Kommuneplan forsiden

Land Nørresundby

Mål og perspektiver

Den fremtidige udvikling af landområdet begrænses væsentligt af grundvands- og naturinteresser ligesom støjkonsekvenszonerne omkring indflyvningen til Aalborg Lufthavn lægger væsentlige bindinger på anvendelsesmuligheder. 

I den fremtidige planlægning lægges især vægt på at bevare, men også i højere grad synliggøre, områdets særlige kvaliteter som et rekreativt tilbud til byens borgere - Voerbjerg Kær, Lindholm Høje og fritidslandskabet her imellem. I den forbindelse er det vigtigt at adgangen til områderne forbedres og synliggøres med gode stiforbindelser.


Nørresundby landområde byder på store rekreative kvaliteter tæt på storbyen.

En del af områdets karakter er landbrugsjord med spredte ejendomme.

Lindholm Høje har kvaliteter for både store og små.
Udviklingsmuligheder

Byggemuligheder i landområdet
Planloven giver mulighed for at opføre en medhjælperbolig eller en generationsskiftebolig i tilknytning til en landejendom, hvis areal overstiger 30 ha. Som hovedprincip skal sådanne boliger placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. Byrådet ønsker ikke yderligere spredning af beboelsen i det åbne land. Målet er, at de uforstyrrede landskaber bevares i størst mulig udstrækning - til gavn for dyre- og plantelivet og de rekreative oplevelsesmuligheder.

Virksomheder i det åbne land
Byrådet mener, at større virksomheder hører til i byerne, hvor infrastrukturen er indrettet derefter, og hvor arbejdskraften er lige i nærheden. Derfor er det hovedreglen, at der ikke tillades større udvidelser af virksomheder, som er lovligt etableret i nedlagte landbrugsejendomme i landzone. Der kan dog være særlige områder, hvor hovedreglen kan fraviges på grundlag af en konkret vurdering. Det kan fx være i den nordvestlige del af landområdet, som ikke er omfattet af væsentlige beskyttelsesinteresser i forhold til natur og grundvand, eller i mindre landzonebebyggelser, hvor virksomheden kan passes ind uden miljømæssige gener for omkringliggende boliger.

 • Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås.
 • Der er kun plads til mindre virksomheder, som ikke begrænser muligheden for at varetage andre interesser i landområdet.
Landområdets struktur

Landområdet rummer to væsentlige natur- og landskabsmæssige strukturer: Det åbne englandskab omkring Voerbjerg Kær/Lindholm Å og Sundbyøen - den sammenhængende kridtbakke med Lindholm Høje som den mellemste af tre toppe.

Overgangen mellem landskabstyperne er markant: Fra Lindholm Høje skråner terrænet kraftigt mod vest før det flader ud og forvandles til flade enge, og det giver helt særlige udsigtskvaliteter.

Også Thistedvej, Høvejen og banen fremtræder som strukturerende fysiske grænser i det landskabet.


Udsigt til Voerbjerg Kær og lufthavnen fra bakkeskråningerne ved Lindholm Høje. Lindholm Å trækker en beplantningskile gennem landskabet.

Fra højene er der også udsigt til Aalborg vestby og Egholm.
 • Voerbjerg Kær og Lindholm Å skal sikres som et blå/grønt forløb, der trækker natur- og landskabsmæssige kvaliteter ind i det tætte byområde.
 • Sundbyøen med Lindholm Høje skal sikres som et strukturerende landskabselement.

Strukturerende landskabelig og infrastrukturelle træk.

Lindholm Å er en vigtig blå struktur i landområdet.
Bebyggelsens karakter

Byrådet lægger vægt på at udformningen af bebyggelser i landområdet, som har stor landskabelig synlighed afstemmes efter landskabet og den typiske byggestil i området.

Det betyder ikke, at nye bygninger skal være nøjagtige kopier af historiske landbebyggelser. Man kan sagtens forestille sig nybyggeri, som gentager en del af de egnskarakteristiske former og materialer, men samtidig tilføjer noget nyt: fx halmhusbyggeri hvor ydervægge fremstår hvidkalkede.

I Voerbjerg anes en bystruktur der rummer både større og mindre landbrugsejendomme samt enkelte boligbebyggelser. Her fremtræder bebyggelsen overvejende med det oprindelige bygningsudtryk - ofte hvidkalkede med tegltag - og pænt vedligholdte samt omgivet af markante træer og karaktergivende grupper af beplantning. Dette bygningsudtryk bør respekteres ved om- og tilbygniger. Der lægges også vægt på at bevare markant beplantning.

Et særligt indsatsområde i forhold til landbebyggelser er at sikre grundlaget for at bevare overflødiggjorte, bevaringsværdige landbrugsbygninger gennem anvendelse til nye formål.

Når der indrettes virksomheder i nedlagte landbrugsejendomme flytter behovet for skiltning og oplag også med. Det er vigtigt, at skiltning mht. udformning, materiale og farvevalg afstemmes efter den bebyggelse de knytter sig til og det omgivende landskab, så de ikke virker dominerende. Oplag skal afskærmes med beplantning mod det åbne land.

 • Bebyggelse i landområdet skal afstemmes efter omgivelserne og den egnskarakteristiske byggestil.
 • Markante træer eller grupper af beplantning omkring bebyggelse eller langs veje skal sikres.


Eksempler på Voerbjergs bebyggelse.

Markant træ der understreger et af Voerbjergs gamle vejforløb.
Landskabet / De grønne områder

Voerbjerg Kær området præges af en række større og mindre søer, der i tidligere tider har været genstand for råstofgravning. Den største sø er indrettet til vandskistadion. Englandskabet har generelt en åben karakter med flade sletter og en lav, "kratagtig" bevoksning. Plantebæltet langs åen har en noget højere karakter ligesom der er plantet skov på et areal vest for jernbanen.


En tidligere råstofgrav i Voerbjerg Kær er indrettet til vandskistadion.

Den østlige del af landområdet har også overvejende åben karakter, som dog brydes af flere mindre skovpartier, bl.a. Anemoneskoven og den fredede skov på Lindholm Høje. De flade, åbne arealer mellem banen og Lindholm Høje er indrettet til forskellige former for fritidsaktiviteter fx Lindholm Idrætsforenings baner vest for Voerbjergvej samt skydebane og hundevæddeløbsbane øst for Voerbjergvej.

Arealernes beliggenhed i støjkonsekvenszonen omkring lufthavnen gør dem velegnede til specielt støjende fritidsaktiviteter, og derfor skal det også være en af de primære anvendelser fremover.

Lindholm Høje er et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid og desuden en af Europas største fortidige gravpladser. Flere hundrede stensætninger markerer gravene på stedet. I slutningen af vikingetiden blev hele området dækket af flyvesand og er derfor bevaret til vore dage. På Lindholm Høje ligger også "Lindholm Høje Museum", der er en afdeling af Aalborg Historiske Museum. Museet viser bl.a. de arkæologiske fund fra stedet. Mange af områderne omkring Lindholm Høje omfattes af en udsigtsfredning

 • Det vestlige delområdes overvejende, åbne karakter skal bevares, så udsigtskvaliteterne og den mærkbare nærhed til fjorden sikres bedst muligt.
 • Områdets landskabs- og naturkvaliteter samt Lindholm Høje skal sikres med sit nuværende udtryk. Anvendelsen til landbrugsdrift, fritidsformål mv. må således ikke give anledning til en forringelse af områdets værdier.
 • Voerbjerg Kær og fritidslandskabet mellem banen og Lindholm Høje er særligt velegnet til støjende fritidsformål.

Principperne i den grønne struktur

Området ved Lindholm Høje har en helt særlig kulturhistorisk værdi, men er også et nærrekreativt område for byens beboere.
Trafikken

Kendetegnende for området er, at det er omkranset mod nord og vest af overordnede veje: Thistedvej og Høvejen. Endvidere har Voerbjergvej og jernbanen forløb gennem området.

Lindholm berøres af arealreservationer til en eventuel vestlig 3. Limfjordsforbindelse. Kommuneplanen sikrer en arealreservation til Egholmlinjen.

De rekreative arealer i området er delvist forbundet af stier, der sikrer offentligheden adgang til faciliteterne. Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om et sammenhængende stinet, og derfor lægges der vægt på at sikre en sådan sammenhæng i den fremtidige planlægning af området.

 • Vestlig linieføringer til en evt. 3. Limfjordsforbindelse pålægger bydelen bindinger for udviklingen. 
 • Tilgængeligheden til områdets rekreative værdier skal sikres via en veludbygget stinet.
2L
Amtsrådets alternative forslag til linieføringer for en 3. Limfjordsforbindelse (røde streger).
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Landområdets beboere er henvist til Nørresundbys faciliteter, når det gælder fx skoler, institutioner og butikker. Det hænger sammen med, at det ud fra en økonomiske betragtning kræver en vis befolkningkoncentration at drive sådanne servicefunktioner på forsvarlig vis. Det er således et vilkår, man må indstille sig på, hvis man ønsker at bosætte sig i landområdet.

Der er mulighed for at etablere mindre butikker i overflødiggjorte landbrugsbygninger i landområdet.

 • Byrådet lægger ikke op til ændringer af serviceforsyningen.
Indsatsmuligheder
 • Indpasning af nye fritidsaktiviteter, hvor det er muligt og synes naturligt i forhold til områdets natur- og landskabsinteresser.
 • Sammenbinding og fortsat udbygning af det rekreative stinet.
 
16-06-2014