Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.4.H3 Lervej


 
Mål

De virksomheder og anlæg, der placeres i området, skal være relevante i forhold til lufthavnen, fx hotel, mødefaciliteter, service for rejsende, catering etc. eller parkeringsanlæg.

Bebyggelse skal opføres i en nutidig arkitektur af høj kvalitet med et bygningsmæssigt udtryk, som spiller sammen med lufthavnsterminalen og giver de flyrejsende et godt førstehåndsindtryk af Aalborg.

Skiltning skal i størrelse og udformning fremstå som elegante vartegn.

Ubebyggede arealer, herunder P-anlæg, skal beplantes, så de fremstår indbydende.

Udendørs oplag må ikke virke skæmmende.

Langs Lufthavnsvej og Ny Lufthavnsvej skal der så vidt muligt plantes allétræer.


Området ligger i tæt tilknytning til lufthavnen.
Anvendelse

Langs Lufthavnsvej er sikret areal til fremføring af jernbane samt station. Der vil blive gennemført en særskilt planlægningsproces for baneprojektet.

En fortsat udbygning af P-faciliteterne kan betyde, at det bliver nødvendigt at etablere parkeringshus(e). Parkeringshus(e) skal opføres hensigtsmæssigt i forhold til trafikstrukturen og således, at terminalens synlighed ikke spoleres, når man ankommer via Ny Lufthavnsvej.

Miljø

Støj:

  • Trafik: Støj fra Ny Lufthavnsvej.
  • Flystøj: Støj fra Aalborg Lufthavn omfatter hele rammeområdet.

Beskyttet natur:

  • I rammeområdets østlige del er der beskyttet overdrev.
Anvendelse
Butikker ved trafikanlæg o.l.*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg (evt. inkl. kiosk)*
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Naturområde
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Hotel max. 70
Øvrig bebyggelse max. 50
Etager:
Hotel max. 4
Øvrig bebyggelse max. 3
Højde:
Hotel max. 16 m - tårne, kupler mv. max. 20 m
Øvrige bygninger max. 12 m  - tårne, kupler mv. max. 16 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Flystøj, se retningslinie 13.3
Beskyttet natur.
 
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Ingen vindmøller.