Kommuneplan forsiden

Redegørelse for byerne - et godt sted at bo hele livet

Fold ind/ud Byernes forskellige roller
Aalborg by har haft god vækst de seneste år. Selv under finanskrisen har Aalborg haft godt gang i hjulene med mange tilflyttere og et væld af større bygge- og anlægsprojekter samt renoveringsarbejder. En del af forklaringen vil formodentlig kunne findes i tidens generelle tendens, hvor der sker en udpræget vandring fra land mod by. "Det 21. århundrede står i urbaniseringens tegn".

Det faktiske boligbyggeri i perioden fra 1998-2011/12 viser, at gruppen af oplandsbyer klart deler sig i to.

Nogle få udvalgte byer med voldsom boligudbygning i én gruppe samt en stor gruppe med svag eller moderat boligudbygning.

Byerne, der har oplevet betydelig vækst i det faktiske boligbyggeri, er Nibe, Frejlev, Svenstrup, Godthåb, Vodskov, Vester Hassing, Klarup, Storvorde samt Hals.

 

Disse byer har (undtaget Godthåb og Vodskov) oplevet en vækst på over 200 boliger i perioden fra 1998 til 2011/12.


Byer med betydelig vækst i boligbyggeri 1998-2011.

Svag eller moderat boligudbygning dækker over byer, hvor der i perioden blev bygget mellem 50 og 100 boliger (Vadum, Tylstrup, Sulsted, Vestbjerg, Gandrup, Hou, Mou, Kongerslev, Visse og Gistrup). I alle de øvrige oplandsbyer og landsbyer er der kun etableret få eller ingen boliger.

Befolkningsudviklingen fra 2007 – 2011 viser samme tendens med få byer, der har oplevet stor befolkningstilvækst (Nibe, Svenstrup, Vestbjerg, Klarup og Storvorde).

I enkelte byer har der været moderat befolkningsudvikling (Vadum, V. Hassing, Ulsted, Kongerslev og Gudumholm).
Alle øvrige byer har oplevet svag vækst, stagnation eller svag tilbagegang.


Byer med betydelig vækst i indbyggere 2007-2011.

Den positive udvikling i storbyen Aalborg har tilsyneladende stor afsmittende effekt i Aalborgs næropland. Byerne der har oplevet betydelig vækst, ligger enten indenfor en afstand af godt 10 km fra Aalborg centrum eller i direkte tilknytning til Limfjorden/Kattegat.

Ud over nærhed til Aalborg og kystnærhed har byens størrelse og beliggenhed også betydning for byens byvækstpotentiale.

Kun de større byer, der alle har let tilgængelighed til det overordnede vejnet, og hvor der er tilstrækkeligt med borgere til eksistensen af butikker samt privat og offentlig service, oplever betydelig vækst.

(Erfaringstal viser, at en dagligvarebutik på 1.000 m2 behøver et lokalt opland på minimum 2-3.000 indbyggere.)

Byer med over 2.000 indbyggere (blå prik).

Faktisk tegner der sig et billede af en egentlig nærzone til Aalborg, hvor byerne rummer særlige byvækstpotentialer.
Nærzonen er udvidet med Hals og Nibe, der også har haft betydelig byvækst i kraft af deres størrelse og i kraft af deres beliggenhed ved Limfjorden/Kattegat.
Byerne udenfor nærzonen har også mærket storbyeffekten, blot ikke i samme omfang som byerne indenfor nærzonen. Ingen oplandsbyer i Aalborg Kommune har oplevet fraflytning i en sådan grad, at det vil være relevant at overveje egentlig ”afvikling”.


Nærzone med særlige byvækstpotentialer.

På erhvervssiden er udviklingen styret af en erhvervsstruktur, der skal styrke Aalborgs rolle som Norddanmarks vækstdynamo. De større betydende erhverv er lokaliseret og koncentreret i Aalborg med transporttunge erhverv tæt på det overordnede motorvejsnet ved Bouet i Nørresundby og i Svenstrup eller tæt på transportknudepunkterne ved Lufthavnen og erhvervshavnen i Aalborg Øst.

Svenstrup indgår med andre ord som den eneste af oplandsbyerne i den egentlige erhvervsstruktur for Aalborg by.

Kommunens øvrige byer og landsbyer har kun oplevet erhvervsudvikling af lokal betydning.


Særlige erhvervspotentialer i Svenstrup.

Det momentum og de særlige byvækstpotentialer, der findes indenfor nærzonen, skal bringes i spil og udnyttes som et væsentligt bidrag til at styrke Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo. Derfor udpeges Frejlev, Svenstrup/Godthåb, Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Klarup/Storvorde, Nibe og Hals som oplandsbyer i nærzonen til Aalborg med særlige byvækstpotentialer.

Potentialerne ligger i særlig grad indenfor øget bosætning med de nødvendige funktioner, der følger med i form af øget offentlig og privat service, flere butikker, lokale erhverv mv.

Hals og Nibe rummer ud over bosætning også et stort potentiale indenfor kystturisme og friluftsliv, hvor det bl.a. handler om, at styrke de autentiske by- og havnemiljøer samt at kvalitetsudvikle overnatningstilbuddene og udnytte områdernes vand-, natur- og kulturoplevelser.

Svenstrup indgår som den eneste af oplandsbyerne i den egentlige erhvervsstruktur for Aalborg by. De større betydende erhverv skal også fremadrettet lokaliseres og koncentreres i Aalborg med transporttunge erhverv tæt på det overordnede motorvejsnet ved Bouet i Nørresundby og i Svenstrup eller tæt på transportknudepunkterne ved Lufthavnen og erhvervshavnen i Aalborg Øst.

Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer
De udpegede oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer er gennemgået for at få klarlagt den eksisterende rummelighed i rammelagte områder for såvel boliger som erhverv. Rummeligheden i perspektivområder er ikke medtaget.

Rummeligheden for boliger er opgjort i antal boliger, hvor hver enkelt bomulighed er optalt i de udstykkede/projekterede områder. De rammelagte – ikke udstykkede/detailplanlagte – områder er omregnet svarende til 6 boliger pr. ha. for åben-lav boligbebyggelse. Omregnes disse områder til tæt-lav boligbebyggelse er omregningsfaktoren 15 boliger pr. ha., hvilket vil give en større restrummelighed.

Behovet for nye boliger i planperioden er opgjort som den faktiske boligudbygning i den foregående 12-års periode. Perioden indeholder vækstperioden i 2007/2008 og finanskrisen herefter. Gennemsnittet over perioden vurderes derfor, at være bedst mulige bud på behovet i planperioden.

Forbruget af erhvervsarealer i de foregående 12 år har været præget så meget af enkeltstående projekter, at det ikke giver mening at foretage den samme fremskrivning for erhverv som for boliger.

By

Restrummelighed

Behov i planperioden

Difference

 

Bolig

Erhverv

Bolig

Erhverv

Bolig

Erhverv

 
antal
ha.
antal
ha.
antal
ha.

Vadum

139

9,4

73

-

66

-

Vodskov

235

9,9

161

-

74

-

Vestbjerg

47

7,8

187

-

- 140*

-

Svenstrup

197

107,6

287

-

- 90

-

Godthåb

243

3,4

126

-

117

-

Frejlev

131

0

226

-

- 95

-

Klarup

134

5,0

308

-

- 174

-

Storvorde

27

1,9

266

-

- 239

-

V. Hassing

74

9,1

137

-

- 63

-

Hals

100

6,5

205

-

-105

-

Nibe

445

10,2

450

-

-5

-

* Underskuddet udløses af et stort enkeltstående almennyttigt boligprojekt, og det vurderes, at et sådan projekt ikke gentager sig i Vestbjerg.

Den manglende rummelighed til boliger i den kommende 12-års periode udløser en særlig planindsats i de fleste oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer i den kommende planperiode. Hver enkelt af disse byer er derfor defineret som konkrete fysiske ”Nedslag” i hovedstrukturen. "Nedslag", der indeholder en beskrivelse af de særlige fokuspunkter den kommende planlægning skal tage afsæt i.

Øvrige oplandsbyer og landsbyer

Ud over de udpegede byer med særlige byvækstpotentialer findes der 26 øvrige oplandsbyer (røde prikker) og 39 landsbyer (grønne prikker). Fremtidsperspektiverne for disse byer og landsbyer er ikke egentlig ”vækst”, det handler i stedet om, at sikre kvalitet og udvikle det gode hverdagsliv i byerne. Det betyder, at byernes botilbud skal udvikles fx ved tilpasset nyudlæg og ved opkøb/omdannelse af centralt beliggende eller nedslidte boliger, for at give mulighed for nye. Oplandsbyerne skal også have fokus på, at fastholde eksisterende byfunktioner som butikker, offentlig og privat service, lokale erhverv, fritidsaktiviteter mv.

Disse fremtidsperspektiver kræver ikke planlægningsmæssig detailstyring. Fremtidsperspektiverne for disse byer ligger i, at der i den kommende planlægning skabes stor frihed og fleksibilitet i rammerne for, at sikre, at lokalt forankrede projekter og initiativer i oplandsbyerne kan realiseres.

Oplandsby

Restrummelighed

 

Oplandsby

Restrummelighed

 

Boliger

Erhverv

 

 

Boliger

Erhverv

 

antal
ha.

 

 

antal
ha.

Sulsted

148

 

 

Nøvling

26

 

Tylstrup

119

 

 

Sejlflod

25

 

Grindsted

72

 

 

Gudumholm

30

 

Langholt

27

 

 

Kongerslev

24

4,0

Uggerhalne

32

 

 

Mou

96

10,2

Sønderholm

16

1,1

 

Gandrup

28

9,3

Nørholm

29

 

 

Ulsted

25

4,5

Gistrup

0*

2,5

 

Hou

26

2,8

Ferslev

30

 

 

Bislev

22

 

Ellidshøj

45

1,6

 

Sebbersund

0*

 

Fjellerad

17

 

 

Valsted

28

 

Vaarst

59

 

 

Barmer

19

 

Visse

61

 

 

Farstrup

28

7,5

* Byernes udviklingsmuligheder er låst pga. særlige kystzonebestemmelser, naturinteresser, mv.

Øvrige oplandsbyer er også gennemgået for, at få klarlagt den eksisterende rummelighed i rammelagte områder for såvel boliger som erhverv.

Rummeligheden for boliger er opgjort i antal boliger, hvor hver enkelt bomulighed er optalt i de udstykkede/projekterede områder. De rammelagte – ikke udstykkede/detailplanlagte – områder er omregnet svarende til 6 boliger pr. ha. for åben-lav boligbebyggelse. Omregnes disse områder til tæt-lav boligbebyggelse er omregningsfaktoren 15 boliger pr. ha., hvilket vil give en større restrummelighed.

 
Fold ind/ud  Byen som rammen for det gode hverdagsliv

Fra ”Hvor bor jeg?” til ”Her bor jeg!”
Vi skal give borgerne i byerne en identitet. Det er ikke nok, at tale om borgernes ret og pligt, - vi skal have fokus på medborgerskab.

Byens synergier

Detailhandel
Lokal service og i særdeleshed lokal dagligvareforsyning er vigtige elementer i byen for at skabe liv. Dagligvarebutikker genererer store kundestrømme, der kan understøtte og skabe synergi med byernes øvrige funktioner og bidrage væsentligt til byens liv. Placering af potentielle dagligvarebutikker i oplandsbyerne er derfor meget vigtigt i arbejdet med at, skabe rammerne for Det gode hverdagsliv.

Flere oplandsbyer er uden en egentlig afgrænset bymidte/lokalcenter, hvilket vil sige, at der i disse byer ikke er taget stilling til, hvor butikker skal placeres for, at gavne byen mest. Endvidere blokerer planlovens bestemmelser for, at det er muligt at samle flere butiksenheder på samme sted i disse byer.

Det er derfor vigtigt, at der i den kommende planlægning er fokus på, at få afgrænset bymidter/lokalcentre i de oplandsbyer, der mangler en afgrænsning.

Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer – uden afgrænset bymidte/lokalcenter

 • Godthåb
 • Frejlev
 • Vestbjerg

Øvrige oplandsbyer – uden afgrænset bymidte/lokalcenter

 • Sulsted
 • Tylstrup
 • Grinsted
 • Langholt
 • Uggerhalne
 • Sønderholm
 • Nørholm
 • Ferslev
 • Ellidshøj
 • Fjellerad
 • Vaarst
 • Visse
 • Nøvling
 • Sejlflod
 • Gudumholm
 • Mou
 • Bislev
 • Sebbersund
 • Valsted
 • Barmer
 • Farstrup
 
Fold ind/ud Fokus på nye boligformer

Befolkningsudvikling

Der har i de seneste år været en kraftig positiv vækst i befolkningen i Aalborg Kommune. I perioden fra 1997 til 2005 steg befolkningen med 10.000 personer, hvilket svarer til omkring 6,5 procent. I 2006 skete der, som følge af kommunesammenlægningerne, en markant forøgelse i befolkningstallet. Efter 2006 er befolkningstilvæksten fortsat. Denne stigning er tydeliggjort i figuren til højre, der viser udviklingen i befolkningen i Aalborg Kommune og de tre andre store universitetskommuner samt for hele landet fra 2006 til 2011.

Figuren viser, der er sket en gradvis stigning i befolkningstallet for hele Danmark fra 2006 til 2011 på ca. 2 procent, mens stigningen er en smule større for Aalborg Kommune med en stigning på næsten 3 procent.


Befolkningsudvikling i Aalborg, Aarhus, Odense og Københavns Kommune samt hele landet, perioden 2006-2011. Kilde: Danmarks Statistik.

For at forstå fremtidens bosætningsmønstre i Aalborg Kommune er det vigtigt at have kendskab til befolkningssammensætningen de næste 30 år.

Det fremgår tydeligt af Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning, at der vil blive væsentlig flere personer over 69 år de næste 30 år. Ligeledes vil der være en stigning i antallet af unge i alderen 18-29 år frem til år 2020, hvorefter antallet igen er langsomt faldende. Antallet af 0-17 årige stiger ligeledes over perioden.

På figuren til højre ses det tydeligt, at andelen af ældre på 70 år og derover vil stige markant.

Andelen af 70-79 årige vil i 2040 være omkring 60 procent større end i 2011, og andelen af 80 årige og derover vil være godt 90 procent større. Fra år 2026 vil de 80 årige og derover være den aldersgruppe, der stiger mest.


Befolkningsprognose i procent for Aalborg Kommune fordelt på aldersgrupper, frem til 2040. Kilde: Danmarks Statistik.

Udvikling i forskellige boligvariabler

Af nedenstående figur ses det, at der fra 1986-2011 er sket en stigning i antallet af husstande med enlige kvinder og mænd, mens der over samme periode er sket et mindre fald i antallet af husstande med ægtepar. Desuden er der kommet flere husstande med par, hvor stigningen dog er mindsket i de seneste år. Antallet af ’andre husstande bestående af flere familier’ er stort set den samme over perioden.


Udviklingen i andelen af husstandstyper i Aalborg Kommune, perioden 1986-2011. Kilde: Danmarks Statistik.

Udviklingen i husstandstyper i faktiske tal i Aalborg Kommune, perioden 1986-2011. Kilde: Danmarks Statistik.

Nedenstående figur viser, at hovedparten af de 18-29 årige i Aalborg Kommune bor i etagebolig (64 procent), mens godt hver femte bor i parcel og stuehus. De 30-40 årige samt 50-69 årige fordeler sig stort set ens i forhold til boligtyper, hvor størstedelen bor i parcel- og stuehuse (henholdsvis 56 og 58 procent), og den næststørste andel bor i etageboliger (henholdsvis 30 og 25 procent). Ses der på de 70-79 årige bor flest af disse i parcel-og stuehuse (44 procent) tæt fulgt af etageboliger (34 procent).


Personer i Aalborg Kommune fordelt på boligtype og alder, pr. 1. januar 2011. Kilde: Danmarks Statistik.

Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Aalborg Kommune har i samarbejde med Kuben management fået udarbejdet en bosætningsanalyse ”Bosætning 2012 – Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune”. Analysen tjener som bidrag og inspiration til videreudvikling af Aalborg Kommunes overordnede strategi for bosætning.

Som et led i analysen er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse – en analyse af nuværende og fremtidige boligpræferencer blandt Aalborg kommunes borgere.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår følgende hovedtendenser:

Nord-området - Det var vigtigt for personerne, da de valgte deres bolig i Nord-området

 • at der var en have og en terrasse og/eller altan samt en garage eller lukkede parkeringsforhold,
 • at området var uden sociale problemer og problemer med kriminalitet, at der var få nydanskere, og at bo ugeneret af trafikstøj eller støj fra naboer, samt
 • at bo i et område med både gode transportforbindelser og dagligvarebutik(ker).

Sydvest-området - Det var vigtigt for personerne, da de valgte deres bolig i Sydvest-området

 • at der både var en have og en terrasse og/eller altan samt en garage eller lukkede parkeringsforhold,
 • at boligen både lå tæt på dagligvarebutik(ker) og i et område med gode transportforbindelser, samt
 • at boligområdet havde gode vilkår og muligheder for børn og samtidig lå i nærheden af sport- og fritidstilbud, da personerne i Sydvest-området valgte deres boligområde.

Sydøst-området - Det var vigtigt for personerne, da de valgte deres bolig i Sydøst-området

 • at der både var en have og en terrasse og/eller altan, samt
 • at boligområdet havde gode vilkår og muligheder for børn og samtidig lå tæt ved naturen eller grønne områder og i et roligt område uden støj fra trafik eller naboer.

Sejlflod-området - Det var vigtigt for personerne, da de valgte deres bolig i Sejlflod-området

 • at der både var en have og en terrasse og/eller altan, samt
 • at bo tæt på naturen/grønne områder og et sted uden støj fra trafik eller naboer.

Hals-området - Det var vigtigt for personerne, da de valgte deres bolig i Hals-området

 • at der både var en have og en terrasse og/eller altan, samt garage eller lukkede parkeringsforhold, samt
 • at bo i et område uden sociale problemer eller problemer med kriminalitet, uden støj fra trafik og naboer, i et område med få nydanskere, tæt på naturen/grønne områder og tæt på sports- og fritidstilbud.

Nibe-området - Det var vigtigt for personerne, da de valgte deres bolig i Nibe-området

 • at der både var have og terrasse og/eller altan samt garage eller lukkede parkeringsforhold,
 • at bo tæt på både dagligvarebutik(ker) og gode transportforbindelser, men også at bo tæt på offentlige sundhedstilbud, cafeer, butikker og kulturliv, samt
 • at bo ugeneret af støj fra naboer og trafik og i et område uden sociale problemer eller problemer med kriminalitet, men også i et område med få nydanskere.

Aldersgruppen 17-29 årige

 • Flere vil bo i en villa næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.
 • Flere vil bo i en ejerlejlighed eller et hus mv. (øvrige ejerboliger) næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.
 • Sammenholdt med i dag ønsker flere en lidt større boligstørrelse, både hvad angår antal rum og kvadratmeter, næste gang de skifter bolig.
 • For de 17-29 årige er det i højere grad væsentligt, at den næste bolig har en terrasse og/eller altan end en have.

