Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.4.B11 Anders Mørchs Vej


 
Mål

Der er tale om et til dels nedslidt erhvervsområde, som er under afvikling. Målet er at skabe rammerne for en omdannelse til boliger og erhvervstyper, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger.


Eksisterende bebyggelse på hjørnet af Anders Mørchs Vej og Lindholmsvej.
Byggemuligheder

Der forventes indrettet mellem 100 og 200 nye boliger i området.

Miljø

Området berøres af støj fra Lindholmsvej og Voerbjergvej.

 

Dele af området kan være påvirket af støj fra erhvervsvirksomheder.

 

Ved nybyggeri skal sikres, at gældende grænseværdier for støj overholdes.

Til rammerne er knyttet en miljørapport (se kommuneplantillæg 2.008), som er en del af forudsætningen for det videre planlægningsarbejde.

Trafik - Veje og stier

Området ligger i tilknytning til Urtehaven samt til de rekreative arealer mod nord, herunder Lindholm Høje. Der skal sikres stiforbindelser til disse områder.


Nord for området ligger et større rekreativt areal.
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etageboliger)Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Langs Voerbjergvej og Lindholmsvej også:
Butikslignende formål
Mindre butikker til salg af egne produkter
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Trykkerier
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 for tæt-lav og max. 60 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 11,00 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Beskyttet natur (§ 3).
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn, udsigtskvaliteter og beskyttet natur.
Opholdsarealer og P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se Illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Der skal afsættes areal til regnvandsbassin, medmindre det kan etableres nord for i rammeområde 2.5.R2
Zoneforhold
Byzone.