Kommuneplan forsiden

Tillæg 10.015 Søndergade i Nibe

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget vedrører en tekstmæssig justering af kommuneplanramme 10.1.B21, som er beliggende i den sydvestlige del af Nibe. Kommuneplanrammens fysiske afgrænsning ændres ikke.

Kommuneplantillægget følges op af lokalplan 10-1-114.

Ændringer af kommuneplanramme 10.1.B21: 
Det fremgår nu af kommuneplanrammens mål og anvendelsesbestemmelse, at der er mulighed for åben/lav, tæt/lav eller etage boligbebyggelse i området. Tidligere var området forbeholdt eksisterende åben/lav boligbebyggelse i den østlige del af kommuneplanrammen, mens det vestlige ubebyggede område af kommuneplanrammen var forbeholdt etage- eller tæt/lav boligbebyggelse.

Desuden er bebyggelsesregulerende bestemmelser ændret, så der er mulighed for bebyggelse i op til 2 etager og maks. højde på 8,5 m. Førhen kunne bygges i op til 3 etager og maks. højde på 11 m. Bebyggelsesprocent er ændret fra maks. 90 til maks. 30 for åben/lav og maks. 40 for tæt/lav samt etage.

Ændring af retningslinje 11.3.8 Økologisk forbindelse
Der er foretaget en teknisk ændring af kommuneplanlaget økologisk forbindelse, som hører til kommuneplanretningslinje 11.3.8., således at laget ikke berører matr.nre. 9al og 9am Nibe Markjorder.

 

 

Planforslagets baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at bygge 4 nye åben/lav boliger i den vestlige del af rammeområdet fremfor etageboliger. Der er en lokalplan, nr. L90 fra 2006, som udlægger den vestlige del af området til etageboligbebyggelse i op til 3 etager. Denne lokalplan aflyses i forbindelse med godkendelse af en ny lokalplan

Kommuneplantillægget er udarbejdet sammen med lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe, og sikrer overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Overordnede bindinger

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Natura 2000-område nr. 15, som dækker Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er placeret ca. 65 m vest for lokalplanområdet. De store marine områder, vidtstrakte strandenge og småøerne udgør tilsammen et vigtigt levested for yngle- og rastefugle. De lavvandede marine områder ved Nibe er af stor betydning for andefugle. De store vidtstrakte strandenge udgør vigtige ynglelokationer for skestork (største danske koloni) og de fire arter af terne og klyde.

Kommuneplanområdet ligger i forlængelse af eksisterende bymæssig bebyggelse og placeres ikke betydeligt nærmere Natura 2000-området end eksisterende boliger. Desuden ligger en befærdet landevej mellem Natura 2000-området og lokalplanområdet. Derfor vurderes lokalplanen ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området nr. 15, ligesom lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Kommuneplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse arter vurderes, at områdets store gamle træer er af potentiel betydning som sommer- og vinteropholdssted for flagermus. Det er derfor væsentligt at træerne bevares.

Det er i miljøscreeningen vurderet, at udbygning af området ikke vil få væsentlige konsekvenser for Natura 2000-område nr. 15.

Økologisk forbindelse
Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af en økologisk forbindelse, som har til hensigt blandt andet at sikre de strandengs- og mosearealer, der ligger op til Limfjorden samt på den østlige side af Aalborgvej. Med kommune- og lokalplanforslaget ændres ikke på tilstanden af de områder, der kan betegnes som beskyttet natur.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillæg 10.015 er foretaget sammen med screening af lokalplan 10-1-114.

10-12-2018