Kommuneplan forsiden

2.5.R2 Voerbjerg m.m.

Mål

Målet er at sikre et bynært fritidslandskab, som også egner sig til støjende fritidsformål. Den fremtidige udvikling af området har det hovedsigte at sikre områdets natur- og landskabelige kvaliteter - også når der evt. indpasses nye fritidsaktiviteter. Der lægges også vægt på at forbedre offentlighedens adgangsbetingelser til, rundt i og igennem området.


Lindholm Idrætsforenings baneanlæg på Voerbjergvej.
Miljø

Området berøres af støj fra jernbanen, det militære område og indflyvningen til lufthavnen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den oprindelige landsbybebyggelse i Voerbjerg er et væsentligt element i landskabsoplevelsen.

Markante træer og beplantningsgrupper omkring bebyggelse og langs gamle vejforløb bryder områdets flade, åbne, ensartede landskab og er derved med til at skabe landskabsrum af mere intim karakter. Der lægges vægt på at sikre dette i den fremtidige planlægning.


Voerbjergvej - Beplantning skaber rum.

En del af området omfattes af en udsigtsfredning fra Lindholm Høje.

28-02-2005
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun enkelte bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 8,5 m
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger mv. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Ingen større udvidelsesmuligheder for erhverv
Miljø
Støj fra fritidsanlæg
Beskyttet natur (§3)
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Bygge- og beskyttelseslinier: sø (150 m), skov (300 m)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den egnskarakteristiske byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Udsigtsfredning
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone