Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.B7 Lindholm Søpark m.m.


 
Mål

Området skal fortsat anvendes til boligformål og udbygges primært med etageboliger. Samtidig er der mulighed for at indpasse mindre erhverv og service.

Det er et væsentligt hensyn i planlægningen at sikre udsigtsmæssige kvaliteter ved indpasning af ny bebyggelse og beplantning. Endvidere lægges der vægt på at sikre de rekreative muligheder i området.


Høje, røde etageboligblokke tegner områdets profil.

Den nordlige del af områdets bebyggelse ligger på kanten af kridtgraven ved Skolevej.
Anvendelse

Søen må ikke anvendes til sejlads og andre fritidsaktiviteter.

Byggemuligheder

Ved beregning af bebyggelsesprocenter kan søarealet ikke medregnes.

Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
58153-7
58086-7
58440-4
58441-2
58157-9
18283-7
48138-9
Lindholm Søpark 2
Lindholm Søpark 6-18
Lindholm Søpark 20-24
Lindholm Søpark 26-32
Lindholm Søpark 34
Lindegården 1-48, 89
Lindegården 49-88
41%
231%
236%
209%
110%
40%
46%
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Miljø

Området er omfattet af regionale grundvandsinteresser, da vandet i kridtgraven står i forbindelse med grundvandet.


Den tidligere kridtgrav, der nu henligger som sø med skrænter og skråningsarealer.
Trafik - Veje og stier

Området er en del af Solsideforbindelsen - en rekreativ stiforbindelse fra fjordkyst til fjordkyst. Den tidligere kridtbane er et centralt kulturhistorisk element i stistrukturen.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturformål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav-, max. 40 for tæt-lav- og max. 200 for etagebebyggelse. Se også skema
Etager: Max. 1½ for åben-lav-, max. 2 for tæt-lav- og max. 6 for etagebebyggelse.
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav-, max. 11 m for tæt-lav- og max. 21 m for etagebebyggelse.
Fælles opholdsareal: Min. 20%
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for eksisterende bebyggelsesstrukturer og udsigtskvaliteter.
Kig til kridtgraven fra Skolevej skal sikres.
Etagebebyggelse skal fremtræde med facader i røde tegl og symmetriske saddeltage med røde vingetegl.
Afskærmende beplantning langs Mølleageren skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone