kommuneplanens Hovedstruktur - Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune er Vodskov udpeget som en oplandsby med særligt vækstpotentiale. Vodskov har i kraft af nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsgrundlag et særligt potentiale for byvækst, der skal udnyttes og understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo.

Da byudviklingsplanen vil medføre ændringer af plangrundlaget for et større område, nemlig Vodskov by, er det vurderet, at dette kommuneplantillæg nr. 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser, §8 stk. 2, der vedrører mindre områder på lokalt plan, og/eller mindre ændringer i eksisterende planer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport af kommuneplantillægget.

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store miljøbelastende projekter listet i lovens bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt beskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I miljørapporten beskrives, hvordan den ændrede kommuneplans realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.

Når der, som i dette tilfælde, udarbejdes en miljørapport, fastlægges det nærmere indhold (afgrænsing) af miljørapporten i forhold til, hvilke miljømæssige forhold der især forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere, enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.

Dette sker i samarbejde med berørte myndigheder.

Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for forslaget til kommuneplantillægget med en høringsperiode på min. 8 uger.

Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med det endeligt vedtagne kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæggets indhold, hovedformål og forbindelse til anden planlægning

Miljørapporten giver en samlet miljøvurdering af kommuenplantillæg 5-020 byudviklingsplan for Vodskov.

Idet kommuneplantillægget fastlægger nogle rammer på overordnet niveau for byudvikling i Vodskov, skal miljørapporten også foretages på et overordent niveau.

Indhold og hovedformål: Der henvises til afsnittet "Baggrund og formål" i redegørelsen til dette kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov.

Forhold til anden planlægning: Der henvises til afsnittet "Forudsætninger" samt "Ændringer i forhold til den gældende kommuneplanlægning" i redegørelsen til dette kommuneplantillæg, hvor der findes en oversigt over, hvilke bindinger der er i områderne og over forhold som kystnærhedszonen, klimaforhold m.m.

Afgrænsing af miljørapporten - høring af berørte myndigheder: I henhold til miljørapportens første fase har berørte myndigheder været hørt for at fastlægge væsentlige miljøparametre til miljøraporten af forslag til kommuneplantillæg 5.020, Byudviklingsplan for Vodskov. Høringen forløb i perioden 8. juni til 6. juli 2016.

Følgende myndigheder har været hørt i høringsfasen:

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk), Naturstyrelsen (nst@nst.dk), Kulturstyrelsen (post@kulturstyrelsen), Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk), Trafik-, bygge- og boligstyrelsen (info@tbst.dk), Erhvervsstyrelsen (erst@erst.dk), Vejdirektoratet (vd@vd.dk), Region Nordjylland (region@rn.dk), Forsvarets Ejendomsstyrelse (fes@mil.dk), Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (mail@elfst.dk), Nordjyllands Historisk museum, Miljø- og Energiforvaltningen, Park og Natur, Trafik og Veje, Byggeri, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og Borgmesterens forvaltning.

Aalborg Kommune modtog ingen indlæg fra berørte myndigheder i høringsfasen.

Som følge af offentlighedsfasen og modtagne indsigelser afholdes supplerende høring af nogle konkrete ændringer, da det er vurderet, at de berører andre mydigheder og borgere end dem der ved indsigelserne har givet anledning til ændringerne. Det er de samme miljøparametre ændringerne er vurderet efter, hvorfor miljørapporten er justeret efter dette.

 

Ikke teknisk resumé - hovedkonklusioner af miljørapporten

Udgangspunktet for dette kommuneplantillæg er at fastlægge en ny byudviklingsplan for Vodskov.

Idet kommuneplantillægget overordnet fastlægger retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i Vodskov, skal miljøvurderingsrapporten også foretages på et overordnet niveau.

Dette medfører, at miljøvurderingen koncentrerer sig om en overordnet vurdering af forhold der kan have en indvirkning på miljøet og hvilke miljøforbedrende foranstaltninger, der bør overvejes at inddrage i forbindelse med den kommende detailplanlægning.

Det er vuderet, jf. redegørelsen til dette kommuneplantillæg, at der de kommende 12 år skal være en rummelighed på ca. 290 boliger i Vodskov svarende til ca. 580 nye borgere. Denne fremskrivning i antallet af boliger er vurderet ud fra de seneste 12 års byggeri, tilbageværende rummelighed, Vodskov som oplandsby til Aalborg med særligt vækstpotentiale, urbaniseringen, det tilstrækkelige befolkningsgrundlag i og omkring Vodskov, samt op- og nedgangsture. Det er således det bedste bud på udlæg af nye arealer i Vodskov til boliger.

De væsentligste forhold som er miljøvurderet er:

Landskab, natur (flora/fauna) og den biologiske mangfoldighed: Det er med de ændringer som byudviklingsplanen lægger op til, vurderet, at den ikke vil få en væsentlig miljømæssig indvirkning på miljøet i og med, at der er taget hensyn til både natur, landskabelige forhold ved indpasning i landskabet og beliggenheden syd for Hammer Bakker.

