Kommuneplan forsiden

9.1.2 Jordbrugspar­celler

  • I landsbyer, boligbyer og servicebyer mere end 10 km fra Aalborg-Nørresundbys byzone, kan der udlægges enkelte jordbrugsparceller. Den bebyggelige del skal indgå som en naturlig udfyldning i eller afrunding af byen. Jordbrugsparceller skal placeres, så de udgør en varig grænse mellem byen og det åbne land.
  • Udlæg af jordbrugsparceller skal optages i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen og må ikke være i strid med de øvrige arealinteresser i det åbne land.
Bemærkninger til retningslinien

Jordbrugsparceller kan udlægges ved landsbyer og visse lokale byzonebyer. Jordbrugsparceller er en ekstensiv arealudnyttelse og bør derfor alene etableres for at opfylde et behov for hobbylandbrug. Udlæg af jordbrugsparceller må derfor først ske efter en samlet afvejning af andre arealinteresser i det åbne land, herunder hensynet til at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end nødvendigt, jf. retningslinierne for det åbne land i afsnit 11.

Planlægning for jordbrugsparceller (hobbylandbrug) kan på denne baggrund ske i tilknytning til lokale byzonebyer og landsbyer i områder, hvor arealbehovet til byudvikling er begrænset. Placering af jordbrugsparceller forudsættes at respektere byens og områdets kulturhistoriske træk.

Ved vurdering af behovet for jordbrugsparceller bør mulighederne for at udnytte eksisterende boliger på mindre, nedlagte landbrugsejendomme indgå.

Ved jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m², dels et brugsareal der kan benyttes til fx gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold, tekniske eksperimenter eller blot udlægges til haver eller tilplantes med træer. Ved udlæg af jordbrugsparceller ved lokale byzonebyer skal kun den del af parcellerne, der skal bebygges, inddrages i byzone. Den bebyggede del af jordbrugsparcellerne skal have sammenhæng til den eksisterende bebyggelse i byen.

For udlæg af areal til jordbrugsparceller gælder desuden begrænsningerne i cirkulære nr. 35 af 03/06/2005 fra Direktoratet for fødevareerhverv.

23-11-2009
Se også