Kommuneplan forsiden

Nørre Tranders

Mål og perspektiver

Det væsentligste potentiale for Nørre Tranders er placeringen, der på en gang giver nærhed til Midtbyen og oplevelsen af at bo i en landsby. Karaktergivende træk i landsbyen fx. beplantning og belægning skal sikres og styrkes.

Byens muligheder for fortsat erhvervsudvikling sikres ved at fastlægge fleksible anvendelsesmuligheder i hovedparten af byen.

Efterspørgslen på byggemuligheder har i de seneste år været store. Målet er, at Nørre Tranders også i fremtiden skal være et lille velfungerende lokalsamfund med lokal service, men hvis landsbymiljøet skal fastholdes er der ikke basis for egentlig byudvikling.

  • Afgrænsningen i forhold til de omkringliggende byområder og det åbne land skal fastholdes.
Byudviklings- / Byomdannelsesområder

Fra 1993-2004 blev der i alt opført 54 boliger i Nørre Tranders. Det vurderes, at der ikke er basis for en yderligere boligudbygning i Nørre Tranders, hvis landsbypræget skal fastholdes. Derfor skal byudviklingen i området begrænses til omdannelse af eksisterende boliger og erhverv, samt huludfyldning.

Fleksible udviklingsmuligheder
Som det er typisk for mange landsbyer har Nørre Tranders en blandet karakter. Denne karakter søges fastholdt ved at skabe fleksible anvendelsesmuligheder - blandet bolig og erhverv - i det meste af byen. Det åbner fx mulighed for at indpasse nye miljøvenlige erhverv eller omdanne/fjerne nuværende erhvervsbygninger til fordel for nye boliger.

  • Der fokuseres på huludfyldning og byomdannelse frem for egentlig byudvikling.
Byens struktur

Nørre Tranders ligger omkranset af bydelene Vejgård, Tornhøj og Smedegård. Mod nord grænser byen op til det åbne land. Mod vest ligger motorvejen, mod øst ligger Budumvej og mod syd ligger Humlebakken. Nørre Tranders har dermed en klar afgrænsning på trods af den centrale placering byen, og afgrænsningen understreges af det rekreative område nord for Humlebakken og landområdet nord for Nørre Tranders. Gadekæret er med til at forstærke landsbyidyllen.

 

Landskabet / De grønne områder

Nørre Tranders Kirke kan på grund af den høje beliggenhed ses fra store dele af Øst Aalborg.

Karakteristisk beplantning og belægning skal bevares. Øvrige grønne elementer i landsbyen skal bevares og forstærkes. Den gamle vej- og stistruktur skal bevares.

  • Sikring af synligheden af Nørretranders Kirke i landskabet
Trafikken

Trafikstrukturen er karakteriseret af en sammenblanding af biler, cyklende og gående på den gennemgående Lemvigvej. Lemvigvej udgør et vigtigt element i de østlige bydeles sammenhæng med stinettet i Vejgård og Midtbyen. Derfor bør Lemvigvej trafikdæmpes med henblik på at forbedre forholdene for cyklende og gående.

Stiforbindelserne til bydelene Smedegård, Tornhøj og Vejgård er veludbyggede og skal fastholdes.

  • Fastholde sammenhængen i stisystemet
  • Trafikdæmpning på Lemvigvej
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Byrådet lægger vægt på, at Nørre Tranders er en velfungerende bydel. I bydelen er der lokale indkøbsmuligheder og busbetjening. Nærheden til de øvrige bydele i Øst Aalborg samt midtbyen betyder at den offentlige service overvejende dækkes uden for bydelen.

  • Der lægges ikke op til ændringer af det lokale serviceniveau.
11-12-2006