Kommuneplan forsiden

10.7.L1 Kølby

Mål

Kølby skal fastholdes som et blandet byområde, hvor boliger, erhverv og andre funktioner er integreret. Målet er at skabe et levende bymiljø med fleksible udviklingsmuligheder.

10-12-2018
Anvendelse
Boliger
(åben-lav/tæt-lav/storparceller)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker mv.
Dyreklinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger, max. 40 for tæt/lav bebyggelse og max. 45 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 15 % af områdets areal for åben-lav og min. 10% af områdets areal for tæt-lav og anden bebyggelse
Beskyttelseslinie: Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retninglinie 13.3
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
I den østlige del af byen skal bebyggelse og anlæg indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Kig til kirken skal sikres.
I de kirkenære omgivelser skal bebyggelsens udtryk underordne sig kirken.
Kulturspor skal sikres.
Fredning af kirkeomgivelser.
Bebyggelsens placering ifht. gadelinie skal tilpasses gadebilledet.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retninglinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Delvis individuel naturgas
Zoneforhold
Landzone
Andre planer