Kommuneplan forsiden

6.1.4. Beskyttelse af grønne karaktertræk

  • De på kortet viste områder udpeges som byområder med en særlig bevaringsværdig grøn karakter.
  • I disse områder skal eksisterende beplantning som hovedregel bevares, og der kan ikke planlægges byggeri og anlæg som i væsentlig grad forringer den grønne karakter.
Bemærkninger til retningslinien

Til byområder som i dag rummer særlige bevaringsværdige grønne karaktertræk knytter der sig også særlige beskyttelseshensyn. Her udpeges havebyen Hasseris Villaby og en række landsbyer.

Havebyen
Villabyen Hasseris opstod fra midten af 1880'erne som et udflyttersted for de nye tiders borgere, der begyndte at slå sig ned i repræsentative villaer i landlige omgivelser. Hasseris Villaby er Aalborgs mest klassiske eksempel på en "haveby" med markant grønt præg i form af store haver, træer mv.

Mange huse i Hasseris er store og kræver en stor grund for ikke at virke "indeklemte". De store haver er også forudsætningen for, at der er plads til de store træer, som er karakterdannende for bydelen. Det grønne præg ønskes blandt andet sikret i forbindelse med lokalplanlægning med udstykningsforbud, udpegning af bevaringsværdige træer mv.

Landsbyerne
Tilsvarende har mange landsbyer velbevarede åbne, grønne bystrukturer med tæt sammenhæng til stedets landskab. De mange randlandsbyer i langstrakte forløb langs tidligere kystskrænter er karakteristiske eksempler herpå men også en landsby som Tostrup er særlig - her smelter åløb, beplantning, bebyggelse og landskab sammen til en bevaringsværdig helhed.

Mange landsbyer har også særlige grønne rumligheder indbygget i sig: Byfælleder (fx Gl. Drastrup), forte (fx Volsted), græsningsarealer (fx Nørholm) og gadekær (fx Nøvling).

Her lægges der vægt på at bevare den enkelte landsbys særlige karaktertræk. Som hovedregel kan der i disse landsbyer kun opføres enkelte nye huse nænsomt indpasset i eksisterende strukturer og i kommuneplanrammerne udpeges arealer, som ikke kan bebygges i den pågældende landsby. Lokalplaner skal have bevarende sigte og derigennem også medvirke til at sikre den grønne karakter.


Hasseris Villaby

Tostrup
23-11-2009
Se også