Kommuneplan forsiden

3.1.1 Nyt boligbyggeri

  • Nyt boligbyggeri kan lokalplanlægges i områder udlagt til formålet. (Se kommuneplanrammerne og bilag J). Nyt boligbyggeri opføres primært i større samlede områder. Perspektivområder planlægges først udbygget efter 2020 og er ikke rammeplanlagt.
  • Boligområderne skal placeres og indrettes så der er let adgang til dagligvarebutik, skole og børnepasning, grønne områder og rekreative faciliteter samt kollektiv trafik.
  • Større områder, der indgår i boligprogrammet samt perspektivområder, udpeges på kortet.
Bemærkninger til retningslinien

Gennem planlægningen sikres en hensigtsmæssig boligudbygning. Selv ved en stagnerende befolkningstilvækst kan behovet for at opføre boliger i nye områder være til stede. Dels for at imødekomme en efterspørgsel på nye boliger og dels fordi den gennemsnitlige husstandsstørrelse i mange år har været stadigt faldende (færre børn, flere enlige og ældre).

09-08-2021
Se også