Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.3.B1 Springbakken m.m.


 
Mål

Målet er, at området skal indeholde et varieret udbud af boligtyper. Desuden skal der sikres stiforbindelser gennem området. På sigt skal den østlige side af byen omkranses af skov.


Området rummer i dag enkelte tæt-lav bebyggelser...
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål. Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


...men det er først og fremmest et traditionelt parcelhusområde.
Byggemuligheder

Området er stort set udbygget, men en udbygning kan ske som huludfyldning. Endvidere kan bygninger, i tilfælde af at de bliver overflødiggjort, anvendes indenfor de givne anvendelsesbestemmelser.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Langs Ferslev Byvej og Poulstrupvej også:
Enkeltstående butikker
Klinikker
Kontorer
Service
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelsesliner: Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Langs Ferslev Byvej skal bebyggelse i skala, formsprog og materialevalg respektere eksisterende bebyggelse.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone