Kommuneplan forsiden

10.5.1 Planlægning og udbygning af skydebanearealer

  • Planlægning og udbygning af skydebaner skal som hovedregel ske med udgangspunkt i, at hver enkelt bane udnyttes bedst muligt, og at der opnås en hensigtsmæssig geografisk fordeling af baner.
Bemærkninger til retningslinien

Jævnfør retningslinie 11.1.9 - "Støjbelastede arealer i landzone" må støjbelastede arealer, fx arealer omkring skydebaner, ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Støjkonsekvenszonerne omkring kommunens skydebaner fremgår af ovenstående kort.

Nærværende retningslinie er et udtryk for, at kvalitet i skydebanestrukturen er prioriteret frem for kvantitet. Når skydebaner enten skal etableres eller udbygges, skal ændringen derfor hvile på et bæredygtigt grundlag. Der skal således ikke alene søges balance mellem benyttelse af anlægget og beskyttelse af dets omgivelser. Det forudsættes desuden, at ændringen kun foretages, når det kan dokumenteres, at anlægget tillige lokaliseres med god tilgængelighed for kredsen af brugere.

Målet er at sikre en lokal dækning med anlæg for støjsvag skydning. Lokal dækning tjener især til, at skytteforeningers børn og unge kun skal færdes eller transporteres over små afstande.

For støjpræget skydning er målet en regional dækning. Bedst mulig udnyttelse af en skydebane kan fx opnås ved et eller flere af følgende initiativer:

  • forbedret støjafskærmning,
  • øge den effektive skydetid,
  • øge antallet af standpladser,
  • muliggøre flere typer skydning,
  • åbne for flere brugergrupper (gerne både offentlige og private),
  • forbedre brugerfaciliteter (klub- og servicebygninger), og
  • optage brugere fra nedlagte baner.
23-11-2009
Se også