Aldersgruppen 30-39 årige

 • Flere vil bo i en villa næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.
 • Flere vil bo i et hus mv. (øvrig ejerbolig) næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.

Aldersgruppen 40-59 årige

 • Flere vil bo i et række-, kæde- og dobbelthus næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.
 • Sammenholdt med i dag ønsker flere en mindre boligstørrelse, både hvad angår antal rum og kvadratmeter, næste gang, de skifter bolig.
 • Det er i højere grad væsentligt, at den næste bolig har en terrasse og/eller altan end en have.
 • Det er vigtigt for de 40-59 årige, at de kommer til at bo tæt på både dagligvarebutik(ker) og gode transportforbindelser, offentlige sundhedstilbud samt i et område med et godt naboskab næste gang, de skifter bolig.

Aldersgruppen 60-79 årige

 • Flere vil bo i etagebyggeri og række-, kæde- og dobbelthus næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.
 • Flere vil ligeledes bo i en plejebolig eller på et plejehjem næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.
 • Flere vil bo i en ejerlejlighed, og markant flere vil bo i en lejebolig næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag.
 • Sammenholdt med i dag ønsker flere en mindre boligstørrelse, både hvad angår antal rum og kvadratmeter, næste gang de skifter bolig.
 • Det er i højere grad vigtigt, at den næste bolig har en terrasse og/eller altan end en have.
 • Det er vigtigt for de 60-79 årige, at deres næste bolig er ældrevenlig, og det er desuden vigtigt, at den er indflytningsklar og ikke kræver istandsættelse samt har en terrasse og/eller altan.
 • Det er vigtigt for de 60-79 årige, at de kommer til at bo tæt på både dagligvarebutik(ker) og gode transportforbindelser, offentlige sundhedstilbud samt i et område med et godt naboskab næste gang, de skifter bolig.
 • Det er desuden vigtigt for de 60-79 årige at bo i et område uden sociale problemer eller problemer med kriminalitet.
 • Hovedparten kunne engang i fremtiden tænke sig at bo i en senior- og ældrevenlig bolig.
  • I særlig grad personer, der bor i række-, kæde- og dobbelthus
  • I særlig grad personer, der bor sammen med en partner/ægtefælle
 • Det er vigtigt for de 60-79 årige, som har præference for at bo i en senior- og ældrevenlig bolig, at have let adgang til dagligvarebutikker, at have mulighed for, at der kommer en hjemmehjælper 2-3 gange om ugen, og at der er mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med de andre beboere.
 • De 60-79 årige, som har præference for at bo i en senior- og ældrevenlig bolig, ønsker generelt en senior- og ældrevenlig bolig, der er mindre end deres nuværende bolig, i både rum og kvadratmeter.

Det er højt prioriteret, at finde frem til et mere bæredygtigt alternativ til parcelhuset, og i den forbindelse er det vigtigt at finde frem til, hvorfor parcelhuset vælges som boligform. Hurtigt opsummeret antydes det i analysen, at en vigtig parameter er parcelhuset frihed og bekvemmelighed, der bl.a. er:

 • have, terrasse eller altan,
 • garage eller lukkede parkeringsforhold ved boligen samt
 • ugeneret af trafikstøj og støj fra naboer.

Den stigende gruppe af seniorer betyder endvidere, at denne befolkningsgruppes fremtidige boligpræferencer er af stor interesse. Bosætningsanalysen antyder her, at de kunne være:

 • række-, kæde- og dobbelthus med en terrasse og/eller altan,
 • bolig tæt på dagligvarebutik(ker), gode transportforbindelser, offentlige sundhedstilbud samt i et område med et godt naboskab samt
 • bolig med mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med andre beboere.
 
25-11-2013
Planforslag