Kystnærhedszonen: Vodskov ligger inden for kystnærhedszonen, men er ikke speciel synlig fra kysten. Ændringerne er således ikke en hindring og forringelse af oplevelsen af det kystnære landskab.

Drikkevand og grundvand: Det er vurderet, at ændringerne ikke vil påvirke grundvandet og dermed indvinding af drikkevand i og omkring Vodskov, da kildepladssonerne og indvindingsoplande til vandværker friholdes for nye arealudlæg til byudvikling. Dog ændres området ved Drøvten fra militært areal til boligområde

Klimaforandringer: Vodskov er ikke direkte påvirket af stigende havvandstand. I forbindelse med den videre lokalplanlægning specielt i fht. til rammeområde 5.2.B13 Vodskov syd, skal der udarbejdes en klimalokalplan for området. Det vurderes ikke, at der ved udbygningen vil være en væsentlig påvirkning af miljøet.

Støj: I forhold til støj fra motorvejen og Aalborg Lufthavn, er der i planlægningen taget højde for disse støjgrænser. Der er således ikke udlagt nye arealer til støjfølsom arealanvendelse inden for disse områder. Derimod udtages et området mellem Vodskovvej og motorvejen som kommende boligområde (5.2.B6 Englodden).

Kulturarv: Der er i planlægningen ikke foretaget ændringer af de udpegede kulturværdier i Hammer Bakker og Vodskov.

Det gode hverdagsliv, befolkningen, menneskers sundhed: Der er i planlægningen, og ved udarbejdelse af konkrete projekter, hvor byrådet har bevilliget økonomiske midler, taget hensyn til livet i Vodskov, samt hvor og hvordan borgere i Vodskov lever.


Ændringer i forhold til gældende planlægning

Byudviklingsplanen for Vodskov medfører en række ændringer af det gældende plangrundlag på by-, retningslinje og rammeniveau.

Byudviklingsplanen er udarbejdet som et kommuneplantillæg, der indeholder ændringer af følgende:

 • Ny byudviklingsplan for Vodskov.
 • Revideret illustrationsplan.
 • Boligrammen 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m. er udvidet.
 • Boligrammen 5.2.B5, Langs Banen er udvidet med 8 boliger fra rammen 5.2.H1, Følfodvej m.m.
 • Boligrammen 5.2.B6, Englodden udgår.
 • Boligrammen 5.2.B9, Attrupgårdvej - ændret anvendelseskategori.
 • Boligrammen 5.2.B11, Højrimmen - ændret anvendelseskategori.
 • Boligramme 5.2.B12 Drøvten optages som en boligramme i stedet for 5.2.T2 Drøvten.
 • Boligrammen 5.2.B13 Vodskov sydvest optages som  ny ramme i kommuneplanen.
 • Kommuneplanramme 5.2.C1, Bymidten er udvidet med ca. 1.000 m2 fra 5.2.B5 Langs Banen.
 • Kommuneplanramme 5.2.R3, Idrætsanlæg m.m. er udvidet.
 • Kommuneplanramme 5.2.R4, Naturområde ved Halsvej er indskrænket og udvidet et andet sted.
 • Kommuneplanramme 5.2.T1, Halsvejs forlængelse udgår.
 • Kommuneplanramme 5.2.T2, Drøvten udgår, og erstattes af 5.2.B12 Drøvten (boliger).
 • Retningslinje 7.1.2 "Særlige pladskrævende varer" er justeret.
 • Retningslinje 11.1.2 "Grøn-blå struktur" er justeret.
 • Retningslinje 11.2.2 "Særlige værdifulde landbrugsområder" er justeret.
 • Retningslinje 11.2.3 "Øvrige landområder" er justeret.
 • Retningslinje 11.2.6 "Rekreative stier" er justeret.
 • Retningslinje 11.3.8 "Økologiske forbindelser" er justeret.
 • Retningslinje 13.1 "Veje" er tilføjet en omfartsvej vest om Vodskov.
 • Retningslinje 13.2 "Cykeltsier" - sti mellem Vestbjerg og Vodskov langs Tingvej er tilføjet.
 • Retningslinje 11.4.1 "Område A, det nære kystlandskab" er justeret.
 • Retningslinje 11.4.2 "Område B, planlagt kystlanskab" er justeret.
 • Retningslinje 11.4.3 "Område C, kystlandskab" er justeret.
Vodskov Byudviklingsplan _650 (4)
Kort fra byudviklingsplanen.

Miljørapportens fokusområder

Forud for udarbejdelsen af det egentlige forslag til kommuneplantillæg er der foregået et forarbejde, der er udført sammen med borgere, samråd, investorer mv. via workshops, offentlighedsfase og borgermøde.

I forbindelse med forarbejdet er det afklaret, at der skal fokuseres på følgende kriterier i miljørapporten:

 • Landskab, natur (flora/fauna) og den biologiske mangfoldighed.
 • Kystnærhedszonen.
 • Drikkevand og grundvand.
 • Klimaforandringer.
 • Støj.
 • Kulturarv.
 • Det gode hverdagsliv, befolkningen og menneskers sundhed.

