Kommuneplan forsiden

4.7.D2 Nørre Tranders

Mål

Nørre Tranders er en sammenhængende randlandsby-struktur, som i dag er delvist integreret i Øst Aalborgs øvrige boligforstæder. Målet er at skabe rammerne for bevaring af landsbyen som et særligt - og klart afgrænset - kulturmiljø. Der er også bevaringshensyn ifht. enkeltbygninger og beplantning.

Området skal først og fremmest anvendes til boliger. Men der lægges vægt på muligheden for at integrere miljøvenlige service- og kontorerhverv og andre byfunktioner, som kan medvirke til at styrke nærmiljøet.

Anvendelse

Sammenblandingen af funktioner er en væsentlig del af stedets oprindelige karakter, men der har i nyere tid været tendens til en udvikling i retning af boligforstad. 

For at skabe rammerne for et aktivt landsbymiljø er det hensigten at området skal kunne anvendes til en bred vifte af funktioner, som miljømæssigt kan forenes med boliger. Et andet væsentligt hensyn i denne forbindelse er at skabe grundlag for at aktivere overflødiggjorte landbrugsbygninger til nye formål.

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Miljø

Erhvervsformål i miljøklasse 3 vil ikke kunne etableres overalt i rammeområdet. Ved ønske om nyetablering af virksomheder inden for klasse 3 vil der skulle foretages en konkret vurdering af afstandsforholdene til de nærmeste boliger og anden følsom anvendelse.

Arkitektur - Byrum og landskab

Lemvigvej opleves som et smukt vejforløb hvor bebyggelse, gadekær, beplantningen og torvedannelsen ved Holstebrovej danner en god helhed. Det er hensigten at sikre den karakteristiske landsbystruktur - så der opleves en tydelig overgang til de nyere boligstrukturer omkring Nørre Tranders.

Der er udarbejdet en bevarende lokalplan for Nørre Tranders, som beskriver mere konkret hvordan landsbymiljøet ønskes sikret.


Gadekæret i Nørre Tranders
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Landbrugsdrift kun på eksisterende landbrugsejendomme i landzone.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 35
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m.
Beskyttelseslinie: Nørretranders Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Miljøklasse 3 vil ikke kunne etableres overalt i rammeområdet.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Ved om- og tilbygning skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ny bebyggelse tilpasses områdets struktur i forhold til placering, bygningsvolumen, materialer, detaljeringsgrad m.m.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone