Kommuneplan forsiden

8.1.2 Universitetshospital

 1. Der kan etableres et hospital med tilhørende helikopterlandingsplads i rammeområde 4.4.O6 i overensstemmelse med den gennemførte VVM-redegørelse og miljørapport "Nyt Aalborg Universitetshospital. Miljørapport med VVM-redegørelse - December 2012".
 2. Etablering af helikopterlandingsplads i tilknytning til Universitetshospitalet skal ske med
  udgangspunkt i det beskrevne grundlag for pladsen i VVM-redegørelse og miljørapporten, samt under
  forudsætning af godkendelse fra Trafikstyrelsen og de i etableringstilladelsen knyttede vilkår.
 3. Der skal sikres korridor for kollektiv trafik integreret i hospitalsbebyggelsen med forbindelse ved
  Bertil Ohlins Vej til det eksisterende tracé gennem Universitetsområdet. Korridoren skal i sin
  udformning muliggøre en fremtidig letbanedrift.
 4. De primære vejadgange til hospitalsområdet skal ske fra Egnsplanvej og Hadsund Landevej.
 5. VVM-tilladelse til projektet skal gives med vilkår om etablering og drift i overensstemmelse med
  VVM-redegørelsens afværge- og kompensationsforanstaltninger.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinjen og den tilhørende VVM-redegørelse sikrer det planlægningsmæssige grundlag for at
realisere Universitetshospitalet med tilhørende helikopterlandingsplads. De overordnede
planlægningsmæssige rammer for hospitalet er sikret i kommuneplanen i rammeområde 4.4.O6 og de
nærmere fysiske forhold reguleres i lokalplan 4-4-109. Projektet er fundet VVM-pligtigt i kraft af
helikopterlandingspladsen og på grund af de store bygge- og anlægsarbejder. Med den gennemførte
VVM-redegørelse og Miljøvurdering er der foretaget vurderinger af projektets konsekvenser i forhold til
bl.a. natur, landskab, miljømæssige og trafikale forhold.

Retningslinje 2 knytter helikopterlandingspladsens beliggenhed og udformning op på beskrivelsen i
VVM-redegørelsen og signalerer samtidig, at etablering af helikopterlandingspladsen forudsætter, at
Trafikstyrelsen skal godkende ansøgning om pladsens indretning og meddele etableringstilladelse.
Pladsens indretning skal ske efter Trafikstyrelsens anvisninger med baggrund i gældende regler, p.t.
bekendtgørelse 3-8 "Bestemmelser om indretning og drift af helikopterflyvepladser". De områder, der
pålægges højderestriktioner i helikopterflyvepladsens indflyvningskorridorer, kan blive pålagt
servitutter som sikrer mod luftfartshindringer.

Retningslinje 3 sikrer, at projektets udformning og disponering sker under hensyntagen til en optimal
kollektiv trafikforsyning i overensstemmelse med Aalborg Kommunes planlægning for den kollektive
trafik. Herved sikres en optimal forbindelse gennem Universitetsområdet og videre til Aalborg
Busterminal. I første omgang vil det ske som busvej, men tracéet skal udformes så det på længere sigt
kan overgå til letbane.

Retningslinje 4 fastlægger at Universitetshospitalets primære vejadgange skal ske fra Egnsplanvej og
Hadsund Landevej med henblik på at sikre de bedst mulige adgangsforhold samt optimal afvikling af
trafikken. Retningslinjen er ikke til hinder for at interne ambulanceveje, busveje, stier og andre
sekundære veje kan ske med tilslutning til andre veje.

Projektets realisering forudsætter, at kommunen udsteder VVM-tilladelse til projektet på baggrund af
dette kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen. Retningslinie 5 refererer til, at VVM-tilladelsen skal gives under vilkår om de i rapporten beskrevne afværge- og kompensationsforanstaltninger, der vil tilgodese de miljømæssige konsekvenser af anlægget.

08-04-2013
Se også