Emner som ikke har været relevante at have fokus på i forhold til ændringerne i kommuneplanen på dette overordende startegiske niveau, og på baggrund af det mindre omfang der er af nye arealudlæg, er:

 • Jordbund og jordarealer.
 • Luft.
 • Materielle goder.
 • Arkæologisk og arkitektonisk arv.
 • Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker.
 • Ressourceeffektivitet.

De ca. 290 boliger, som der forventes at blive bygget i de kommende 12 år, er ren fremskrivning af det tidligere boligmønster i Vodskov samt urbaniseringen, det tilstrækkelige befolkningsgrundlag i og omkring Vodskov, og det at Vodskov er udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale til Aalborg. Det er således det bedste bud på en sandsynlig fremskrivning i antallet af boliger. I det følgende vil der være særlig fokus på de valg/fravalg, der er arbejdet med for at tilgodese ovennævnte miljømæssige fokusområder.

Landskab og natur (flora og fauna) og den biologiske mangfoldighed

Vodskov ligger på den sydlige side af Hammer Bakker med udsigt over Aalborg og Limfjorden.

Byen er karakteriseret ved at været placeret tæt på Hammer Bakker, hvilket er en stor rekreativ kvalitet for byen. Bebyggelsen og vejene er primært placeret lige over den gamle kystskrænt, der afgrænses omkring kote 5. Landskabet syd for byen er fladt og lavtliggende med stedvise våde områder.

Byudviklingsplanen skal tilgodese byens og områdets grønne og rekreative kvaliteter. Derfor er der også udpeget grønne strøg og kiler, i og omkring den, som skal bevares.

Kiler 24_300 Pixel (1)
Grønne kiler fra grøn-blå stuktur.

Den grønne kile nord og vest om Vodskov (grøn) skal være med til at sikre, at de registrede beskyttede naturarealer bevares, og forbinde de grønne områder med byen endnu bedre, og dermed være med til at højne den biologiske mangfoldighed i form af både fauna og flora.

Et af målene i byudviklingsplanen er en videreudvikling af friluftslivet i byen samt sikre grønne rekreative forbindelser og stier.

Det er et mål med byudviklingsplanen at placere rekreative grønne områder i tæt sammenhæng med bosætningsområderne og sammenbinde de grønne områder, så der bliver mulighed for at bevæge sig rundt i grønne områder til trods for nærheden til Hammer Bakker.

Højdekurver _oversigtskort _Hammer Bakker _500 Pixel
Landskab - højdekurver.

Ved nyudlæg er der taget hensyn til indpasningen i landskabet syd og sydvest for byen.

Der er taget hensyn til naturarealer i og omkring Vodskov. Der er ikke planlagt byudvikling på arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, og der planlægges ikke for byudvikling på naturarealer/grønne arealer i Vodskov by. 

§3natur _28_500 Pixel
Beskyttet natur efter naturbeskyttelselovens §3. Eng (grøn), mose (orange), overdrev (rød) og søer (blå).

Halsvejs forlængelse

Ved en fjernelse af Rammeområde 5.2.T1, Halsvejs forlængelse, bliver der taget hensyn til naturinteresserne i område 5.2.R4, Naturområde ved Halsvej - arealet mellem Akelejevej og Gøgeurtvej. Arealet er beskyttet efter naturbeskytetlseslovens §3 som fersk eng og mose. Arealet rummer flere karakteristiske mose- og engplanter. Desuden vurderes området at være et lokalt vigtigt levested for padder som fx stor vandsalamander (bilag IV-art), og sandsynligvis også for fredede arter som butsnuddet frø og lille vandsalamander.

Ved at der ikke længere skal planlægges for en forlængelse af Halsvejen, vil arterne i naturområdet have større chancer for udbredelse og overlevelse.

Bilag IV arter

Det område hvor der planlægges nyudlæg for boliger syd for Vodskov i rammeområderne 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m. og 5.2.B13, Vodskov sydvest, samt den planlagte linjeføring af en omfartsvej vest om Vodskov, ligger i udbredelsesområdet for en række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV.

Området vurderes dog at være uden væsentlig funktion som yngle- eller rasteområde for arter opført på EU-habitatdirektivets Bilag IV.

Det vurderes, at det udyrkede område med fredskov i området med stor sandsynlighed indgår som forurageringsområde og ledelinje for flagermus.

Der findes ingen væsentlige naturinteresser til hinder for byudvikling i område 1 (5.2.B1 Gøgeurtvej m.m.) og 3 (5.2.B13 Vodskov sydvest), jf. tidligere kort over gennemgang af restrummelighed i redegørelsen under "Ændringer i forhold til gældende planlægning".

Natura 2000

Der sker ingen planlægning for byudvikling i eller i nærheden af Natura2000 området i Hammer Bakker.

Kystnærhedszonen

Hovedparten af Vodskov By ligger inden for kystnærhedszonen. Det åbne danske kystlandskab er en truet og begrænset ressource, som er enestående i Europa. Det er en national planlægningsopgave at bevare de åbne danske kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder, og hvor natur- og landskabsværdierne har høj prioritet.

Kyst 24_300 Pixel (1)
Kystnærhedszone A, det nære kystlandskab (gul), kystnærhedszone B, planlagt kystlandskab (grå) og kystnærhedszone C, kystlandskab (orange).  

Det er et statsligt mål, at udviklingen inden for kystnærhedszonen, som er 3 km, sker ved, at udviklingen drejes væk fra kysten og indpasses, hvor det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet samt øget behov for kysbeskyttelse.

Vodskov ligger langt fra kysten og er ikke speciel synlig. Det er vurderet, at de udlagte boligområder (kommuneplanrammerne 5.2.B1 Gøgeurtvej m.m. og 5.2.B13 Vodskov sydvest), ikke vil ændre afgørende på synligheden af Vodskov fra kysten, da der ikke er visuel kontakt her. Der vil i den nærmere og mere detaljerede lokalplanlægning blive arbejdet med indpasningen af boligerne i områderne.

Udviklingsområder omkring Aalborg og de større oplandsbyer
Alborg kommune har ansøgt Erhvervsministeriet om mulighed for at udpeget en række udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Disse områder udlægges for at sikre udviklingsmulighed for Aalborg og de større oplandsbyer med særlige vækstpotentialer. Områderne vil efter behov løbende kunne overføres til byzone via lokalplanlægning.

Drikkevand og grundvand

Det centrale byområde ved Drøvten samt den nordlige del af byen og dele af Hammer Bakker er beliggende i indvindingsoplande eller kildepladszoner til Vodskov Vandværk. Den resterende del af Hammer Bakker er beliggende i områder med Særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) er områder, der er udpeget af Staten, og som skal sikre den fremtidige drikkevandsressource. Stort set hele Hammer Bakker er udpeget til OSD-område.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser skal den fremtidige drikkevandsressource findes. Byudvikling udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Områderne er friholdt for nye arealudlæg til byudvikling. Bortset fra den centrale del af Drøvten. Der er dog tale om et byvandværk, hvorfor det er vurderet, at ændringen fra militærdepot til boligformål, ikke vil udgøre en signifikant øget risiko for forurening af drikkevandet herfra, og dermed for en sikring af den fremtidige drikkevandsressource i Vodskov.

I de eksisterende kommuneplanrammer, hvor det har været relevant, er sikringen af drikkevand/grundvand i forhold til byudvikling tilføjet.

Det har derfor været en klar præmis for byudviklingsplanen, at kildepladszonerne og indvindingsoplande friholdes for nyudlæg i den kommende 12 års periode.

Grundvand 24_500 Pixel (1)
Særlige drikkevandsinteresser (OSD) (mørk blå), drikkevandsinteresser (lys blå) og kildepladszoner (lilla).

Klimaforandringer

Klimaet ændrer sig - og en væsentlig konsekvens er et vådere miljø. Det vil sige stigende grundvandsspejl, øget nedbør, mere vand i vandløbene og stigende havvandsstand. Ændringerne vil ske over en meget lang tidshorisont. Indretning af vores byer og landskaber vil dog allerede nu kunne tage udgangspunkt i vores forventninger til fremtidens klima, herunder stigende grundvandsstand og vandstanden i havet.

Som en konsekvens af øgede og voldsommere regnmængder er det relevant, i øget omfang, at forholde sig til håndtering af regnvand.

Klimaændringerne lægger et stort pres på kloaksystemerne. Der er derfor behov for, i højere grad end tidligere, at regnvand håndteres via forsinkelse eller nedsivning.

Begrebet Lokal Anvendelse/afledning af Regnvand (LAR) har været kendt i Danmark siden starten af 1990èrne. Det dækker over et princip for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med, eller erstattes af, forskellige teknikker til afledning af regnvand, såkaldte LAR-elementer. LAR- elementer er primært baseret på forsinkelse og nedsivning.

I områder med en årlig oversvømmelsesrisko på 5% eller derover, som vist på nedenståendedne kort, er det vigtigt enten at undgå fremtidig bebyggelse eller, i forbindelse med den konkrete planlægning, at indrette området, så oversvømmelser kan undgåes. Det kan eksempelvis ske ved at indrette områder til afledning af regnvand fx i form af regnvandssø eller i et rekreativt område.

I forbindelse med den videre lokalplanlægning/detailplanlægning, specielt i rammeområde 5.2.B13, Vodskov sydvest, skal de klimatiske forhold vurderes nærmere, og i den forbindelse udarbejdes som en klimalokalplan.

Vodskov er ikke direkte påvirket af stigende havvandstand i Limfjorden.

Grundvandsstand

Afstand Til Grundvand _300 Pixel (1)
Jo mørkere grøn des kortere afstand til grundvandsspejlet.

 

Riskokort Klimakote
Risikokort 24_300 Pixel (1)
Områder med høj risiko for oversvømmelse på 5% (rød markering).
Klimakote 25_24_300 Pixel (3)
Vodskov er ikke direkte påvirket af stigende havvandstand. Klimakote 2,5 (blå markering).

Områder

Støj

Vodskov er præget af støj fra trafik fra motorvejen mod øst og støj fra lufthavnen mod sydvest.

Vejstoj _300 Pixel

I forbindelse med byudviklingen i Vodskov, er der i øjeblikke ved at blive etableret en støjvold mellem Vodskovvej og motorvejen i forhold til trafikstøj, for at lokalplan for et område i 5.2.B10 Vodskov Enge kan føres ud i livet.

Støj er en vigtig parameter for, at den enkelte borger oplever tilfredstillende livskvalitet. Det er derfor vigtigt, at forebyggelse af trafikstøj indarbejdes i den kommende detailplanlægning.

I forhold til støjkonsekvenszonen omkring Aalborg Lufthavn, blev det i forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, lokalplan og en ny miljøgodkendelse i maj 2013 revideret og dermed indskrænket omkring Vodskov. Støjberegningerne er lavet ud fra nye flytyper med en fremskrivning af forventet flyaktivitet frem til 2020. Det har betydet, at det nu er muligt at udlægge et nyt boligområde i Vodskov syd for Langbrokrovej, hvor der før var en støjkonsekvenszone, som forhindrede en boligudbygning. Den eksisterende støjkonsekvenszone i forhold til boligudbygning på 55 dB ses på nedenstående kort (grøn stiplet linje).

Støjkonsekvenszone For Fly _250 Pixel (3)
Støjkonsekvenszone for boligudbygning 55dB (grøn stiplet linje).

Kulturarv

Fredede områder, fortidsminder og kulturmiljøer er beskyttet i henhold til lovgivningen. I Hammer Bakker er der mange fortidsminder. Den bynære del af bakkerne huser "Institutionen Hammer Bakker", den tidligere Åndssvageinstitution, hvor en del af bygningen nu også huser kommunale institutioner. Området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø og ligger flot placeret i et fredet, kuperet og skovklædt område, der er den sydligste del af en stor moræne bakkeø.

Der er i byudviklingsplanen fokus på at bevare dette kulturmiljø, og der er således ikke ændringer i kommuneplanen for dette område.

Det gode hverdagsliv, befolkningen og menenskers sundhed

Det gode hverdagsliv er vigtig at have fokus på for en by som Vodskov. Intentionen er derfor at styrke og forskønne hovedgaden med det eksisterende handelsliv og byliv i bymidten. Samtidig ønskes der at give mulighed for at styrke mødestedet mellem Vodskov Kirkevej og Vodskovvej ved at forskønne og renovere det grønne areal på matr. nr. 4f Vodskov By, Hammer, så det kommer til at fremstå mere attraktivt. 

Der forventes i de kommende 12 år at blive bygget ca. 290 boliger i Vodskov. Hovedparten forventes at blive bygget i eksisterende udlagte områder til boliger både centralt, men også i kanten af Vodskov og ved nyudlæg. Dette skal være med til at udvikle Vodskov, med en bymidte med handelsliv og samtidig minimere byspredning.

Det nye boligområde syd for Langbrokrovej (kommuneplanrammeområde 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m.) forventes at generere en mertrafik på ca. 200 kørsler pr. døgn, mens kommende boliger i Vodskov sydvest (kommuneplanramme 5.2.B13 Vodskov sydvest), forventes at genere ca. 300 ekstra kørsler om dagen. Denne mertrafik vil i først omgang skulle optages på det eksisterende vejnet. Set i forhold til de nuværende trafikmængder i og omkring Vodskov by forventes den ekstra trafik fra de nye boligområder ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Alternativer/0-alterantivet

Miljørapporten skal beskrive og evaluere rimelige alternativer. Alternativer ligger i alle de fravalg, der er foretaget i processen med baggrund i rapportens fokusområder.

Beskrivelsen af alternativer til den ønskede byudvikling i Vodskov fremgår løbende under redegørelserne for Miljørappportens fokusområder. Miljørapportens fokusområder har haft stor indflydelse på de valg og fravalg, der er foretaget i processen. Alle vinkler indenfor fokusområderne er tilgodeset i de valg, der er indarbejdet i forslag til kommuenplantillæg for byudviklingsplanen for Vodskov. Det vurderes derfor, at den sandsynlige konsekvens af byudviklingsplanen er, at der kun er begrænset eller ingen indvirkninger på miljøet

0-alternativet

0-alternativet er at bevare retningslinjer, arealudpegninger og kommuneplanrammer som de var. Men da Vodskov er udpeget som en oplandsby med særlige byvækstpotentialer i kraft af byens beliggenhed, potentialer og kvaliteter, er der dog et ønske om fortsat at kunne udbygge byen. En løsning er derfor at sikre, at der kan ske en udvikling af byen på en bæredygtig måde. Dette sker aktuelt ved at udnytte et eksisterende areal i byen til byudvikling, og ved at udlægge arealer til byudvikling, hvor der er færrest interessekonflikter, ud fra de begrænsede byudviklingsmuligheder som Vodskov har.

Vurdering af fravalg

I redegørelsens afsnit om ændringer i forhold til gældende planlægning er de konkrete ændringer gennemgået, ligesom de er oplistet ovenfor under afsnittet "Ændringer i forhold til gældende planlægning".

I forhold til kommuneplanens retningslinjer vurderes, at der ikke er sket væsentlige ændringer ud over en ændret linjeføring af en omfartsvej omkring Vodskov - retningslinje 13.2 "Veje". Det vurderes dog samlet set, at de ikke har en væsentlig miljømæssig konsekvens.

Nedenfor gennemgåes de fravalg/tilvalg der er foretaget i løbet af processen, herunder en opfølgning på indlæg i fordebatten, som forløb i perioden 23. november til den 21. december 2016, hvor kommunen modtog 34 bemærkninger, og offentlighedsfasen som var i perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018.

Vodskov Fordebat Opsamling 1_600 Pixel
Nummer på område nedenfor referere til dette kort i forhold til opsamling på fordebatten.

Område 1 - Smørblomstvej - ændret

Der er tale om overførelse af 8 boliger fra et erhvervsområde til et boligområde, således at den eksisterende anvendelse med tidssvarende boliger kan fortsætte. Overførslen vurderes ikke at have betydning for erhvervsområdet, da de på nuværende tidspunkt har skulle overholde støjgrænser i forhold til den nuværende anvendelse, som er boliger i dag.

Område 2 - Brorsonsvej - uændret

Ændret udnyttelse af et kommunalt areal på ca. 3.000 m2 i rammeområde 5.2.O3, Skole m.m. ejet af kommunen. Der har været ideer om at udnytte arealet til boliger, svømmehal, parkering og grønt areal m.m. Arealet fastholdes som område til offentlig service, og dermed ændrer det ikke status. I forhold til kommunens kapacitetsanalyser er kommunen på nuværende tidspunkt dækket ind i forhold til antallet af svømmehaller. Derudover er der arealer til boliger andre steder, men ikke arealer til offentlige formål, og området vil derfor fortsat kunne anvendes fleksibelt i forhold til aktiviteter i Vodskov og Vodskov Kultur- og Idrætscenter.

Område 3 og 4- Langbrokrovej - ændret

En del af det vestlige rammeområde 5.2.R4, Naturområde ved Halsvej har tidligere været omfattet af støjkonsekvenszonen omkring Aalborg Lufthavn. Dette er nu ændret ved et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøgodkendelse for Aalborg Lufthavn, hvor støjkonsekvenszonen blev revideret. Det betyder, at det nu er muligt at udnytte arealet til boligudbygning, hvilket sker med en udvidelse af rammeområde 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m.

Derudover udlægges et nyt boligområde syd (5.2.B13 Vodskov sydvest) for 5.2.R4, Naturområde ved Halsvej samtidig med at et tilsvarende boligområdet 5.2.B6 Englodden udgår af kommuneplanen som boligområde. Baggrunden for at de to ændringer harmonerer, er at antallet af boliger/arealudlæg forbliver som angivet under "Baggrund og formål" med planen under redegørelsen, så  der ikke udlægges flere arealer til byudvikling, end der er realistisk i de kommende 12 år. 

Samtidig kan kommunene ikke udlægge uanede arealer til byudvikling uden dokumentation for et realistisk forbrug af arealressourcen i forhold til befolkningsudviklingen.

I forbindelse med det kommende lokalplanarbejde for område 5.2.B13 Vodskov sydvest, skal der tages hensyn til, og vurderes nærmere på, de klimatiske forhold med udarbejdelse af en klimalokalplan og hensyntagen til de landskabelige forhold.

Område 5 - Vodskov Enge - uændret

Der har været et ønske om at inddrage yderligere et areal mellem Vodskovvej og motorvejen, mellem kommuneplanramme 5.2.B6, Englodden og 5.2.B10, Vodskov Enge. Området er ikke udlagt til boligudbygning i og med, at der med dette kommuneplantillæg er en rummelighed til boliger på ca. 290 i Vodskov, og området er ikke vurderet til at være det mest hensigtsmæssige at byudvikle på i forhold til andre byudviklingsmuligheder i dag. Viser det sig fremadrettet, at der er behov for yderligere arealer til boligudbygning, vil det blive vurderet på ny.

Område 6 - Drøvten - ændret

Området er i dag udlagt til militære formål, dog med bemærkninger i den eksisterende kommuenplanramme om, at når formålet ophører, skal området overgå til enten boligformål og/eller institutioner. Området ændres med dette kommuneplantillæg til boligformål.

Område 7 - Gøgeurtvej - Naurområde - uændret

Der har været forslag om, at området, eller en del af området, skulle ændre status til boligområde, og at det ikke bør have status som §3 område (beskyttet natur). Arealet mellem Akelejevej og Gøgeurtvej er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 som fersk eng og mose. Arealet har senest være kortlagt og besigtiget i 2012 og 2017 og rummer flere karakteristiske mose- og engplanter. Desuden vurderes området, at være et lokalt vigtigt levested for padder, som fx stor vandsalamander (bilag IV-art) og sandsynligvis også for fredede arter som butsnudet frø og lille vandsalamander. Arealet kan således ikke ændre status til boligområde og fastholdes derfor.

Område 8 - Tand- og lægehuset - uændret

Der er komme bemærkninger om, at forholdene ved tand- og lægehuset ikke er gode. Generelt er det vurderet, at der ikke mangler p-pladser inden for almindelig gåafstand i området af tand- og lægehuset. Der er ikke ved besigtigelse konstateret nævneværdige problemer med parkerede biler sammenlignet med tilsvarende steder. Problemet vurderes at være i afgrænsede perioder, og at behovet er dækket i langt størstedelen af døgnet. Omkostningerne til etablering af ekstra p-pladser modsvarer ikke det periodevise problem. Forhold med dårligt udsyn, er først og fremmest begrundet i ulovlige parkeringer. Derudover har Aalborg Kommune ikke praksis for at bekoste etablering af offentlige p-pladser, der skal aflaste private grundejeres interesser. 

Område 9 - Halsvejs forlængelse - ændret

I den eksisterende kommuneplan var der udlagt en ramme 5.2.T1, Halsvejs forlængelse gennem Vodskov til aflastning af de centrale kvarterer i Vodskov for uvedkommende trafik. Der er forskellige holdninger til, om den skal bevares eller flyttes længere mod vest.

Det er besluttet, og vurderet mest hensigtsmæssigt, at flytte en omfartsvej længere mod vest. Begge linjeføringer vil aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej for gennemkørende trafik. I modsætning til den tidligere udlagte linjeføring vil en forbindelse, der føres vest om Vodskov, ikke komme til at belaste de eksisterende byområder langs Akelejevej og Tingbakken. En vestligere forbindelse vil betyde, at de lette trafikanter, der skal færdes mellem fremtidige nye boligområder syd for Langbrokrovej og eksisterende institutionsområder/funktioner i Vodskov, vil skulle krydse en mindre befærdet vej frem for en større trafikeret vej.

Den tidligere linjeføring for en Halsvejs forlængelse vil betyde, at byen bliver delt i to dele, og at der bliver skabt en barriere effekt for de lette trafikanter, der skal færdes mellem byområderne øst og vest for. Den nye linjeføring vil, udover at aflaste store dele af byen for gennemkørende trafik, også være med til at danne en naturlig ramme om Vodskov.

Område 10  - Støjkonsekvenszone omkring Aalborg Lufthavn - uændret

Nogle har fundet, at en ny støjkonsekvenszone skulle laves omkring Aalborg Lufthavn ud fra nye støjmålinger. Dette har dog ikke givet anledning til ændringer i og med, at der i 2013 blev lavet en ny revideret og mindre støjkonsekvenszone omkring lufthavnen. Dette skete på baggrund af udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, en VVM-redegørelse, en lokalplan og en ny miljøgodkendelse. Støjberegningerne blev lavet ud fra nye flytyper med en fremskrivning med forventet flyaktivitet frem til 2020. Det er dermed vurderet, at det giver et retvisende billede på støjkonsekvenszonen. Dog udvides rammeområde 5.2.B11, Højrimmen ind i støjkonsekvenszonen, men uden mulighed for at bygge boliger på arealet.

Område 11 og 12 - Erhverv - uændret

Der har været et ønske om at udvide erhvervsområdet i Vodskov langs med, og tættere på, motorvejen mod syd og på sigt en udbygning længere mod syd/vest.

Det er en statslig interesse, at erhvervsområder langs motorveje skal forbeholdes transportintensive erhverv. Det vil sige erhverv som transportcentre, logistikvirksomheder o.l. og dermed ikke lokalt forankrede erhverv.

I kommunens Fysiske Vision 2025 (kommuneplanens hovedstruktur) fremgår, at de vigtigste indsatsområder i forhold til rendyrkede erhvervsområder er Lufthavnen, Bouet, Universitetshospital, Østhavnen og Svenstrup erhvervsområde. Erhvervsområderne i de øvrige oplandsbyer skal tilgodese lokalt forankrede erhvev.

Derudover er der i det eksisterende erhvervsområde en rummelighed til erhverv, der endnu ikke er brugt.

På den pågældende strækning er der tinglyst en vejbyggelinje på 50 m målt fra vejmidten med tillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebane og terræn, samt mindst 1 m til passage. Inden for denne må der ikke etableres bygninger o.l.

Arealet fra rundkørslen, mellem motorvejen og Vodskovvej, er smalt - mellem 100 og 150 m bredt. Det ligger synligt i forhold til indsigten til Hammer Bakker, motorvejen og kystnærhedszonen. Udbygningen af dette areal kan betegnes som spredt bebyggelse. Planloven angiver, at byerne skal udvikles indefra og ud. Derudover er en mindre del af området udpeget som §3 område - beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

I forhold til støjniveau langs motorveje, så ligger det mellem 65-75 dB(A). Etablering af liberale erhverv har en støjgrænse på 63 dB(A). Det betyder, at der ved Vodskov desuden skal etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af en støjskærm, såfremt der skal bygges erhverv tættere på motorvejen.

Område 13 - Centerområde - delvist ændret

I forhold til en udvidelse af centerområdet indikerer den nuværende detailhandelsvareforsyning, sammenholdt med det gennemsnitlige forbrug af dagligvarer, at der ikke er yderligere potentiale til at udvide centerområdet og udpege yderligere områder til dagligvarebutikker i Vodskov. Dog er der sket en mindre justering af områdegrænsen således at den følger bymidteafgrænsningen.

