Kommuneplan forsiden

10.7.R1 Staun Lystbådehavn

Mål

På foranledning af en ansøgning fra borgerne i Staun ønsker Aalborg Kommune at etablere en marina ved Staun. Projektet skal sikre bedre havnemulighed for egentlige fiske- og lystbåde til erstatning for det lavvandede område med bro som anvendes i dag. Det skal forsøges at etablere en mindre havn, der har indsejling så nær den store sejlrende som muligt.

Marinaen forventes at blive et aktiv for lokale og besøgende sejlere, ligesom det er formodningen, at anlægget på et mere alment plan åbner for nye udviklingsmuligheder i landdistriktet. Samlet set er projektets mål:

  • at anlægge moderne havnefaciliteter, som både lokale og gæstende fritidssejlere vil kunne drage nytte af,
  • at skabe et socialt knudepunkt i området, hvor lokale og gæster kan dyrke socialt samvær og nyde de rekreative rammer som Limfjorden og de omkringliggende naturom-råder udgør,
  • at gøre de skønne naturområder omkring denne del af Limfjorden synlige for flere mennesker, og
  • at bidrage til positiv udvikling i et landdistriktsområde, som de seneste år har været præget af negative udviklingstræk.

Kystområdet ved Stavn er beliggende i et Natura 2000 område. Derfor er der udarbejdet en konsekvensvurdering af projektets påvirkninger af den omgivende natur og arter området er udpeget for at beskytte samt indhentet en planlægningstilladelse fra Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen.

Af planlægningstilladelsen fremgår, at der nu kan udarbejdes en kommuneplan for projektet og Kystdirektoratet skal have forelagt projektet så de henhold til deres lovgivning kan vurdere, om der er VVM pligt.


Adgangsvejen til havnen

18-05-2009
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max 5 m
Etager: Max. 1
Arkitektur - Byrum og landskab
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Østerkærvej i Staun
Zoneforhold
Landzone