Kommuneplan forsiden

10.5.2 Speedwaybane øst for Gandrup

  • Øst for Gandrup kan der på et cirka 2,5 hektar stort areal kommune- og lokalplanlægges for en speedwaybane med klub- og tilskuerfaciliteter. Arealet er angivet på nedenstående kort. Motorbanens påvirkning af omgivelserne skal forebygges, jf. retningslinie 11.1.9 om støjbelastede arealer i landzone og retningslinie 10.1.4 om konsekvensvurderinger.
Bemærkninger til retningslinien

Jævnfør retningslinie 11.1.9 - "Støjbelastede arealer i landzone" må støjbelastede arealer, fx arealer omkring skydebaner, ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Støjkonsekvenszonerne omkring kommunens skydebaner fremgår af ovenstående kort.

Retningslinien åbner mulighed for, at der i det udpegede regionale jordbrugsområde øst for Gandrup kan etableres en speedwaybane med tilhørende dommertårn samt klub- og tilskuerfaciliteter. Det konkrete aktivitetsanlæg er prioriteret frem for de særligt værdifulde jordbrugsinteresser, fordi det vurderes som meget vanskeligt at finde egnede arealer til en speedwaybane i nærheden af Hals, og fordi der konkret er omkring 500 meter mellem anlægget og nærmeste bolig.

Projektet er begrundet med, at der er stor interesse for sporten ikke mindst blandt de 14 - 20 årige tilknyttet Sportsmotorklubben Gandrup. Hidtil har klubben måttet byde medlemmerne at køre på baner ved Randers og Brovst.


Speedwaybane øst for Gandrup

Projektet omfatter en speedwaybane, hvor den runde kørebane er 261 meter lang, og dens ydre mål er 131 meter x 63 meter. Omkring banen etableres en 10 meter bred og 4 meter høj græsbeklædt støjvold. Støjvoldens øverste del skal anvendes af tilskuere og forsynes med en 1 meter høj afskærmning, så dens samlede højde bliver 5 meter. Speedwaybanen ønskes anvendt fra april til september, med kørsel 2 hverdage om ugen (onsdag og fredag) i tidsrummet 16.00 – 20.00. Hertil kommer afholdelse af løb. Der vil blive anvendt motorcykler med 80 cm3 og 500 cm3 motorer, og der vil højst køre 4 motorcykler ad gangen. Der ventes afviklet højst 10 heat/time, og hvert heat (4 omgange) varer cirka 1 minut.

Permanente væddeløbsbaner for motorkøretøjer (herunder speedwaybaner) er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 12a. Dette medfører, at der som grundlag for etablering af banen skal foreligge vurdering af, om anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.


Speedwaydreng
23-11-2009
Se også