Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 10.011 for Bislev

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
 
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Rammeområdet er indskrænket ved Kirkebjergevej og til gengæld er der udlagt et nyt areal til byudvikling i den nordvestlige del af Bislev (ved Høje Bislev)

Samtidig hermed overføres rammeområdet til Aalborg Kommunes Digitale Kommuneplan. Området har tidligere været en del af Gl. Nibes Kommuneplan, og der har blot været linket hertil i den Digitale Kommuneplan.

Det nye område ved Høje Bislev:
Området er vist på nedenstående kort og udgør et areal på knap 2 ha. Området er reduceret i forhold til det område, der oprindeligt var medtaget i forslag til lokalplan nr. 99. Området vil udgøre en naturlig afgrænsning af byen ved at følge et eksisterende beplantningsbælte mod nord. Derved berører området ikke de naturinteresser der er mod nord (jf. Naturbeskyttelseslovens §3).

En del af området er omfattet af skovbyggelinje, hvilket dog ikke vurderes at være problematisk, da der allerede er bebygget mod øst - altså tættere på skoven. I forbindelse med lokalplan 10-2-101 søges om ophævelse af skovbyggelinjen.

Området er reduceret mod vest (i forhold til lokalplan nr. 99), så det ikke længere bevæger sig op i kote 50, men maksimalt kommer op i kote 40. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan vil det være muligt at sikre bygningernes placering i området, så at disse ikke kommer til at blive væsentligt synlige fra kysten i nordøst.

Arealet er beliggende i kote 27-40 m og stiger fra øst mod vest. Mod vest er en bakketop, der gør at der ikke er synlig kontakt til fjorden. Mod nord gør såvel terrænet samt skovarealer (fredskov), at der ikke er synlig kontakt til fjorden. Den visuelle kontakt der måtte være fra området vil ligge meget langt væk og være mod nordøst. Området vil derfor ikke fremstå væsentligt synligt fra kysten.

Der er i udstykningen mod syd (lokalplan nr. 79) forberedt vejadgang til det nye byudviklingsområde, derfor vil det infrastrukturmæssigt være forholdsvis let at skabe vejadgang til det nye område.


Skovbyggelinie er vist med lysegrøn streg og berører området mod nordøst. Vest for området gravhøjen Rishøj der er omfattet af beskyttelseslinje. Nord og især øst for Bislev ses en række områder med naturbeskyttelsesinteresse.

 

Planforslagets baggrund

Det har været et politisk ønske at udarbejde en samlet plan for Bislev.

Kommuneplantillægget omfatter hele Bislev by og skal sikre, at der i Bislev er udviklingsmuligheder fremover og desuden skal natur-, vand og bevaringsinteresser sikres. Samtidig er Bislev nu overført til den digitale kommuneplan for Aalborg Kommune.

Med de foreslåede arealer bliver der en rummelighed i Bislev på ca. 4 ha (til blandet bolig og erhverv). Siden 2000 er der opført 7 huse i Bislev svarende til et areal på ca. 2,5 ha.

Kommuneplanen i dag

Området ligger i landzone og vil også fortsat være i landzone.

Som det ses af nedenstående kort er der en del naturinteresser i umiddelbar nærhed af Bislev. I området øst for Bislev er der en del naturområder der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 samt et område der er udpeget til skovrejsning.

Ved Bislev kirke er der udpeget en kirkebeskyttelseslinje, som betyder at der skal tages hensyn til kirken i forbindelse med eventuelt nybyggeri (retningslinie 5.2.7). Området vest og syd for kirken er fredet.


Terrænet i Bislev stiger fortrinsvis fra øst mod vest. Naturbeskyttelsesinteresser øst for Bislev har stor betydning for byens udviklingsmuligheder. Med grøn streg er vist skovbyggelinje og med pink cirkel er kirkebeskyttelseslinien vist. Området vest og syd for kirken er fredet (vist med lyserød skravering på kort).

Hele Bislev ligger inden for kystnærhedszonen (undtagen den sydligste del af erhvervsområdet) og er placeret ca. 1,5-2,0 km fra kysten. Kystnærhedszonen er vist med stiplet linje på nedenstående kort. Bislev er ikke væsentligt synligt fra kysten pga. afstanden, terrænforhold og skovarealer.

En stor del af Bislev (primært i den østlige del) er udpeget til OSD-område, hvilket betyder at der skal tages særligt hensyn til grundvandet ved byudvikling inden for grænsen.


Med sort stiplet linie er vist grænsen for kystnærhedszonen. Den østlige del af Bislev og området øst for byen er udlagt til område med særlige drikkevandsinteresser.
Den lokale debat

Der har været fordebat om planlægningen for Bislev, hvor der er indkommet bemærkninger fra Bislevgruppen (borgergruppe i Bislev med borgerforeningen som tovholder), ejer af område som ønskes inddraget (Kristen Libak og Peter Libak) og Forsyningsvirksomheden ved Aalborg Kommune.

Desuden har der været afholdt borgermøde, hvor der var stor tilslutning fra borgerne i byen. De områder der med dette oplæg peges på som fremtidige byudviklingsområder (inkl. området mod nordvest) er også de områder borgergruppen i Bislev ser som de mest velegnede byudviklingsområder. Et område mod sydvest udtages af kommuneplanen som fremtidigt byudviklingsområde.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Aalborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.
12-11-2012