Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.S1 Klitgaard


 
Mål

At skabe gode rammer for et velfungerende og attraktivt sommerhusområde ved fjorden og i overskuelig afstand fra storbyen.


Området rummer en sommerhuse i skovbund.
Anvendelse

Området kan kun anvendes til sommerhuse med tilhørende fællesanlæg, butikker, service mv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Sommerhusområdet er med sin beliggenhed med til at understrege terrænformerne på en fin måde. Det ligger skovklædt på en mindre bakkeø lidt oppe i terrænet og udgør en fin kontrast til den åbne flade strandeng.


Sommerhusbebyggelse og beplantning medvirker til at understrege bakkeøen.
23-11-2009
Anvendelse
Sommerhuse
Enkeltstående butikker
Hotel/restaurant
Service
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Grundstørrelse: Min. 1.400 m²
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter i indvindingsoplandet til vandværket.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en skovbebyggelse på kanten af bakken.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Sommerhusområde