Kommuneplan forsiden

Redegørelse for Aalborg - den attraktive storby

Fold ind/ud Byudviklingsprincipper for Aalborg

Udviklingen tager udgangspunkt i beskyttelse af landskabelige, historiske og funktionelle sammenhænge.
Koncentreret udvikling er det generelle udviklingsprincip, hvor færdiggørelse og videreudvikling af havnefronten, Karolinelund, Godsbanearealet, Eternitten, det østlige Aalborg med flere, kombineret med etablering af bymæssige oplevelsesmuligheder og kulturtilbud skal sikre momentum og skabe attraktive og bæredygtige livsvilkår indenfor vækstaksen.

 

Landskabet
Det nuværende flade landskab omkring Limfjorden og Aalborg er den gamle, hævede havbund, der i stenaldertiden for 4.000 år siden, var dækket af fjorden. Kridtbakkerne er også
havaflejringer, men fra et et tropisk hav, der fandtes for mere end 65 millioner år siden. Siden isen smeltede bort efter sidste istid, er landet hævet - og hæver sig stadigt omkring
1,5 mm pr år i Aalborg Kommune. Ufatteligt mange års komplicerede, geologiske processer har således skabt det nuværende landskab.

  • På Limfjorden og de 3 kridtbakker er identitetsgivende for Aalborg
  • På bakkerne er der markante toppe og dybe, vandfyldte kridtgrave, som understreger identiteten
  • Omkring bakkerne er lavbundsarealer med åløb orienteret mod fjorden

 

Byens historik

Siden industrialiseringen har fokusområderne i forbindelse med bydannelse ændret sig. De oprindelige byer (landsbyer) i landbrugssamfundet, nød gavn af at ligge i de landskabelige overgange, med lavtliggende, fugtige græsningsarealer nedenfor byerne - og højtliggende dyrkningsarealer ovenfor byerne. Med industrialiseringen fik udnyttelsen af vandkraften fokus - og byudviklingen flyttede mod lavereliggende arealer. Efterhånden har terrænet mistet fokus - eller er frem for praktisk foranstaltning blevet til et spørgsmål om herlighedsværdi. Klimaforandringerne kan nu komme til at ændre på dette.

  • Aalborgs oprindelse er tæt knyttet til muligheden for at krydse fjorden.
  • Byen er opstået omkring en middelalderbykerne, Nørresundby Købstad + en række mindre landsbyer (mørkerød signatur).
  • I 1940 havde byen udviklet sig omkring fjorden og op ad bakkerne (orange signatur).
  • Med de nyere forstæder er Aalborg i stor udstrækning vokset sammen med de tidligere selvstændige landsbyer (gul signatur).

Infrastrukturen er i det 19. og 20. århundrede blevet et meget strukturerende element i byens udvikling. Boulevarden var Aalborgs første store gadegennembrud, der forbandt havn, midtby og jernebane, siden Vesterbro-gennembrudet og motorvejen. Lufthavnen er i et klimaperspektiv uheldigt placeret, men det flade landskab den ligger i er optimalt for funktionen. Tilsvarende er Aalborg Havn lavtliggende, men adgangen til fjorden er selvsagt en forudsætning. City Syd og Bouet er er områder med nærhed til det overordnede vejnet, og særligt City Syd har et meget stort bilbetjent opland.

By, infrastruktur og funktioner

  • Aalborg er primært udviklet ved fjorden og på bakkerne.
  • Men ønsket om tilgængelighed for virksomheder og kunder har også udviklet byen på “fladen” omkring de overordnede veje, jernbanen, havnen og lufthavnen.
  • Byens udvikling på Skansebakken mod nord begrænses af vandvindingsinteresser og militærområde.
 
25-11-2013
Planforslag