Kommuneplan forsiden

Stigsborgkvarteret - By- og bydelsplan

(Indsæt kort)

 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

Bevaring
Med hensyn bevaring er der væsentlige interesser i bydelen. Dels er der den gamle bykerne med købstadsbebyggelsen, hvor småhusmiljøet spændes ud af et sammenhængende gadenet omkring Torvet. Hertil kommer aktive såvel som afviklede industriområder langs havnefronten - fx "Syren", Hedegaard - der alle rummer markante bevaringsværdige bygninger og bygningsanlæg, som er med til at tegne Nørresundbys særlige byprofil. Al omdannelse og nybyggeri skal derfor ske under hensyntagen til disse bevaringsværdier og kulturspor, som naturligvis også skal indgå i det fornyede bybillede.

Fold ind/ud Identitet og sammenhæng
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Bydelen ligger som et smalt og langstrakt fjordlandskab, der smyger sig i en blød bue ved foden af Skansebakkens kuperede kridtbanke.
Lige uden for bydelens østlige grænse, parallelt med den gamle Hjørringvej og strandengene løber motorvejen. Motorvejens perifere beliggenhed har sparet Nørresundby for den ufølsomme opsplitning af boligområder, der ofte følger i kølvandet af dominerende trafikanlæg som denne. Jernbanens linjeføring vest for bymidten ligner på mange måder
De nye og gamle erhvervsbygninger på Lindholm Brygge samt P. P. Hedegaards store bygningsvoluminer øst for Brolandingen er de mest synlige erhvervsbygninger i Nørresundby. Set fra motorvejen er virksomhederne ved Stigsborgvej også dominerende elementer i bybilledet.

 
Fold ind/ud Det gode hverdagsliv
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Som en del af udviklingen af Stigsborg Havnefront er det planen at flytte Skansevejens Skole til Stigsborg med en placering ved fjorden.

 
Fold ind/ud Udvikling og omdannelse
 • Byomdannelse far Havngade i vest til motorvej i øst.
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Fjordlandskabet
(…)I Nørresundby Midtby skal det fremtidige byområde ved Stigsborgkvarteret fx have hovedvægten på boliger indplaceret i kvalitetsfyldte og sammenhængende landskab og med varierede aktivitetsmuligheder,

Byomdannelsesområder
(…) Stigsborg Havnefront er midt i en omdannelsesproces. Der er fortsat erhvervsområder i fuld funktion, hvorfor den nuværende anvendelse fastholdes indtil videre. Havnefronten er centralt interesseområde i byen, der på lang sigt vil kunne omdannes til bymæssige formål.

Ved omdannelse er det vigtigt, at karakteristiske og værdifulde bygninger og spor, som vidner om byens historie, bevares og genanvendes, og at ny bebyggelse tilpasses stedets karakter og skala. Herudover er det ønsket, at der ved nybyggeri opnås et højt arkitektonisk niveau, og at der bl.a. med en velovervejet belysnings- og beplantningsstrategi skabes spændende og kvalitetsfyldte byrum, der spiller godt sammen med omgivelserne.

(…)

Stigsborg Havnefront omfatter bl.a. den nu nedlagte industri Kemira, der i perioden fra 1915 til 1998 fremstillede kunstgødning. Fabriksområdet er ryddet for bygninger og udgør et stort omdannelsespotentiale. En del af jordforureningen i området er ligeledes fjernet, men der er stadig et stort areal, der er forurenet med tungmetaller. Ny bebyggelse i området skal derfor fortrinsvis placeres i de områder, der ikke er forurenede, mens grønne arealer og arealer til ophold indrettes på forurenede arealer efter påfyldning med rent jord.  Visionen for kvarteret er, at boliger, erhverv og rekreation flettes sammen i en landskabelig helhed, dog med størst vægt på den bomæssige og rekreative funktion.

En del af Stigsborg Havnefront bl.a. Hedegaard-området er stadig er i fuld aktivitet, men skal på sigt i spil i relation til byomdannelse.

 
Fold ind/ud Grønne og rekreative kvaliteter
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

Parkerne og de rekreative arealer
Længere mod øst ligger Bomvejs Anlæg, der fungerer som buffer mellem havneindustrien og de bagvedliggende boligområder. Det grønne anlæg, der henligger som naturområde, er anlagt på et tidligere baneareal - nu Syrestien - og rummer stadig kulturhistoriske elementer af interesse. Fra anlægget er der flotte udsigtslinier til Aalborg. Anlægget ligger i umiddelbar forlængelse af det gamle Limfjordsanlæg, der fungerer som nærrekreativt område for kvarterets beboere. Målet er at fastholde den nuværende funktion som grøn bufferzone med en gennemgående stiforbindelse.

Den østlige del af Nørresundby Midtby omfatter yderligere to rekreative arealer: Nørresundby Stadion og kolonihaveforeningen Kongelunden. Stadionarealet kan komme i spil i forbindelse med den videre omdannelse/udbygning af Stigsborgkvarteret.

 
Fold ind/ud Mobilitet
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

Endelig skal der i forbindelse med udviklingen af Stigsborgkvarteret sikres en vejbetjening af det nye område, hvor Stigsborgvej forlænges og tilsluttes Borgmestersvinget.