Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.1.C4 Vingårdsgade, Jernbanegade m.fl.


 
Mål

Målet er at bevare og styrke områdets karakter af midtby, og at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området. Herudover er det intentionen, at boligmassen i midtbyen bevares og udbygges, hvor der er mulighed, og at byens kvalitet som boligområde forbedres bl.a. ved fokus på arkitektur, byrum, belysning, øvrigt byinventar m.m. Gårdarealerne i karreerne skal, hvor det er muligt, gøres mere grønne og velegnede til ophold, fx ved etablering af tagterrasser eller ved fjernelse af asfalt og nedslidte bygninger.

Anvendelse

Områdets anvendelse til blandede bymæssige formål skal videreudvikles.

Der skal fortsat være mulighed for at etablere forskellige former for erhverv i baggårdene, forudsat at den miljømæssige gene for områdets boliger er minimal.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City - der er vist med lilla farve på nedenstående kort. Strøggader er vist med gul farve.

Byggemuligheder

Ny bebyggelse kan opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved en om- eller nybygning.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Vesterbro, Boulevarden, Vingårdsgade og Algade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter karréerne mellem Boulevarden, Vesterbro, Danmarksgade og Algade og indeholder en lang række bevaringsværdige bygninger. Bygningerne spænder bredt i alder, men er generelt kendetegnet ved stor arkitektonisk værdi. Mod vest domineres området af den flotte funkisbebyggelse fra 1930'erne, som er kendetegn for hele Vesterbro.


Th.ø. Odd Fellow Palæet markerer sig flot i Boulevardens gadebillede.
Th.n. Arealet ved Budolfi Plads er på vej til at blive omdannet med ny bebyggelse, grønne byrum og P-kælder.

Langs Boulevarden er det nationalromantikkens svungne og detaljerige bygninger, der dominerer bybilledet fx Odd Fellow Palæet. Boulevarden er renoveret med ny belægning, bredere fortove og vejtræer, hvilket har medført et massivt kvalitetsløft i byrummet.

Imellem disse to homogene forløb er der af bevaringsværdige enkeltbygninger fx teaterbygningen, der markerer sig i Jernbanegade, eller skolebebyggelsen i Danmarksgade 11. Sammenhængende facadeforløb, som fx øst for Budolfi Plads er også værdifulde for bybilledet.

I forbindelse med nybyggeri nær Budolfi Kirke er det væsentligt at sikre samspillet med domkirkens bygning og de kirkenære omgivelser. For at undgå at nybyggeri langs Algade og den nordlige del af Budolfi Plads dominerer oplevelsen af domkirken skal en 3. og en evt. 4. etage tilbagerykkes i forhold til gadefacaden. Tilbagerykningen skal være så stor, at den sikrer optimal indsigt mod Budolfi Kirke fra Vingårdsgade / Budolfi Plads, minimum 10-15 m.

Karréerne er meget tæt bebygget og har kun sparsomme friarealer. Enkelte steder er der store markante træer i baggårdene, og andre steder er der etableret tagterrasser oven på bagbebyggelsen, hvilket er med til at berige kvaliteten for boligerne.

I forbindelse med udlæg af friarealer ved nybebyggelse er det væsentligt at sikre kvaliteten af opholdsarealerne. Ved udlæg af særligt velbeliggende og anvendelige opholdsarealer bør hensynet til hovedstrukturens principper for fortætning prioriteres højere end de kvantitative retningslinier for nyudlæg, hvilket er beskrevet i retningslinie 6.1.2.

Vesterås tidligere forløb kan fornemmes i området; både ved Odd Fellow Palæets drejning i forhold til gadelinjen og i karréen nord herfor, ved placering af baggårdsbebyggelsens placering samt åbningen ved Jernbanegade. Hjørnet i denne karré ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen er udefineret og mangler en bebyggelsesmæssig afslutning. Der skal dog friholdes en åbning for markering af det tidligere åløb.

Mellem Algade og Vingårdsgade ligger P-anlæg og en tidligere dagligvarebutik. Bygningsanlæggene stammer fra 60'ernes udfyldning af den tidligere Budolfi Plads. Pladsen skal nu ændres og medvirke til at give området et kvalitetsløft med hensyn til nybyggeri og nye byrum. Der skal skabes ny oplevelsesrige passager gennem karréerne.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Trafik - Veje og stier

Der er planlagt en række forskønnelse af torve og gader i området. I den forbindelse bør affaldsløsninger indtænkes og integreres i renoveringerne.

13-06-2016
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik (i strøggader dog max. 250 m² - se kort) og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik, dog mulighed for én udvalgsvarebutik på over 2.000 m². Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent, se Bilag K. Randbebyggelse går forud for bagbebyggelse.
Etager: 2-7 tilpasses omkringliggende.
Bygningshøjde for matr. nr. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde mod Algade og den nordlige del af Budolfi Plads: max 12 m i gadelinie.
Gesimshøjde: 6-22 m; tilpasses gaden og omkringliggende.
Husdybde for matr. nr. 499a, 499c og 500a, Aalborg Bygrunde: max 15 m.
Husdybde: ca. 10 m; tilpasses nabobygninger og særlige funktioner.
Hver enkelt ejendom skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning se retningslinje 5.2.8
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Områdets overordnede karakter af randbebyggelse skal bevares og styrkes.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Ved fortætning kan de kvantitative retningslinier for nyudlæg i retningslinie 6.1.2 fraviges.
Markant beplantning skal bevares.
Kulturhistoriske spor skal sikres.
Skiltning skal tilpasses bygningens arkitektur og må ikke virke dominerende i forhold til gadens helhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Bygas. se retningslinje 14.1.9
Zoneforhold
Byzone