Kommuneplan forsiden

4.7.B1 Nissumvej m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende lokalt boligmiljø. Der lægges vægt på at området i sin visuelle fremtræden har sammenhæng til landsbymiljøet i Nørretranders.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Ny bebyggelse skal i størrelse karakter og udtryk støtte områdets landsbypræg.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinie: Nørretranders Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til områdets landsbykarakter.
Markante grønne elementer skal bevares. Landsbyens særlige vej og stistruktur skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.