Afbødende foranstaltninger og overvågning

Aalborg Kommune skal overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af byudviklingsplanens gennemførelse. Planen bevæger sig imidlertidig på et så overordnet strategisk, visionært niveau, at det ikke giver mening at beskrive afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer.

Generelt er miljøvurdering en proces, der gennemføres løbende i forbindelse med arbejdet med kommuneplantillægget, så der opstår færrest mulige interessekonflikter.

Byudviklingsplanen for Vodskov er udarbejdet som et kommuneplantillæg - en form for en områderevision - der angiver fremtidsperspektiverne for byens udvikling i de kommende 12 år.

Planens indhold bevæger sig på et overordnet visionært niveau, hvor det ikke giver mening at beskrive afbødende foranstaltninger og overvågningsprogrammer.

Byudviklingsplanen bliver fulgt op af mange konkrete planer og projekter. I processen med disse planer, vil arbejdet med de valgte fokusområder i miljørapporten blive videreført.

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planen, skal der efter §13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) foreligge en sammenfattende redegørelse for:

 • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen.
 • Hvordan udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget i  betragtning.
 • Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer.
 • Hvordan de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.

Hvorledes er miljøhensyn integreret i planen?
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er miljøhensyn også vurderet på et overordnet niveau og ud fra en helhedsbetragtning for hele byen. I forbindelse med byudviklingsplanen er det forsøgt at skabe mulighed for at udvikle byen på en bæredygtig måde. Dette ses i forhold til en lang række faktorer som placering af nye arealudlæg, landskab, natur, kystnærhedszonen, drikkevand og grundvand, klimaforandringer, støj, kulturarv, det gode hverdagsliv osv.

Hvordan udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning?
Miljørapporten har medvirket til at afdække relevante miljøforhold i relation til forskellige bindinger i byen - eksempelvis landskab, klimaforhold, beskyttet natur, fredskov og grundvandsinteresser.

I forbindelse med offentlighedsfasen i perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018 er der indkommet 16 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne handler primært om de trafikale forhold til Vodskov herunder for og imod Halsvejs forlængelse, ændring af perspektivområde til et egentlig boligområde, udtagning af et eksisterende boligområde, inddragelse af nyt boligområde mellem Vodskovvej og motorvejen, bedre forhold for cyklister og boligformer for ældre.

I forhold til de indkomne bemærkninger/indsigelser om en fremtidig vejforbindelse, der på sigt skal være med til at aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej for trafik, vil den vestlige linjeføring indgå i Byudviklingsplanen for Vodskov. Der er dog ingen aktuelle planer om etablering af vejforbindelsen.

Den skitserede vestlige vejforbindelse vurderes at være en mere tidssvarende løsning sammenlignet med den oprindelige planlagte linjeføring til Halsvejs forlængelse. Den alternative linjeføring skal ses i sammenhæng med mulighederne for yderligere boligudbygning af områderne syd for Langbrokrovej. En linjeføring, der føres vest om nye boligområder syd for Langbrokrovej, vil være med til at danne en ramme om Vodskov By. Vejen skal nødvendigvis anlægges med en naturlig linjeføring, hvor trafikken, og fremkommeligheden for den gennemkørende trafik, prioriteres, så vejen bliver en attraktiv vejforbindelse uden om byen. Begge linjeføringer vil kunne aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej for gennemkørende biltrafik uden ærinde i byen.

Hvorledes omfartsvejen kan/skal tilsluttes Tingvejen vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en detailprojektering. Derudover gav bemærkningerne anledning til nogle ændringer, som blev vurderet til et krav om en supplerende høring. Dette skete i perioden fra 7. maj til 4. juni 2018. Den supplerende høring omfattede udtagning af et areal til boligformål mellem motorvejen og Vodskovvej nr. 5.2.B6 Englodden og ændring af perspektivområde sydvest for Vodskov til et egentlig boligområde 5.2.B13 Vodskov sydvest – begge inden for kystnærhedszonen og begge efter ejernes ønsker.

I den supplerende høring modtog kommunen 3 bemærkninger, som ikke har givet anledning til yderligere ændringer. Bemærkningerne drejer sig om vedligeholdelse af en privat sti og opbakning til de ændringer, der er foreslået i byudviklingsplanen.

Der henvises desuden til behandlingen af den enkelte bemærkning/indsigelse i forbindelse med den politiske behandling.

Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer?
0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune har stor interesse i at udnytte potentialet for byvækst. I forbindelse med miljørapporten er vurderet forskellige alternative byudviklingsmuligheder i Vodskov. De valgte løsninger vurderes at være de løsninger, der har mindst indvirkning på miljøet i forhold til de rammer kommende boligområder skal etableres på, og dermed størst chance for at blive realiseret.

Overvågning af de væsentlige miljøpåvirninger af planen
Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er der ikke planer om at iværksætte afbødende foranstaltninger eller overvågningsprogrammer. Det vil eventuelt være muligt i forbindelse med en kommende konkret planlægning.

 
13-08-2018