Kommuneplan forsiden

Uggerhalne

Mål og perspektiver

Uggerhalne er et lille bysamfund naturskønt placeret ved Hammer Bakker og tæt på motorvejen. Der er ikke skole, butikker eller servicefaciliteter, hvorfor byen hovedsagelig er attraktiv for pendlere.

Uggerhalnes muligheder for udvikling sikres ved at fastholde arealer til boligformål og i øvrigt give fleksible anvendelsesmuligheder langs hovedgaden Grindstedvej.


Skovparceller med Hammer Bakker som baggrund.
Byudviklings- / Byomdannelsesområder

Udviklingsmuligheder
Fra 1990-2001 blev der opført ca. 10 boliger i Uggerhalne. På den baggrund vurderes, at der ikke er basis for egentlig byudvikling i de kommende år.

Nord for Grindstedvej er der areal til nye boliger. Herudover er der enkelte byggemuligheder andre steder i byen.

Typisk for mange landsbyer er den blandede anvendelse af boliger og erhverv. Dette er også tilfældet i Uggerhalne - et karaktertræk der fastholdes for området omkring Grindstedvej. Det giver fleksibilitet med hensyn til at indpasse butikker, service og miljøvenlige erhverv eller omdanne/udskifte erhvervsbygninger til fordel for boliger.

Bo-eksperimenter
I Aalborg Kommune er der mulighed for at udlægge 2 - 3 frizoner til udvikling af alternative boformer. Hensigten er at teste fx økologiske bebyggelser og alternative byggematerialer samt afprøve nye vinkler på samspillet mellem boliger, landskab og natur eller en anderledes organisering af bofællesskaber, nærmiljøer mv. end vi traditionelt ser.
Det er muligt at udpege et område til bo-eksperimenter nordvest for Uggerhalne. Den konkrete frizoneafgrænsning og rammerne for eksperimenterne formuleres i forbindelse med lokalplanlægningen.

  • Boligudbygningen skal især ske som en afrunding af det nordlige byområde.Langs Grindstedvej er der fleksible anvendelsesmuligheder, så der kan indrettes både boliger, handel, service og miljøvenlige erhverv.
Rummelighed

I alt

Boliger

ca. 2 ha ved Skovgræsvej

Erhverv  
Byens struktur

Uggerhalne ligger på kanten af Hammer Bakker med det vidtstrakte flade landbrugsland mod nordøst og de skovklædte bakker mod sydvest. Byen er opstået i krydset mellem Grindstedvej og den tidligere Nørresundeby-Østervrå bane, som nu er nedlagt og fjernet, bortset fra stationsbygningen, der fungerer som bolig. Siden 2. Verdenskrig har byen udviklet sig omkring Grindstedvej.

Da motorvejen blev anlagt betød det en fredeliggørelse af den østlige bydel, som lå ved den tidligere hovedlandevej.

Bebyggelsens karakter

Den ældste del af bebyggelsen i Uggerhalne ligger ved Ledvej og ved Vodskovvej. Herimellem er der i 60'erne og 70'erne opført traditionelle parcelhuse. Ved Skovgræsvej er der i 80'erne opført en blanding af enfamiliehuse på små grunde og dobbelthuse.


Den gamle stationsbygning fungerer nu som bolig.
Landskabet / De grønne områder

Naturområdet Hammer Bakker ligger i bogstavligste forstand lige uden for døren. Derfor er der ikke behov for at udlægge større rekreative arealer.

Til at dække borgernes behov for mindre udendørs lege- og idrætsaktiviteter samt sociale/kulturelle arrangementer sikres der i kommuneplanens en grønning i midten af boligområdet ved Vodskovvej, Grindstedvej og Kongsvænget.

  • I Uggerhalnes nordøstlige del sikres areal til udendørsaktiviteter.

Trafikken

Trafikken afvikles først og fremmest i fredelig sameksistens mellem bilister, cyklende og gående.

Hvis muligheden opstår, skal der etableres bedre stiforbindelser til Hammer Bakker.

I forbindelse med boligudbygningen i den nordlige bydel, skal der sikres en rekreativ stiforbindelse fra Skovgræsvej til Vodskovvej.

  • Stinettet udbygges i takt med byudviklingen.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Borgerne i Uggerhalne kan benytte sig af skole, institutioner, service og fritidsaktiviteterne i Grindsted eller Vodskov.

I kommuneplanen sikres mulighed for at etablere bl.a. handel, service og kultur- og fritidsaktiviteter i Uggerhalne.

I boligområdet ved Skovgræsvej er der mulighed for at etablere ældreegnede boliger.

  • Kommuneplanen giver mulighed for at etablere handel, service, kultur- og fritidsaktiviteter mv. samt ældreegnede boliger.
Indsatsmuligheder
  • Boligudbygningen skal især ske som en afrunding indrettes ældrevenlige boliger.
  • Langs Grindstedvej er der fleksible anvendelsesmuligheder, service kultur- og fritidsaktiviteter samt miljøvenlige
  • Uggerhalnes nordøstlige del sikres areal til udendørsaktiviteter.
  • Stinettet udbygges i takt med byudviklingen.
 
27-11-2006