Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.S3 Nørholm Skov


 
Mål

At skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt sommerhusområde ved fjorden i overskuelig afstand fra storbyen.

Anvendelse

Området kan anvendes til sommerhuse med tilhørende fællesanlæg, butikker, service mv. og vandforsyningsanlæg. Den tidligere kridtgrav skal anvendes som fælles friareal for sommerhusområdet.


De yderste sommerhuse har fjordudsigt
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er med sin beliggenhed på kanten mellem de flade engarealer og den lille bakkeø omkring Nørholm en fin understregning af landskabets former. Det ligger skovklædt et stykke oppe i terrænet.


Sommerhusområdet er klædt i tæt skovbevoksning
23-11-2009
Anvendelse
Sommerhuse
Enkeltstående butikker
Hotel/restaurant
Service
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Grundstørrelse: Min. 1.400 m²
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i vandværkets indvindingsopland.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en skovbebyggelse på kanten af bakken.
Den tidligere kridtgrav skal friholdes for bebyggelse.

Bevaringsværdige enkeltbygninger, retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelser nord om området langs fjorden, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone