Kommuneplan forsiden

9.6.L1 Holtet

Mål

Holtet er en afgrænset landsby. Området er og skal forblive i landzone. I Holtet kan rummes de funktioner, der, ud over boliger, hører naturligt hjemme i en landsby.

Anvendelse

Helårsbeboelser kan opføres i form af såvel tæt-lav som åben-lav boligbebyggelse. Endvidere kan der i landsbyens afgrænsning mod det åbne land mod nord etableres jordbrugsparceller. Ved jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (indenfor landsbyens afgrænsning) og dels et brugsareal (udenfor afgrænsningen), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold m.v.

 

Endelig kan der i Holtet placeres eller etableres de typer af mindre erhverv, småbutikker, servicevirksomheder m.v., som efter byrådets skøn ikke ændrer områdets karakter af landsby. 

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/jordbrugsparceller)
Enkeltstående butikker*
Klinikker mv. Dyreklinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Andre planer