Kommuneplan forsiden

9.6.T1 Forsinkelsesbassin Overby Bakke

Mål

Området skal aftage overfladevand fra boligområdet Overby Bakke.

Anvendelse

Området må anvendes til regnvandsbassin med henblik på nedsivning. Bassinet kobles ikke på det offentlige kloaksystem.

19-03-2018
Anvendelse
Tekniske anlæg (regnvandsbassin)
Byggemuligheder
Der må ikke opføres eller indrettes ny bebyggelse, bortset fra bygninger eller anlæg m.v., der er nødvendige for områdets anvendelse til regnvandsbassin.
Arkitektur - Byrum og landskab
Der kan foretages de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med etablering af regnvandsbassin.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang sker fra Mandelvej.
Zoneforhold
Landzone.