Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.D6 Sankt Peders Gade m.fl.


 
Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse, samt at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.

Herudover er det intentionen, at boligmassen i Midtbyen bevares og udbygges, hvor der er muligheder, og at områdets kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. med fokus på arkitektur, byrum, belysning m.m.Stor variation i bebyggelse og terræn kendetegner området.
Anvendelse

Området rummer primært boliger og offentlige funktioner. Den nuværende anvendelse til blandede bymæssige formål ønskes fastholdt.

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte (Nørresundby), der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Området anses for værende fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes med ombygning eller nybyggeri.

Miljø

Området er belastet med støj fra Østerbrogade og Sankt Peders Gade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området præges af den markante terrænstigning fra Garvergade og Gl. Østergade i syd til Sankt Peders Gade i nord - et træk der skal respekteres og gerne understreges i en fremtidig planlægning.


Områdets terrænmæssige kvaliteter, der skal sikres fremover, ses tydeligt på Garvergades nordside.

Bebyggelsen består overvejende af ældre købstadsbebyggelse, bl.a. villaer i randen af Sankt Peders Gade samt en række offentlige bygninger i Gl. Østergade og Tinghusgade. Den nyere 6-etagers boligblok i Sankt Peders Gade dominerer dog det fine gadeforløb i Gl. Østergade og illustrerer, hvordan nybyggeri er indpasset uden respekt for omgivelser og terræn.


Der er et stort spring i skala og karakter fra det bevaringsværdige bymiljø i Gl. Østergade til den markante boligblok i Sankt Peders Gade.

Området rummer fine private haver, men karakteren af de fælles friarealer skal generelt være grønnere og mere indbydende.

I forhold til bevaring er en stor del af områdets bygninger, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet som bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".


Bevaringsværdige købstadshuse i Sankt Peders Gade.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3 
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K - randbebyggelse før bagbebyggelse.
Etager: 1-6; tilpasses gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Gesimshøjde: 3-18 m; tilpasses gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: Ca. 10 m - tilpasses nabobygninger.
Byggelinie: Max. 5 m fra gadelinie i Sankt Peders Gade.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal tilpasses områdets struktur i forhold til placering, bygningsvolumen, materialer, detaljeringsgrad m.m. samt i forhold til terræn.
Om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal ske med respekt for oprindelige materialevalg, overflader og udformning.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal det arkitektoniske niveau sikre og styrkes.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Kulturhistoriske værdier og spor skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplanen
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone