Kommuneplan forsiden

9.3.B7 Nørrehave

Mål

Målet er at etablere et attraktivt boligområde med plejehjem. Beliggenheden ved byen og det åbne land er de bærende kvaliteter.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger, herunder plejehjem. Boligerne kan opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Miljø

Den sydlige del af rammeområdet ligger i udkanten af Ulsted-Ålebæks indvindingsopland. Inden for indvindingsoplandet skal drikkevandsressourcen beskyttes mod forurening. I lokalplanlægningen vil der blive stillet vilkår, der er rettet mod beskyttelsen af grundvandsressourcen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området vil udgøre Ulsted afgrænsning mod det åbne land. Der skal etableres et afskærmende beplantning, som en grøn sammenhængende kant, langs rammeområdets afgrænsning mod vest.

08-02-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav, tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning mod vest
Trafik - Veje og stier
Området vejbetjenes fra Nørrehave
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelse til Nørrehave skal sikres
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.